Hopp til innhold

Nulltoleranse for korrupsjon

Ruter er en offentlig eid virksomhet som på vegne av eierne forvalter viktige samfunnsoppgaver og store verdier. Etisk forsvarlig opptreden hos alle som jobber i eller opptrer på vegne av Ruter er derfor svært viktig.

To menn, en eldre og en yngre, smiler mens de ser på en dataskjerm i et moderne kontormiljø.

Ruter As / Redink, Per Christian Lind

Hvorfor er temaet vesentlig?

Ruter har nulltoleranse for korrupsjon og konkurransehemmende atferd. Som et offentlig eid selskap som forvalter offentlige ressurser er det vesentlig at selskapet og våre operatører unngår hendelser som kan svekke innbyggernes tillit.

GRI-indikatorer

GRI 205-3: Bekreftede tilfeller av korrupsjon og påfølgende tiltak.

Ruter har nulltoleranse for korrupsjon og har derfor bestemmelser om at Ruters medarbeidere ikke skal motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre fordeler i forbindelse med anskaffelser eller kontrakter, eller når ytelsen er egnet til eller ment å påvirke tjenesten i Ruter. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. Ruter og Ruters medarbeidere kan i forbindelse med sitt arbeid kun motta gaver av nøktern verdi og ved jubileer og lignende.

Videre skal våre medarbeidere ikke ha bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som kan skade Ruters legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til selskapet. Det må være åpenhet om medarbeideres bierverv, ekstrajobber, verv og eierskap. Hvis et verv eller oppdrag har eller kan ha betydning for lojalitet, habilitet eller arbeidsinnsats i Ruter, skal det godkjennes av leder.

Offentlige anskaffelser

Ruter er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Regelverket skal gi insentiver for leverandørene til å overholde andre regelverk enn anskaffelsesregelverket. Bestemmelsene bidrar også til å sikre allmennhetens tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Ansatte og andre representanter for Ruter som involveres i anskaffelsesprosesser, må gjennom en habilitetsvurdering knyttet til den spesifikke anskaffelsen. Ellers vurderes habilitet der det er relevant.

Alle nyansatte gjennomfører opplæring i sentrale regler på området, og må undertegne på at de har lest og forstått reglene. Reglene er også et tema i forbindelse med de årlige medarbeidersamtalene. I tillegg arrangerer Ruter fysiske og digitale kurs og dilemmatrening for sine medarbeidere.

Ruter har i sine anskaffelser stort fokus på å identifisere og oppfylle kravene til likebehandling og universell utforming i hele reisekjeden, for alle transportmidler og på holdeplasser som Ruter har ansvar for.

Handlingsregler

De etiske reglene som Ruter stiller krav om til sine leverandører, har fått navnet handlingsregler for leverandører. De er en del av alle kontrakter som Ruter inngår.

Handlingsreglene inneholder blant annet bestemmelser om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og bestikkelser, miljø, ansattes helse og sikkerhet, hvitvasking og konkurranse. Leverandøren har plikt til å etterleve handlingsreglene i hele kontraktsperioden, og skal rapportere på oppfyllelse av kravene på forespørsel fra Ruter.

Bestemmelser knyttet til åpenhetsloven er del av Ruters handlingsregler. Disse bestemmelsene vil gjelde i alle anskaffelser hvor det antas å være høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Kravene om menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold gjelder også underleverandører. Brudd på handlingsreglene og kontraktsvilkårene innebærer kontraktsbrudd.

Det har ikke blitt identifisert saker knyttet til korrupsjon eller konkurransehemmende adferd eller risiko for dette i 2023.

Korrupsjon

Ruter har nulltoleranse for korrupsjon, og har forebyggende og kontrollerende aktiviteter for å redusere korrupsjonsrisikoen. Konkrete tiltak skal baseres på en risikovurdering av det aktuelle området.

Ruter har en varslingstjeneste for leverandører og samarbeidspartnere på ruter.no.