Hopp til innhold

Ruters bærekraftstrategi 

Sammen med kunder, eiere, operatører og andre samarbeidspartnere, jobber Ruter for å redusere privatbilismen og gjøre grønne mobilitetsformer til kundenes foretrukne reiseform. Vi kaller det bærekraftig bevegelsesfrihet.

Utsikt over oslo skyline med rådhuset og akershus festning over vannet under en delvis overskyet himmel.

Foto: Ruter As / CatchLight Fotostudio AS

Bærekraftig bevegelsesfrihet handler om å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser.

Til sammen danner Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes eierstrategi, Ruters vedtekter, bærekraftstrategi og Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet grunnlaget for bærekraftarbeidet i selskapet.

De årlige leveranseavtalene mellom eierne og Ruter, bygger på selskapets styringsdokumenter, og detaljerer eiernes forventninger for året avtalen gjelder. I eiermeldingen og årsrapporten presenteres resultater for et større sett av indikatorer. Resultater på de viktigste bærekraftindikatorene rapporteres månedlig til styret og eierne.

Ruters bærekraftstrategi ble lansert i 2018. I 2019 etablerte Ruter et målstyringshierarki som omfattet både Ruters bærekraftmål og forretningsmål. Det ble tatt i bruk fra og med januar 2020. I 2020 ble Ruters langsiktige strategi Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet vedtatt.

FNs bærekraftmål ligger til grunn

FNs bærekraftmål dreier seg om klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling – og ligger til grunn for Ruters bærekraftstrategi.

Som kollektivselskap kan Ruter bidra til en bærekraftig utvikling på flere måter:

  • Kollektivtrafikkens løsninger er sentrale når klima- og miljøbelastning fra persontransport skal reduseres
  • Gode, inkluderende persontransportløsninger er viktig både for den enkelte og for at samfunnet skal fungere
  • Effektiv mobilitet handler om god forvaltning av areal

Etter en omfattende intern prosess, definerte Ruter åtte av FNs 17 bærekraftmål som spesielt relevante for selskapet. Det er mål som Ruter kan påvirke, og områder hvor forventningene fra omverden er spesielt store.

Mål 17, «Samarbeid for å nå målene», er sentralt, fordi det er forutsetningen for å oppnå resultater. Vi samarbeider med mange aktører – som myndigheter, kunder, eiere, næringsliv, operatører, interesseorganisasjoner og andre mobilitetselskaper.

Utvikling av bærekraftstrategien

Arbeidet med prioritering av bærekraftmålene og utvikling av Ruters strategi for bærekraft besto av tre løp:

  • En intern arbeidsgruppe som systematisk vurderte de 17 bærekraftmålene med 169 delmål, og foreslo åtte bærekraftmål som Ruter har betydelig mulighet til å påvirke, gjennom sin forretningsvirksomhet og verdikjede.
  • Involvering av hele organisasjonen i aktiviteter både på individnivå og med alle fagenhetene. Over 300 forslag til tiltak ble vurdert i strategiprosessen.
  • Styret, ledergruppen og områdeledere diskuterte Ruters posisjon og strategi innen bærekraft, og potensielle konsekvenser. Det ble også gjennomført møter og workshops med viktige interessenter, som blant annet Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og operatørene.
Grafikk som viser tallet 3, uttrykket "god helse og livskvalitet" i hvit tekst, og et hvitt ekg-hjerteslag med hjerteform, alt på grønn bakgrunn.

Veitrafikk er en viktig kilde til forurensning og støy. Mange steder i Oslo-regionen er luftkvaliteten dårlig, og i løpet av vinteren blir en stor del av befolkningen i Oslo og Akershus utsatt for høye konsentrasjoner av luftforurensning. Dette øker risikoen for luftveisinfeksjoner, lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer og kreft.

Ruter kan bidra til forbedringer. For det første ved å redusere trafikkbelastningen ved ha et tilbud som gjør at flere velger kollektivtrafikk, sykkel og gange fremfor å kjøre egen bil. Dessuten betyr Ruters Utslippsfri 2028-strategi at all trafikk i Ruters regi skal være elektrisk drevet i løpet av 2028.

Ruter ønsker å bidra til folkehelsen ved å legge til rette for økt fysisk aktivitet, ved å se på hvordan tilbudet av transporttjenester kan ses i sammenheng med sykkel og gange. Et tredje viktig område for Ruter er å bidra til stadig tryggere trafikk i hovedstadsområdet.

Grafikk av en oppadgående trendlinje med tre søyler, som indikerer økonomisk vekst, på en mørkerød bakgrunn med teksten "anstendig arbeid og økonomisk vekst" og tallet 8.

Ruter har en viktig oppgave i å tilby innbyggerne en trygg og effektiv reise til og fra jobb og skole. Et godt kollektivtilbud er avgjørende for at arbeidsmarkedet skal fungere.

Å stille krav om og bidra til anstendig arbeidsforhold og respekt for menneskerettighetene gjennom hele Ruters verdikjede er en annen viktig måte for Ruter å bidra til dette målet.

Grafikk av tre sammenkoblede hvite kuber på oransje bakgrunn, merket med "9 industri, innovasjon og infrastruktur" i hvit tekst.

Å styrke og forbedre dagens kollektivtrafikk er viktig, men for å få til store forbedringer må vi også jobbe med innovasjon. Det gjelder også infrastrukturprosjekter og byutvikling. Digitalisering, teknologi og innovasjon kan bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer knyttet til persontransport.

Grafikk med "10 mindre ulikhet" i hvit tekst på rosa bakgrunn, med et sentralt ikon med fire horisontale linjer og retningspiler på hver side.

Ruters tilbud skal være for alle, uavhengig av funksjonsnivå eller økonomi.

Grafisk fremstilling av hvite bygningssilhuetter mot oransje bakgrunn, merket med teksten "11 bærekraftige byer og lokalsamfunn" på norsk.

Trafikkproblemer er en betydelig utfordring i de fleste store byer. Dette reduserer innbyggernes livskvalitet, belaster miljøet og klimaet og har store økonomiske konsekvenser.

Bedre kollektivtransport, sammen med sykkel og gange og restriktive tiltak på bil er de viktigste tiltakene. Ruter vil tilby enda bedre mobilitetsløsninger i årene som kommer, med høyere frekvens og mindre utslipp. Da blir det lettere å bruke og bo i hele regionen; det vil bli mer plass til mennesker og byliv, mindre støy og bedre luft.

Ikon for u bærekraftig utvikling mål 12: ansvarlig forbruk og produksjon, med et uendelig symbol og teksten "ansvarlig forbruk og produksjon" på sennepsbakgrunn.

Ansvarlig forbruk er å forbruke mindre. Ansvarlig produksjon innebærer redusert energi- og ressursforbruk, miljøpåvirkning og klimagassutslipp knyttet til vareproduksjon. Kravene Ruter stiller til markedet og egen drift skal bidra til å redusere miljø- og klimafotavtrykket til persontransport. Ruters viktigste bidrag er også for dette målet å tilby et alternativ til privatbilisme.

En grafikk med en globus inne i en øyeform på grønn bakgrunn med teksten "13 stop klimaendringene" i hvitt.

Ruters viktigste bidrag til klimaarbeidet er å flytte reisende over fra privatbil til buss, båt og skinnegående trafikk. Samtidig må vi kutte klimagassutslippene fra egne transportmidler.

Ruters strategi Utslippsfri 2028 skal realisere målet om at all trafikk i Ruters regi skal være utslippsfri i løpet av 2028. Ruter vil bidra til at hele verdikjeden kutter sine klimagassutslipp, som for eksempel å redusere utslipp fra bygg- og anleggsarbeider når vi bygger ut infrastruktur.

Ruter må dessuten tilpasse driften av kollektivtilbudet klimaendringer som allerede har skjedd, og er i ferd med å skje.

En grafikk med et hvitt sirkulært blomsterlignende symbol på blå bakgrunn, og tallet "17" med den norske teksten "samarbeid for å nå målene" over.

Bærekraftmålene er et samarbeidsprosjekt. Ruter vil legge til rette for godt samarbeid med eierne, myndigheter, næringslivet, operatører, kunder og andre for å lykkes med omstillingen av persontransporten i regionen. Erfaringene vi gjør oss vil vi dele så de blir til nytte for andre og dermed gir større effekt.

Målstyring etter bærekraftmålene

Fra og med 2020 tok Ruter i bruk et nytt målstyringshierarki, hvor de åtte prioriterte bærekraftmålene har en sentral plass. Målstyringshierarkiet benyttes til månedlig rapportering til styret og eiere.

En tydelig forventning i eierstrategien – at Ruters virksomhet skal skje i henhold til FNs bærekraftmål – lå til grunn for arbeidet med å utvikle målstyringshierarkiet. Mål og nøkkelresultater ble utarbeidet ved bred involvering av organisasjonen.

Indikatorene vurderes årlig, for å sikre at tiltakene som settes i verk best mulig bidrar til å realisere Ruters visjon: bærekraftig bevegelsesfrihet.