Hopp til innhold

Utslippsfri kollektiv­transport i Oslo

Ved utgangen av 2023 var 80 % av bussene i Oslo elektriske. I løpet av 2024 blir driften av Oslos kollektivtransport utslippsfri. Ruters jobber ut fra en ambisjon om at kollektivtransporten skal bli utslippsfri i hele Ruters område.

Luftfoto av et bussdepot som viser mange røde og én grønn buss som står til lading.

Foto: Ruter As / Redink, Daniel Ashb

Hvorfor er temaet vesentlig?

Ruter administrerer et omfattende kollektivtilbud i Oslo-regionen, og er ansvarlig for å redusere den negative påvirkningen kollektivtrafikken har på klima og miljø til et minimum.

GRI-indikatorer

305-1: Direkte utslipp av klimagasser (scope 1)
305-2: Energi – indirekte utslipp av klimagasser (scope 2)
305-3: Andre indirekte utslipp av klimagasser (scope 3)
305-4: Utslippsintensitet

Veitrafikken står for omlag halvparten av alle Oslos klimautslipp, ifølge Oslo kommune. Utover å redusere samfunnets utslipp gjennom at flest mulig reiser kollektivt, arbeider Ruter for å redusere egne utslipp.

Det siste tiåret har Ruter gradvis gjort driften av kollektivtransporten i Oslo tilnærmet utslippsfri, i tett samarbeid med operatører og leverandører. Målet er utslippsfri drift i løpet av 2028. Det vil bety en vesentlig reduksjon i både klimagassutslipp, lokale utslipp og støy, til beste for både passasjerene og befolkningen generelt.

10 %

reduksjon i klimagassutslipp fra Ruters drift i 2023 (kjøring og seiling), selv om passasjertrafikken økte 13 %.

Redusere utslipp i tråd med Parisavtalen

I tillegg til målet om utslippsfri drift, vedtok Ruters styre høsten 2023 at selskapet skal forplikte seg til «Science Based Targets initative». Ruter skal dermed sette klimamål for virksomheten i tråd med Parisavtalen innen 2 år.
Målene vil også omfatte indirekte utslipp, og innebærer netto null i utslipp senest i 2050. En viktig første milepæl i dette arbeidet er å sikre at klimaregnskapet inneholder samtlige av Ruters vesentlige indirekte utslipp.

Metode: Bruker kontraktene

Overgangen til utslippsfri drift skjer i takt med at gamle transportkontrakter løper ut og erstattes med nye, i konkurranser hvor miljø- og klimahensyn enten settes som minstekrav eller premieres. Operatørene konkurrerer på pris, men vel så viktig er det at konkurransene dreier seg om å levere et tilbud som er attraktivt for kundene og bra for klima og miljø.

Nær utslippsfri med nye kontrakter

27. juni 2022 inngikk Ruter to nye kontrakter med Unibuss og Nobina for busstransport i Oslo øst, med oppstart 10. desember 2023. Dermed er alle Oslo-kontraktene fornyet, og i løpet av 2023 80 % av alle busser i faste ruter i Oslo utslippsfrie, med et lavt støynivå. Flere fases inn i 2024.

At vi vil komme nær, men ikke helt til 100 % utslippsfri drift, skyldes forhold utenfor Ruters kontroll: To broer gjør det foreløpig ikke mulig å kjøre med elbusser på linje 42 (lav frihøyde på Lysaker bru) og linje 85 (Ulvøya bru må forsterkes eller bygges ny).

Utslippfrie øybåter

I 2022 ble fem nye elektriske øybåtene satt i trafikk. Det var oppstartsproblemer i 2022, men i 2023 var utfordringene løst.

 • Båtene heter Oslofjord I, II, III, IV og V
 • Alle er universelt utformet
 • Helelektriske pendelbåter med lading på Rådhusbrygge 4
 • Lengde 35 meter og bredde 8 meter
 • Kan ta 350 passasjerer
Luftfoto av en hvit ferge som cruiser nær et frodig kystområde med små hus, brygger og grøntområder på en solrik dag.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Ganesh Foto

Utslippsfrie hurtigbåter

MS «Baronen» og MS «Baronessen», som i dag går i rute i Oslofjorden, skal bygges om til nullutslippsbåter ved at det installeres en løsning for batteribytte i fartøyene. Avtalen ble inngått i 2022. Båtene skal bygges om til nullutslippsbåter hos veftet Brødrene Aa i Hyen og være klare til oppstart sommeren 2024.

En moderne ferge på en blå vannmasse, med historiske europeiske bygninger og en klar himmel i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

Åpnet for biogass, fikk utslippsfritt

Daværende Viken fylkesting vedtok i 2021 at biogass skal prioriteres som drivstoff sammen med elektrisitet og hydrogen. Hva som velges må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, basert på klima- og miljønytte, lokale forutsetninger og regionale utviklingsbehov.

Vikens vedtak utfordrer Ruters mål om utslippsfri kollektivtransport, det vil si drift med kjøretøy uten forbrenningsmotor. For Oslo-kontraktene, som hadde oppstart i 2022 og 2023, var utslippsfri drift et minstekrav i konkurransen, og biogass ikke tillatt.

I tråd med daværende Viken fylkeskommunes føringer, var biogass tillatt i konkurransen om transporttjenester i Follo, som Ruter gjennomførte i 2023. Imidlertid var det et utslippsfritt tilbud som ble resultatet, da Connect Bus AS vant anbudsrunden for de fire ruteområdene for transporttjenester i Follo.

Når Connect Bus overtar driften sommeren 2025 vil Ski, Vestby, Nesodden og Drøbak bli betjent av 147 elektriske busser.

Tall for avvikskjøring med buss er ikke målt før 2023
Båttrafikk i Oslo genererte 83 tonn CO2 i 2021

Ruters utslipp fra drift

Ruter har betydelige utslipp fra kjøretøys forbruk av elektrisitet og drivstoff, men i 2023 ble disse utslippene redusert med 10 %. Denne reduksjonen skjer fordi vi stadig faser inn nye elektriske busser. I løpet av 2023 ble 80 % av alle busser i faste ruter i Oslo utslippsfrie.

Nedgangen i utslipp skjedde i et år med passasjervekst på 13 %. Med andre ord frakter Ruter sine kunder med mindre utslipp per passasjerkilometer. Utslippsintensiteten – utslipp per passasjerkilometer – har gått ned 16 % – fra 0,038 til 0,032 kg CO2e/passasjerkilometer.

Ruter fører sitt klimagassregnskap i henhold til GHG-protokollen, den internasjonale standarden for måling og rapportering av klimagassutslipp. I henhold til GHG-protokollen, holdes forbrenning av biobrensel – såkalte biogene utslipp – utenfor Ruters totale utslipp («outside of scope»). Størrelsen på disse utslippene kommer likevel frem i en egen linje i Ruters klimagassregnskap.

I 2023 sank de biogene utslippene med 18 %. Det henger sammen med færre fossildrevne busser og dermed lavere dieselforbruk. I henhold til omsetningskravet skal en viss andel av drivstoffet være biodrivstoff, og på den måten henger forbruk av fossil diesel og biodiesel sammen.

Ruters klimaregnskap

Ruters klimagassregnskap viser Ruters samlede utslipp, og inkluderer utslipp knyttet til produksjon av materiell, energiforbruk, drift og forretningsreiser. I henhold til GHG-protokollen deles utslippene i tre bolker:

 • Scope 1: direkte utslipp
 • Scope 2: strømforbruk
 • Scope 3: indirekte utslipp

Ruter rapporterer våre utslipp etter GHG-protokollens tilnærming for operasjonell kontroll. Ruter er et administrasjonsselskap, som betyr at all vesentlig aktivitet utføres av våre operatører.

I og med at operatørene har en betydelig påvirkning på hvordan de tilbyr sine tjenester, har ikke Ruter full operasjonell kontroll på tjenestene operatørene leverer til oss. Derfor faller utslippene fra operatørenes aktiviteter inn under våre indirekte utslipp i scope 3, og Ruter har ikke utslipp i scope 1.

Merk at dette kun er regnskapsteknisk – det er summen av alle våre utslipp som betyr noe, inkludert scope 3, ikke hvor i regnskapet utslippene havner.

I scope 2 har vi utslipp fra strøm og fjernevarme til våre kontorlokaler, samt strøm til våre digitale sanntidsskjermer på holdeplasser og stasjoner. At vi inkluderer utslipp fra strøm til våre sanntidsskjermer er nytt for året.

Ruters klimagassregnskap (305)

Alle tall er i tonn CO2e

Scope 1 (305-1)2017201820192020202120222023
N/A0000000
Totalt scope 10000000

Alle tall er i tonn CO2e

Scope 2 (305-2)2017201820192020202120222023
Strøm ifm kontorbygg
Lokasjonsbasert56139
Markedsbasert250237337308
Strøm ifm holdeplasser
Lokasjonsbasert
5
Markedsbasert180
Fjernvarme55520
Totalt scope 2 (lokasjonsbasert)10111834
Totalt scope 2 (markedsbasert)255242342507

Alle tall er i tonn CO2e

Scope 3 (305-3)2017201820192020202120222023
Kat. 1: Kjøp av varer og tjenester
Busstjenester (Rutesatt)
Utslipp fra kjøring (TtW)35 44645 55634 86721 76516 26751 44447 349
Utslipp fra produksjon av drivstoff (WtT)13 35715 57315 33413 6065 58116 35914 589
Utslipp fra kjørestrøm (norsk miks)005879137397472
Produksjon av busser19 0522 07084 45942 8612 39520 39150 061
Båttjenester
Utslipp fra seiling (TtW)8 9837 4757 0434 4343 3383 1052 496
Utslipp fra produksjon av drivstoff (WtT)9881 0381 2441 105810770587
Utslipp fra seilestrøm (norsk miks)000445912995
Produksjon av båter004042022 0178 0680
Trikketjenester
Utslipp fra kjøring (norsk miks)242269413182240674400
Produksjon av trikker000003 8828 540
T-banetjenester
Utslipp fra kjøring (norsk miks)1 2141 2441 7038271 2632 0411 317
Produksjon av t-banevogner0000000
Spesialskyss
TT og aldersvennlig - kjøring (TtW)647
TT og aldersvennlig - Utslipp fra produksjon av drivstoff (WtT)192
TT og aldersvennlig - Utslipp fra kjørestrøm (norsk miks)1120
TT og aldersvennlig - materiell000001 7150
Oppdragskjøring Akershus - kjøring (TtW)1 376692
Oppdragskjøring Akershus - Utslipp fra produksjon av drivstoff (WtT)373196
Oppdragskjøring Akershus - Utslipp fra kjørestrøm (norsk miks)103
Oppdragskjøring Viken - materiell001 440003 445514
Busstjenester - Avvikskjøring
Utslipp fra kjøring (TtW)671
Utslipp fra produksjon av drivstoff (WtT)201
Kat. 6: Forretningsreiser
Flyreiser11964070
Reiser med bil2144222
Totalt scope 379 28473 345146 96985 10932 115114 231129 912

Alle tall er i tonn CO2e

Totale utslipp2017201820192020202120222023
Totale utslipp (scope 1, 2 og 3) - lokasjonsbasert79 28473 345146 96985 11932 126114 249129 946
Totale utslipp (scope 1, 2 og 3) - markedsbasert77 82871 832144 79584 23130 658111 333128 135
Outside of scope2017201820192020202120222023
Biogene utslipp (tonn CO2e)36 23143 37651 04357 35667 94926 12821 338

Overordnet fornote:
DEFRAs utslippsfaktorer er benyttet hvor ikke annet er spesifisert.
For celler som er tomme mangler vi data.
Spesifikke fotnoter:
Scope 2 – marked: Ruter kjøper ikke opprinnelsesgaranti for strøm til kontordriften. NVEs utslippsfaktor for rest-miks benyttet. 2023-tall blir publisert senere i år, derfor blir snitt for 2020 – 2022 benyttet for 2023.
Scope 2 – fjernvarme: Celsios EPD for fjernvarme i Oslo (13g CO2e / kWh)
Produksjon av materiell (busser, båter, trikker); EDPer der det finnes, hvis ikke grovt estimert basert på vekt og evt. batterikapasitet. Store utslipp henger sammen med oppstart av nye kontrakter og tilhørende mye nytt materiell.
Kjørestrøm (buss, båt, trikk og t-bane); Norsk strømmiks (lokasjonsbasert). NVE har ikke utslippsfaktorer for 2017, 2018 og 2023. Brukt snitt av 2019-2021 og 2020-2022 for disse årene. Denne strømmen har opprinnelsesgaranti og er utslippsfri i henhold til markedsbasert metode.
Kjørestrøm – trikk og t-bane: Ny metode for fordeling av strømforbruk mellom trikk og t-bane medfører økt forbruk for trikk og redusert forbruk for t-bane i 2022 sammenlignet med tidligere år.
Spesialskyss – kjøring; 2022: Beregnet basert på planlagt kjøring. I 2023 er tallet basert på rapportering fra operatør.
Spesialskyss – energiforbruk; 2022: Beregnet basert på oppgitt energiforbruk for kjøretøyene. I 2023 er tallet basert på rapportering fra operatør.
Spesialskyss – materiell; Omfatter kun nye kjøretøy som kjører dedikert for Ruter. Kjøretøy fra oppdragskjøring er i bruk for aldersvennlig transport.
Flyreiser: Basert på reiser bestilt gjennom Ruters reisebyrå. Data for 2019 og 2020 mangler.
Reiser med bil; Basert på utbetalt kjøregodtgjørelse. DEFRA-faktorer per km (dette er dog trolig for høyt gitt norsk elbilandel).
Avvikskjøring: Beregnet basert på planlagt kjøring.

Flest indirekte utslipp

Det er altså i scope 3 – indirekte utslipp – vi finner nesten alle våre utslipp. Gitt vår organisasjonsform befinner disse utslippene seg i all hovedsak i GHG-protokollens kategori 1: «Kjøp av varer og tjenester».

Av de øvrige 14 scope 3-kategoriene, er det kun forretningsreiser og ansattes pendling som relevante. Alt annet faller inn under kategori 1. Ansattes pendling vurderes som uvesentlig da en kombinasjon av Ruters beliggenhet sentralt ved Jernbanetorget, dårlig med parkeringsmuligheter, samt fribilletter til ansatte, gir en svært høy andel kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Utslipp fra verdikjeden

Ruters totale utslipp går opp med 15 %. Økningen er drevet av utslipp fra produksjon av nye elektriske busser. I 2023 satte Ruter i drift hele 258 nye busser av dette slaget. Dessuten kom det 33 nye trikker på veiene i 2023. Produksjon av busser og trikker som vi satte i drift i 2023 sto for 47 % av de totale utslippene.

Til bussene og trikkene vi satte i drift finnes det miljødeklarasjoner (Enviromental Product Declaration). Dette er tredjeparts verifisert dokument med informasjon om produkters miljøavtrykk gjennom hele livssyklusen. Det er fra disse vi henter informasjon om kjøretøyenes karbonavtrykk ved produksjon.

Ruter driftsetter også minibusser gjennom tilrettelagt transport og aldersvennlig transport. Utslippene ved produksjon av disse blir grovt estimert basert på vekt og evt. batterikapasitet.

Store svingninger

År for år vil det være store svingninger i hvor store utslipp det er fra produksjon av materiell. Dette har sammenheng med kontraktene med operatører. I 2024 vil det settes færre nye busser i drift, og utslippene fra produksjon av materiell vil være lavere i 2023.

I årene fremover vil Ruter fortsette arbeidet med å kartlegge og rapportere utslipp som skjer i Ruters verdikjede. Det vil selvsagt være stor utsikkerhet og feilmargin i tallene som rapporteres nedover verdikjeden. Samtidig som vi utvider vårt klimagassregnskap, vil vi også jobbe med å forbedre datagrunnlaget og redusere usikkerhet.

Grovt er dette de store utslippskildene fra aktiviteter Ruter er en del av, men som vi ikke rapporterer på i dag:

 • Vedlikehold av materiell på kjøretøy: Bytte av dekk, hjul, setetrekk, batteri osv.
 • Etablering og drift av anlegg og ladeinfrastruktur (buss- og kaianlegg)
 • Etablering og vedlikehold av dedikert infrastruktur: holdeplasser, T-banestasjoner, trikkeskinner osv.
Utslipp fra kjøring og seiling i tonn CO2e (TtW)2017201820192020202120222023
Totalt44 42953 03141 91026 19919 60554 54950 516
Oslo15 71120 52116 69914 70612 3949 1444 598
Akershus28 71832 50925 21211 4937 21045 40545 919
Buss35 44645 55634 86721 76516 26751 44447 349
Oslo15 71120 52116 69914 70612 3119 1443 926
Akershus19 73525 03418 1697 0593 95642 30143 423
Buss - Avvikskjøring671
Oslo671
Båt8 9837 4757 0434 4343 3383 1052 496
Oslo00008300
Akershus8 9837 4757 0434 4343 2553 1052 496
Biogent totalt36 23143 37651 04357 35667 94926 12821 338
Oslo14 74518 44120 21118 97621 43817 96312 886
Akershus21 48524 93630 83238 38046 5118 1658 219
Avvikskjøring Oslo233
Forbruk av strøm i mWh2017201820192020202120222023
Totalt121 328126 065127 874141 622154 513171 651182 107
Oslo121 328126 065126 277131 046143 200159 972170 774
Akershus001 59710 57611 31311 67911 333
Buss003 3949 93712 46920 88037 233
Oslo001 7974 8466 56415 14331 963
Akershus001 5975 0915 9055 7375 270
Båt0005 4855 4086 7887 477
Oslo000001 3571 647
Akershus0005 4855 4085 4315 830
Trikk20 14022 42324 31922 80021 78835 48731 596
Oslo20 14022 42324 31922 80021 78835 48731 596
Akershus
T-bane101 188103 642100 161103 400114 848107 398104 013
Oslo101 188103 642100 161103 400114 848107 398104 013
Akershus
Spesialskyss1 0981 788
Oslo5871 555
Akershus511233
Utslippsintensitet (kg fossil CO2e / pkm)12017201820192020202120222023
Totalt20,0200,0230,0180,0200,0140,0380,032
Oslo0,0120,0150,0120,0210,0160,0090,004
Akershus20,0340,0370,0270,0190,0110,1030,095
Buss0,0270,0330,0240,0260,0180,0680,057
Oslo0,0330,0400,0300,0570,0470,0270,012
Akershus20,0240,0290,0200,0120,0060,1000,094
Båt0,3920,3030,2740,2840,2210,1470,106
Oslo00000,04400
Akershus0,4450,3560,3080,3140,2470,1670,123
Trikk0,0010,0020,0020,0040,0040,0070,004
Oslo0,0010,0020,0020,0040,0040,0070,004
Akershus
T-bane0,0020,0020,0020,0020,0030,0040,002
Oslo0,0020,0020,0020,0020,0030,0040,002
Akershus

1Beregningene av utslippsintensitet inneholder kun direkte utslipp fra fossilt drivstoff for buss og båt, og utslipp fra kjørestrøm iht. lokasjonsbasert metode for trikk og t-bane.
2Endret metode for beregning av personkilometer for regionbusser fra 2022. Tallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.