Hopp til innhold

Ruters statistikk

Kunnskap om kundene og markedet vi opererer i ligger til grunn for all utvikling i Ruter. Derfor gjennomfører vi løpende undersøkelser. På denne siden har vi samlet kundeinnsikt innhentet i 2023, samt statistikkgrunnlag om omdømme og økonomi, klima og miljø – for deg som vil gå i dybden.

To kvinner som gleder seg i samtale på en offentlig trikk, omgitt av andre passasjerer.

Foto: Ruter/ Peter Gløersen, Nucleus

Om tolking av resultater

Befolkningsundersøkelsene som gjennomføres for Ruter er alle utvalgsundersøkelser gjennomført med tilfeldig uttrekk, et sannsynlighetsutvalg der alle innbyggerne fra 15 år (varierer avhengig av undersøkelse) og oppover i vårt markedsområde har en sannsynlighet for å bli trukket ut og bedt om å delta i undersøkelsen.

Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer og for de som gjennomføres på denne måten med sannsynlighetsutvalg kan vi beregne feilmarginen for ulike resultater, både totalt og for underutvalg.

Feilmarginen for et resultat bestemmes av både utvalgets størrelse og på fordelingen på det enkelte resultatet som vises for dette. I feilmargintabellen under kan vi se at feilmarginen er størst når resultatet på et gitt spørsmål deler seg i 2, altså på 50/50- fordelinger og mindre når fordelingen er skjev (for eksempel 80/20).

Feilmarginer for utvalgsundersøkelser oppgis ofte med et konfindensintervall, det vil si hvor sikre vi er på at resultatet ligger innenfor feilmarginene. Ved et 95% konfidensintervall vil vi ha tillit til at resultatet vil ligge innenfor feilmarginene 19 av 20 ganger.

Oversikt over feilmarginer for spørreundersøkelser

OmrådeAntall innbyggere 15 år og eldreAntall respondenter per år
Hele Ruter1 120 00014 500
Ett fylke (Oslo)577 0007 250
Stor kommune102 0001 300
Liten bydel/kommune22 000300

Denne tabellen viser hvilke feilmarginer som gjelder for ulike fordelinger når man enten ser på for årstall i MIS for hele Ruters område (omkring 14500 respondenter), ett fylke (7250 respondenter), en stor kommune (som Bærum, med omkring 1300 respondenter) eller en mindre bydel (som Grorud med omkring 22.000 innbyggere over 15 år og omkring 300 respondenter per år).

Konfindensintervallet er på 95%.

Tabellen viser også at feilmarginen ikke har et lineært forhold til antall intervjuer som gjennomføres. Feilmarginen synker raskt fra de mindre utvalgene på noen få hundre intervjuer, men synker vesentlig saktere når man passerer omkring 1000 intervju.

Vi vil anbefale at all bruk av resultatene i statistikkdelen i årsrapporten tar hensyn til utvalgsstørrelse og feilmarginene for det man ønsker å omtale.

Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS)

MIS er Ruters kontinuerlige spørreundersøkelse som har befolkningen (over 15 år) i Oslo og tidligere Akershus som målgruppe (uavhengig av kollektivbruk).
Undersøkelsen gjennomføres på telefon, og kartlegger et representativt utvalg av befolkningens reisevaner og tilfredshet med kollektivtilbudet. Ca. 14 400 intervjuer gjennomføres per år, fordelt jevnt utover året.

Kundetilfredshet – Nord-Europa

BEST-undersøkelsen er et samarbeid mellom nord-europeiske byer for å sammenligne innbyggernes tilfredshet med kollektivtransporten.
600 – 3000 intervjuer per by i året i alderen 16+.

Ruters omdømmeundersøkelse

Formålet med omdømmeundersøkelsen er å måle selskapets omdømme i Oslo og Akershus, og å identifisere hvilke områder Ruter skal konsentrere seg om for å forbedre sitt omdømme.

Målgruppen for undersøkelsen er befolkningen over 18 år i Ruters område.
4685 intervjuer ble gjennomført online.

Omdømmeindeksen bygger på fem nøkkelspørsmål:

  • Hvordan vil du vurdere Ruter sitt samlede omdømme eller anseelse?
  • Hvor godt eller dårlig er ditt inntrykk av Ruter totalt sett?
  • I hvilken grad mener du at man kan stole på Ruter i det lange løp?
  • I hvilken grad oppfatter du Ruter som økonomisk veldrevet?
  • Hvordan vil du vurdere kvaliteten på Ruters tjenester og øvrig virksomhet?

Ruters miljørapportering

Her er statistikkunderlaget til kapittelet om Ruters arbeid med bærekraftmålene.

Linjer, holdeplasser og passasjerer

Her er statistikkgrunnlag for de største linjene og holdeplassene i Ruter, samt hvem som reiser med kollektivtransport i vårt område.

Ruters nøkkeltall

Nøkkeltallene som presenteres i dette kapittelet er knyttet til inntekter, kostnader, tilskudd og produksjon. Det er utarbeidet nøkkeltall totalt og fordelt på de ulike driftsartene.

Investeringer i kollektivtransporten

Oversikt over investeringer i kollektivtransporten i Oslo og Akershus i 2023, finansiert gjennom Byvekstavtalen, Oslopakke 3, Oslo kommune, Viken fylkeskommune og over driften i Ruter/Sporveien:

Kontraktsoversikt 2023

Oversikt over alle transporttjenestekontrakter per 2023.