Hopp til innhold

Administrerende direktørs overblikk

Innbyggerne i Oslo og Akershus er verdensmestre i å reise sammen. Hver eneste reise de tar med kollektivtransport fremfor privatbil, bidrar til renere luft og bevaring av natur. Ruters ambisjon er klar: Vi skal gjøre kollektivtilbudet så attraktivt, at det blir førstevalget for enda flere. Samtidig jobber vi mot null utslipp fra driften. I 2023 har vi tatt store skritt i riktig retning.

Profesjonelt hodebilde av Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, en smilende middelaldrende mann med grått hår og skjegg, iført briller og blå dress over en lyseblå skjorte, mot en blågrønn bakgrunn.

Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen. Foto: Ruter AS/Nucleus AS, Peter Gløersen

Vi har en lang kollektivtransporthistorie, der vi fra start har vært ambisiøse. I 1894 fikk det som den gang het Kristiania Nord-Europas første elektriske sporvogn. Vår lille hovedstad, langt mot nord, hadde allerede da et kollektivsystem i verdensklasse.

Det er en arv vi skal være stolte av. Det er med samme pågangsmot og ambisjon vi har fått til dagens kollektivtransportsystem – som tar mål av seg å være verdensledende. På regularitet, på kundegrensesnitt og på bærekraft.

For sistnevnte er 2023 en milepæl uten sidestykke: Vi la de siste brikkene som snart vil gjøre Oslo til verdens første hovedstad med utslippsfri kollektivtransport. Kontraktene som skal fullføre den elektriske revolusjonen i hovedstaden er nå signert. Også i Akershus kom nye kontrakter på plass, som bringer oss nærmere nullutslippsmålet.

Det store bildet

Det er viktig, for det store bildet er at det haster å få ned klimautslippene. I 2021 ropte FNs generalsekretær «kode rød» da FNs Klimapanel la frem sin rapport. 1,5-gradersmålet står for fall. Den grønne omstillingen går for sakte. «Denne rapporten må bli et dødsbud for fossilt drivstoff», sa António Gueterres. Dette tar vi Ruter på største alvor. For alle må bidra. Alle.

Gjennom bred politisk enighet har Ruter fått i oppdrag å levere på en nullvisjon for utslipp fra driften av kollektivtransporten. Det har krevd systematisk arbeid over tid. Vi har gått fram med den samme ambisiøse tiltakstrangen som har preget kollektivtrafikken i Oslo og Akershus helt fra starten.

Det er fortsatt langt igjen til målet – men i 2023 kan vi vise til historisk gode resultater for utslippskutt:

Kutt i 2023

Klimautslipp
0 %
NOx-utslipp
0 %
Partikkelutslipp
0 %

Det er innfasing av mange, nye elektriske busser som har gitt de store byksene mot utslippsfri kollektivtransport i 2023. Ved inngangen til 2024 var 80 % av bybussene i Oslo elektriske, og i løpet av året følger resten etter. Ruters ambisjon er at alle busser, båter, trikker og T-baner i vår region skal være utslippsfrie i drift.

Dette har vi fått til med «Rutermodellen» – vår særegne innkjøpsmodell. Vi bruker anskaffelser av transportjenester til å modne og flytte markeder.

Vi bestilte et mål, utslippsfri, men lot markedet finne løsningen. Den ble elektrisk. Vi fortsatte å dytte utviklingen gjennom å stille stadig strengere krav. Dette samspillet er selve kjernen i at vi har klart å gi fossilt drivstoff det «dødsbudet» FNs generalsekretær etterlyser.

Vinterkjøring

Når dette skrives, viser kalenderen april 2024, og utenfor vinduet fyker snøfillene – forhåpentligvis for siste gang denne sesongen. Det er umulig å oppsummere 2023 uten å si noe om vinteren 2023–2024. Det ble en tøff vinter, der kollektivtransporten virkelig ble satt på prøve. Det er ingen tvil at de reisende ikke fikk det tilbudet de skulle ha da det stod på som verst.

Vi må ta inn over oss at vi i fremtiden må klare å levere et forutsigbart kollektivtilbud også når vær og føre blir stadig mer krevende – noe den siste vinteren ga oss et frempek om. Dette er felles utfordring vi er nødt til å håndtere. Det krever mer av oss alle. Vi i Ruter gjør det vi kan for å trekke mest mulig læring av denne vinteren, slik at vi sammen med operatørene kan unngå de samme problemene neste vinter. Samtidig må vi også se på hvilke krav dette setter til materiell, veivedlikehold og informasjon til de reisende.

Denne vinteren har også vist at kundene har høye forventninger til oss. Til at vi har svar, og ordner opp. Det tar jeg som en tillitserklæring, og det skal vi gjøre vårt beste for å levere på – uten å ta øya vekk fra bærekraftballen.

Bærekraftindeksen 2023 (Sustainable Brand Index Norway) sier noe om hvilke selskaper folk mener er bærekraftige. Blant topp ti finner vi både Ruter, Vy og Flytoget. Det er et signal om at folk ser bærekraften i å reise sammen når de kan, alene bare når de må – utslippsfritt. Derfor vakler vi ikke i troen på at utslippsfri kollektivtransport, så fort som mulig, er eneste veien frem. Selv om det koster å flytte grenser.

Ruters administrerende direktør står ved siden av og lytter oppmerksomt til en sjåfør som sitter vi førersetet i en buss og snakker og gestikulerer.

Foto: Ruter As / Øystein Dahl Johansen

«Vi må kutte transport­utslippene, elbussene er kommet for å bli.»

Flere over fra privatbilen

Vi kommer et godt stykke på vei ved å sørge for at de som allerede reiser kollektivt, faktisk får reise med utslippsfrie kjøretøy. Men skal Oslo og Akershus klare å kutte enda mer utslipp, bevare natur og sikre areal til godt byliv, må vi få flere reisende over fra egen bil til andre reisemåter.

Skal vi få folk til å reise sammen når de kan, alene bare når de må, så må tilbudet vi leverer være best mulig. I Ruter jobber vi målrettet med å forbedre tilbudet fra flere angrepsvinkler:

  • Vi investerer i og styrker det eksisterende kollektivtilbudet
  • Vi utvikler nye reisemåter for fremtiden, som i større grad er tilpasset hver enkelte kundes behov
  • Vi jobber for å inkludere alle i kolletivtilbudet, blant annet ved å gjøre holdeplasser og transportmidler mer tilgjengelige
  • Vi videreutvikler stadig Ruter-appen, vårt viktigste verktøy for å levere det kundene trenger

Stadig flere reiser kollektivt

Siden Ruter ble opprettet i 2008, har økningen i passasjertall i Oslo og Akershus vært langt større enn befolkningsveksten skulle tilsi. I pandemien stupte passasjertallene. At et solid kollektivtilbud ble opprettholdt, gjorde det lettere for kundene å vende tilbake da pandemien var over.

Utvikling i transport og befolkning i Oslo og Akershus 2000-2023. Indeks med basisår 2007.

0 %

passasjervekst både i Oslo og Akershus sammenlignet med 2022

Datadrevet kollektivtransport

Noe av det som har endret seg mest i årene Ruter har eksistert, er at vi nå har helt andre forutsetninger for å bruke data. Mengden data som genereres gir muligheter for den som kan tilegne seg data, analysere mønstrene og utnytte innsikten. Det kan Ruter. Og vi skal bli enda bedre.

I 2023 startet Ruter prosessen med å skille ut et eget selskap, med oppstart 1. januar 2024: Tet Digital. Målet er å skape et ledende utviklermiljø, med frihet til å jobbe raskt og effektivt for å utvikle tjenestene kollektivtransporten trenger. Og ikke minst: Tjenestene som utvikles skal være for andre norske kollektivselskaper. Vi mener nemlig at kollektivtransportens konkurransekraft avhenger av at de digitale grensesnittene, og at produktene holder det samme høye nivået over hele landet.

Den datadrevne kollektivtransporten åpner store muligheter. I dag gjør datastrømmer at du kan følge trikkens sanntidsposisjon, estimere hvor full T-banen er på et gitt tidspunkt og finne ut hvor mange elsparkesykler som er tilgjengelige på holdeplassen der du skal av.

I fremtiden kan kollektivtilbudet utvides med transporttjenester som henter deg der du er, i kjøretøy som kjører autonomt. Vi skal utvide kollektivnettet slik at det blir enklere å komme seg til en holdeplass, og vi skal gjøre kollektivnettet mer finmasket slik at vi sikrer gode tilbud der vi i dag kjører altfor spredt. Vi må passe på å gjøre dette på en måte som fremdeles fremmer grønne transportformer.

Kjøretøyenes posisjon og rutevalg vil være basert på data og kontinuerlig re-planlegges for å velge den mest effektive ruten når nye bestillinger kommer inn. Din digitale interaksjon med kollektivtransporten vil bli enda mer intuitiv og enkel. Dette er en utrolig spennende utvikling, der vi i Ruter tar mål av oss til å være i front.

Resultatene i 2023 gir et godt utgangspunkt for å utvikle tilbudet videre:

Omsetning:
0
millioner kroner
Overskudd:
0
millioner kroner

Mest mulig kollektivtransport for pengene

Massetransport anno 2023 handler i praksis om det samme som i 1894 – å forflytte mennesker fra der de er til dit de skal. Men med langt større ambisjoner.

I Ruter har vi forpliktet oss til å sørge for at alle kan reise enkelt på tvers av Oslo og Akershus, uavhengig av økonomi og funksjonsnivå. Folk skal komme frem innen rimelig tid og uten å bruke opp natur eller skade klimaet. Og ikke minst: Vi skal bruke fellesskapets ressurser klokt – og levere mest mulig kollektivtransport for pengene.

0 %
 

Transportkjøp og utvikling av transportilbudet utgjør 98 % av driftskostnadene i Ruter. Det betyr at kostnadene stort handler om å tilby de reisende et godt kollektivtilbud.
Kilde: Oslo Economics, 2023 (perioden 2018–2022)

0
milliarder kroner spart

Ruters kostnadseffektiviseringer ved kjøp av rutesatt kollektivtransport i perioden 2018–2022.
Kilde: Oslo Economics, 2023

Kollektivtransporten knytter oss sammen

Kollektivtransporten utviklet seg hånd i hånd med at regionen har vokst. Forstadsbanene har gjort Oslo til en større by. Regionbussene knytter hver dag regionen tettere sammen, fra ytterst i Asker til innerst ved Minnesund.

Hver dag reiser folk fra der de bor til dit de skal – enten det er på skole, jobb eller til biblioteket for å møte i torsdagsklubben. Et godt kollektivtilbud som er tilgjengelig for alle er nøkkelen til et godt samfunn, der alle kan delta på link linje. Det er et ansvar alle vi i Ruter kjenner på, og det gir oss motivasjon til å prestere litt mer – hver dag!

Ruter 15 år

Ruter As ble etablert i 2008, og er et administrasjonsselskap for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Selskapet er heleid av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Ruter utvikler, planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikktilbudet.