Hopp til innhold

Noter

Moderne blå trikk som beveger seg gjennom en bygate med bygninger og nakne trær i bakgrunnen, under klar himmel.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, DanielJacobsen

Ruter As ble etablert som administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Viken fra 1. januar 2008. Selskapet har ansvaret for å planlegge, bestille og markedsføre kollektivtilbudet i regionen, og er en sammenslåing av tidligere AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk AS. Selskapet er 60 % eid av Oslo kommune og 40 % av Viken fylkeskommune.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Alle tall er presentert i hele tusen kroner dersom ikke annet er nevnt.

Ordinære billettinntekter
Ordinære billettinntekter består av enkeltbilletter, 24-timersbilletter, 7-dagersbilletter, 30-dagersbilletter, 365-dagersbilletter, Rufuskort, sesongbetonte billetter og refusjoner. Billettinntektene selges i all hovedsak via mobilappen og forhandlernettverket. Periodebillettene inntektsføres i henhold til aktiveringstidspunktet.

Reisepenger blir ført som kortsiktig gjeld og inntektsføres etter bruk.

Spesifikasjon av de ulike billettinntektene finnes i note 1.

Tjenestesalg, tilskudd og prosjektmidler
Ruter As mottar midler fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune relatert til salg av transporttjenester. Disse inntektene føres med 1/12 hver måned.

Ruter mottar en rekke andre tilskudd til øremerkede oppgaver. I hovedsak er dette tilskudd fra Oslopakke 3 og den statlige belønningsordningen. I tillegg kommer enkelte mindre tildelinger fra Oslo kommune, Viken fylkeskommune og andre aktører.

Alle mottatte tilskudd føres som kortsiktig gjeld i balansen.

Tilskudd bevilget til infrastrukturprosjekter behandles som gjennomstrømningsposter, og føres over balansen. Når det gjelder investeringer i kollektivtrafikken vises det til eget kapittel om investeringer i kollektivtrafikken i årsrapporten.

Tilskudd til dekning av prosjektkostnader inntektsføres når kostnader knyttet til prosjektene påløper.

Andre inntekter
Andre inntekter består i hovedsak av gebyrer, reklameinntekter og leieinntekter. Inntektene sammenstilles med tilhørende kostnad og inntektsføres løpende.

Kjøp av transporttjenester
Kjøp av transporttjenester består i hovedsak av kostnader til kjøring av buss, t-bane, trikk, båt, spesialskyss og oppdragskjøring. Disse kostnadsføres etter hvert som tjenesten leveres.

Valuta
Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Omregningsdifferansen klassifiseres som annen finansinntekt eller -kostnad. Transaksjoner omregnes basert på gjeldende valutakurs.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler, mens øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Aksjer i datterselskap
Aksjer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. Aksjene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Andre aksjer
Andre aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Varelager
Varelageret bokføres til anskaffelseskost og justeres for ukurans og utrangeringer i forbindelse med årlige tellinger.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det, for øvrige kundefordringer, en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Bankinnskudd og kontanter
Ruter As har bundne bankinnskudd. Dette gjelder skattetrekkskonto og depositumskonti i forbindelse med husleie. Ruter As har ingen kassekreditt.

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for lineære avskrivninger. Nedskrivning gjennomføres dersom verdifall forekommer og ikke vurderes som forbigående. Programvare nedskrives ved utrangering, eller dersom den erstattes av ny programvare.

Pensjon
Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og godtgjørelser. Ruter As har to typer pensjonsordninger med følgende regnskapsmessig behandling:

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger innebærer at Ruter As har en forpliktelse til å dekke fremtidig pensjon for de som inngår i ordningen basert på ansattes sluttlønn. Ruter As betaler en årlig premie som tilfører midler til ordningen med formål om å dekke forpliktelsen. Kostnader til ordningen beregnes etter en lineær fordeling av opptjening mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonstidspunktet. Pensjonsforpliktelsen måles til nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelsene som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Beregningene er basert på en rekke aktuarmessige forutsetninger blant annet diskonteringsrente, fremtidig lønnsvekst, ytelser fra folketrygden, levealder og førtidspensjonering. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi og presenteres netto av pensjonsforpliktelser. Estimatavvik innregnes direkte i annen egenkapital. Netto pensjonsforpliktelse inneholder et estimat for påløpt arbeidsgiveravgift basert på underfinansieringen.

Endring i betingelser i pensjonsordningene (planendringer) innregnes i resultatregnskapet.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at Ruter As betaler et årlig innskudd for de ansattes pensjonssparing, fastsatt som en andel av den ansattes lønn. Ordningen medfører ingen ytterligere fremtidig forpliktelse overfor den ansatte etter at det årlige innskuddet er betalt. Den fremtidige pensjonen for de ansatte vil avhenge av innskuddenes størrelse og avkastningen på pensjonssparingen. Kostnadene innregnes løpende når de påløper.

Operasjonell leasing
Operasjonelle leieavtaler resultatføres som driftskostnad som fordeles lineært over hele leieperioden.

Skatteplikt
Ruter As er unntatt fra alminnelig skatteplikt etter skatteloven § 2-32, 1. ledd. Selskapet har ikke erverv som formål og deler ikke ut økonomisk overskudd til sine eiere. Effektivisering og samordning av kollektivtilbudet i Oslo og Viken er kjernevirksomheten til selskapet.

Øvrige konsernselskap er skattepliktige.

Skattekostnaden i konsernets resultatregnskap omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ruter As samt Trafikanten AS, AS Oslo Sporveier, Stor-Oslo Lokaltrafikk AS, Oslo og Akershus Trafikkservice AS, Tur-Retur Oslo AS, Fremmot AS og eiendomsselskapene Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 AS og Persveien 34/36 Ans.

Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende
mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at
datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Datterselskapene balanseføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapene, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell mer- eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Minoritetsandelen av det deleide datterselskapet Oslo og Akershus Trafikkservice AS er tatt inn i resultatet som «Minoritetsandel av resultatet».

Nærstående parter
Transaksjoner mellom nærstående parter er gjort i henhold til Ruters prinsipper om armlengdes avstand.

Ruter AsRuter Konsern
Tall i 1 000202320222021202320222021
Enkeltbilletter2 158 5402 013 1731 330 5822 158 5402 013 1731 330 582
24-timers billetter120 444128 72670 778120 444128 72670 778
7-dagersbilletter136 207141 27379 819136 207141 27379 819
30-dagersbilletter2 177 0971 915 2571 207 5212 177 0971 915 2571 207 521
365-dagers billetter92 56569 96151 36692 56569 96151 366
Andre billettslag55 25051 24832 56555 25051 24832 565
Refusjon av billetter, innbytte-4 674-5 342-6 512-4 674-5 342-6 512
Sum ordinære billettinntekter4 735 4304 314 2952 766 1184 735 4304 314 2952 766 118
 
Skolebilletter grunn- og videregående skole 231 083245 395235 074231 083245 395235 074
Inntekter kommunal oppdragskjøring460 227393 978340 783460 227393 978340 783
Sum skoleskyss og oppdragskjøring691 310639 373575 857691 310639 373575 857
 
Tjenestesalg Oslo kommune3 763 1433 261 7643 643 2263 763 1433 261 7643 643 226
Tjenestesalg Viken fylkeskommune1 337 5671 299 3062 003 9441 337 5671 299 3062 003 944
Tilskudd Oslopakke 3 900 495856 927836 304900 495856 927836 304
Tilskudd belønningsordningen219 630318 916181 491219 630318 916181 491
Tilskudd andre4 34321 1294 1874 34321 1294 187
Sum tilskudd og tjenestesalg6 225 1785 758 0426 669 1526 225 1785 758 0426 669 152
 
Billettkontroll93 64098 30287 25493 64098 30287 254
Andre prosjektinntekter230 373127 681127 653230 373127 681127 253
Leieinntekter bussanlegg og eiendom 206 52491 332116 694216 604100 591125 844
Inntekter særavtaler8 3937 3599 5638 3937 3599 563
Sum andre inntekter538 930324 673341 165549 010333 932349 915
 
Billetter, tjenestesalg, tilskudd og andre inntekter12 190 84811 036 38310 352 29312 200 92811 045 64210 361 043

Kostnader til Vy består av to hovedelementer, inntektsfordeling og prisdifferanse.

Inntektsfordeling
Alle Ruterbilletter, solgt hos både Ruter og Vy, blir en del av Ruters totale inntekter. Disse skal fordeles mellom Ruter og Vy, basert på om kunden reiser med tog eller Ruter sine transportmidler. For å kunne fordele inntektene mellom selskapene foretar en tredjepart intervjuer av ca. 25 000 passasjerer. Intervjuene sammenstilles med billettinntekter og passasjertall fra selskapene. Ut fra denne sammenstillingen beregnes inntektsfordelingen. Resultatet av inntektsdelingen vil foreligge våren 2024. Reisemønster og fordeling av reiser på billettslag er en usikkerhetsfaktor i beregningen.

Prisdifferanse
Vy får kompensasjon av Ruter når billettprisnivået til Vy er høyere enn billettprisnivået til Ruter. Motsatt vil Ruter få kompensasjon hvis Ruters billettprisnivå er høyere enn billettprisnivået til Vy.

Oppgjør for årene 2020-2022
Grunnet koronapandemien ble billettinntektsnivået til Ruter kraftig redusert i perioden 2020-2022. Ruter mottok statlig kompensasjon for bortfallet av billettinntekter mot budsjetterte inntekter i hele denne perioden. Kompensasjonen inkluderte også Vy sin andel av billettinntekter i Ruters budsjett. Det ble derfor avtalt med Vy, godkjent av Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet, at Ruter sitt budsjett for inntektsfordeling ble lagt til grunn ved oppgjørene. Fra 2023 gjennomføres oppgjøret etter etablert metodikk fra før 2020.

Beregnet oppgjør 2023
I 2023 er det antatt et samlet oppgjør på MNOK 1 284 til inntektsfordeling og prisdifferanse. Beregningen er basert på utvikling i antall reiser og billettslagfordeling sammenlignet med 2019. Tallene er ikke sammenlignbare med perioden 2020-2022, da ulik metodikk er lagt til grunn. Alle avsetninger er utført på bakgrunn av budsjetterte tall. Det er ikke foretatt prognoseendringer utover vurdering av budsjettet

Inntektsfordeling Vy (tall i mill.)202320222021
Inntekter til fordeling5 0005 2005 001
Totalt til Vy1 2841 2041 119
Andel i %25,70 %23,20 %22,40 %
Ruter AsRuter Konsern
Tall i 1 000202320222021202320222021
Tjenestekjøp buss4 747 6784 223 1873 963 5274 747 6784 223 1873 963 527
Tjenestekjøp T-bane1 970 9511 964 3241 715 3011 970 9511 964 3241 715 301
Tjenestekjøp trikk1 230 7171 145 6841 050 1001 230 7171 145 6841 050 100
Tjenestekjøp båt257 372219 920235 270257 372219 920235 270
Tjenestekjøp spesialskyss skole263 061242 722215 152263 061242 722215 152
Kommunale transportoppdrag og TT Oslo447 764378 345324 744447 764378 345324 744
Kjøp av transporttjenester8 917 5438 174 1837 504 0958 917 5438 174 1837 504 095
 
Takstavtaler tog1 284 4011 203 3541 120 3121 284 4011 203 3541 120 312
Takstavtaler buss10 1858 1055 43410 1858 1055 434
Billettpåslag Oslo og Viken51 582135 870129 26451 582135 870129 264
Takstavtaler inkl. Oslopakke 2 og 31 346 1681 347 3301 255 0091 346 1681 347 3301 255 009
 
Leie av bussanlegg326 001239 166191 077326 001239 166191 077
Billettkontroll176 974164 251132 611176 974164 251132 611
Provisjoner til forhandlere36 27435 15723 42236 27435 15723 422
Driftstilskudd og annet22 14728 877137 14422 14728 87799 604
Andre rutedriftskostnader561 396467 451484 254561 396467 451446 714
 
Transporttjenester, takstavtaler og rutedrift10 825 1079 988 9649 243 35810 825 1079 988 9649 205 818
 
Vognleieavtaler trikk og T-bane202320222021
Finansiert fra Ruter med Oslopakke 3-midler268 310260 495236 737
Finansiert av Oslo kommune592 596548 715506 496
Total vognleie T-bane og trikkevogner betalt fra Ruter As til Sporveien AS860 906809 210743 233
Ruter AsRuter Konsern
Tall i 1 000202320222021202320222021
Lønn290 335257 650231 491290 335257 650253 922
Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift27 32632 82933 21227 32632 82935 708
Arbeidsgiveravgift44 04637 23432 72944 04637 23436 238
Øvrige lønns- og personalkostnader20 73816 3398 11620 73816 3398 879
Sum lønn og godtgjørelse382 446344 053305 548382 446344 053334 747
 
Gjennomsnittlig antall årsverk359348297359348330

Godtgjørelse til styret, administrerende direktør og revisor

Ruter AsRuter Konsern
Tall i hele kroner202320222021202320222021
Utbetalt styrehonorar1 401 2431 433 1481 307 2811 401 2431 433 1481 307 281
Honorar for lovpålagt revisjon890 500597 601673 0501 195 000829 296780 101
Honorar for attestasjoner40 000193 520144 68540 000193 520144685
Honorar for skatterådgivning980 210073 188980 210073 188
Honorar for andre tjenester utenom revisjon222 97023 600194 311222 97023 600194 311
 
Lønn administrerende direktør2 667 2342 375 4992 233 408
Pensjonskostnad362 028392 687360 585
Annen godtgjørelse11 78818 08111 319

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til administrerende direktør eller styrets medlemmer. Administrerende direktør har seks måneders oppsigelsestid og rett til inntil seks måneders etterlønn utover oppsigelsestiden. Administrerende direktør får dekket kostnader til hjemmekontor, avis og elektronisk kommunikasjon. I tillegg dekkes pensjon i henhold til de samme reglene som for alle andre ansatte i Ruter As (ref. note 14).

Bortsett fra vanlige lønnsforskudd er det ikke gitt lån til ansatte.

Ruter AS

Tall i 1 000Sanntids­system (SIS)Ruterappen og annet immaterieltAnlegg under utførelseSUM
Anskaffelseskost per 01.01.202348 355577 81834 399660 572
Årets tilganger080 36773 724154 091
Årets avganger0080 36780 367
Anskaffelseskost 31.12.202348 355658 18527 757734 296
Akkumulerte avskrivninger38 620424 015462 635
Akkumulerte nedskrivninger8 415104 728113 143
Balanseført verdi 31.12.20231 320129 44227 757158 520
Årets avskrivninger6 41387 90894 321
Årets nedskrivninger121501215

Konsern

Tall i 1 000Sanntids­system (SIS)Ruterappen og annet immaterieltAnlegg under utførelseSUM
Anskaffelseskost per 01.01.202348 355577 81834 399660 572
Årets tilganger080 36773 724154 091
Årets avganger0080 36780 367
Anskaffelseskost 31.12.202348 355658 18527 757734 296
Akkumulerte avskrivninger38 620424 0150462 635
Akkumulerte nedskrivninger8 415104 7280113 143
Balanseført verdi 31.12.20231 320129 44227 757158 519
Årets avskrivninger6 41387 908094 321
Årets nedskrivninger1215001215

Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for immaterielle eiendeler.
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

Sanntidsinformasjonssystem 3-10 år
Immaterielle eiendeler 3-15 år

Ruter AS

Tall i 1 000 Bygninger og eiendommerBillettsystem
og inventar
Anlegg under utførelse SUM
Anskaffelseskost 01.01.202326 377213 5605 181245 118
Årets tilganger17 72619412 73930 659
Årets avganger0017 92017 920
Anskaffelseskost 31.12.202344 104213 7540257 857
Akkumulerte avskrivninger2 440155 116157 555
Akkumulerte nedskrivninger03 8953 895
Balanseført verdi 31.12.202341 66454 743096 407
Årets avskrivninger1 60026 51428 114
Årets nedskrivninger014811481

Konsern

Tall i 1 000 Bygninger og eiendommerBillettsystem
og inventar
Anlegg under utførelseSUM
Anskaffelseskost 01.01.2023194 446233 5285 181433 155
Årets tilganger17 72619412 73930 659
Årets avganger0017 92017 920
Anskaffelseskost 31.12.2023212 173233 7210445 894
Akkumulerte avskrivninger21 152175 084196 235
Akkumulerte nedskrivninger03 8953 895
Balanseført verdi 31.12.2023191 02154 7430245 764
Årets avskrivninger6 19626 51432 710
Årets nedskrivninger014811481

Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

Bygninger og eiendommer10-40 år
Salgsmaskiner og telleutstyr 3-10 år
Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner 3-10 år
Tall i 1 00020232024-2037
Fast eiendom*336 0692 249 016
Lisenser og kontorutstyr38 31317 814
Bil18 83012 539
Sum393 2122 279 369

*Dette er i hovedsak avtaler knyttet til bussanlegg. På de aller fleste av disse anleggene er det avtale om fremleie til operatørene.

Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke-kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:

Tall i 1 000
Innen 1 år360 077
2 til 5 år1 145 792
Etter 5 år771 670
Sum2 277 539

Konsernet ellers har ingen operasjonelle leieavtaler.

Oslo kommune
Oslo kommune eier 60% av aksjene i Ruter As. Ruter As har i 2023 gjennomført salg av transporttjenester til Oslo kommune på totalt MNOK 3 763. Tjenestekjøpet inkluderer tilskudd for bortfall av billettinntekter og tilskudd for merkostnader strøm i Sporveien AS. For en beskrivelse av den regnskapsmessige behandlingen av salg av transporttjenester vises det til note om regnskapsprinsipper.

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune eier 40 % av aksjene i Ruter As. Ruter As har i 2023 gjennomført salg av transporttjenester og mottatt tilskudd for bortfall av billettinntekter fra Viken fylkeskommune for MNOK 1 338. For en beskrivelse av den regnskapsmessige behandlingen av salg av transporttjenester vises det til note om regnskapsprinsipper.

Sporveien AS
Sporveien AS er 100% eid av Oslo kommune og står for den utførende delen av kollektivtilbudet for trikk, T-bane og buss. Ruter As har en rammeavtale om banetrafikk med Sporveien AS, og kjørekontrakter med Unibuss AS. I tillegg inngås kontrakter knyttet til mottatte tilskudd til øremerkede oppgaver. Kostnad i henhold til kjørekontrakt utgjør for Ruter As MNOK 5 140. Leie av bussanlegg for Ruter As utgjør MNOK 223. Pengestrømmen tilknyttet vognleie for trikker og T-banevogner til Sporveien Vognmateriell AS følger kontraktene og går fra Ruter via Sporveien AS til Sporveien Vognmateriell AS.

Andre
Oslo og Akershus Trafikkservice AS (datter) leier ut lokaler til Ruter As.

Tall i 1 000 202320222021
Salg fra Ruter As til
Oslo og Akershus Trafikkservice AS1140813475
Persveien 1 Eiendom AS3 2792 1491 453
Persveien 23 AS1306844492
Totalt5 7253 8062 420
 
Lån fra Ruter As til
Oslo og Akershus Trafikkservice AS17 00019 00021 000
Persveien 1 Eiendom AS50 00051 00053 325
Persveien 23 AS20 50021 00021 833
Totalt87 50091 00096 158
 
Kjøp av tjenester/leie av lokaler fra
Oslo og Akershus Trafikkservice AS4 1914 1914 000
Persveien 1 Eiendom AS07672
Totalt4 1914 2674 072

Transaksjoner mellom nærstående parter er gjort i henhold til Ruters prinsipper om armlengdes avstand.

Ruter Konsern

Tall i 1 000 202320222021
Årets skattekostnad fordeler seg på
Betalbar skatt1 1481 2181 387
Endring i utsatt skatt3570144
Sum skattekostnad1 1841 2881 531
 
Beregning av årets skattegrunnlag
Resultat fra skattepliktig virksomhet4 5705 8626 187
Endring i midlertidige forskjeller663480121
Bruk av underskudd til fremføring-14-5-3
Grunnlag betalbar skatt5 2196 3386 305
 
Midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring-28-42-49
Anleggsmidler4 3125 0305 580
Andre forpliktelser-1320-133
Gevinst og tapskonto-220-394-344
Sum midlertidige forskjeller3 9594 5945 054
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt / skattefordel11 99111 18010 386
Utsatt skatt i balansen3 5033 4673 397
 
Betalbar skatt i balansen
Årets betalbare skatt1 1481 2181 387
Betalbar skatt i balansen 31.12.20231 1481 2181 387
Tall i 1 000 Aksje­kapitalOver­kursAnnen egen­kapitalMinoritets­andelSum
Ruter As
Egenkapital 01.01.2023120188 300499 258687 678
Estimatavvik knyttet til pensjoner-36 632-36 632
Resultat 202323 03123 031
Egenkapital 31.12.2023120188 300485 6570674 077
 
Ruter konsern
Egenkapital 01.01.2023120187 484513 3072 017702 928
Estimatavvik knyttet til pensjoner-36 632-36 632
Resultat 202325 542-30425 238
Egenkapital 31.12.2023120187 484502 2171 713691 534
Forretnings-kontor EierandelPålydende per aksje Antall aksjer eid av Ruter AsResultatBokført verdi
Trafikanten ASOslo100 %1001 0004100
Stor-Oslo Lokaltrafikk ASOslo100 %1001 0005120
AS Oslo SporveierOslo100 %1001 0005120
Oslo og Akershus Trafikkservice ASOslo71,4 %1009 1871 0475 967
Persveien Eiendom 1 ASOslo100 %641 0002 06352 055
Persveien 23 ASOslo100 %1100 000262100
Persveien 34/36 ANSOslo100 %0000
Tur-Retur Oslo ASOslo100 %100030030
Fremmot ASOslo100 %10002000200
Sum aksjer i datterselskap58 692
 
Andre selskap
Visit Oslo ASOslo0,50 %10 000110
Aksjer i Toppindustrisenteret ASOslo6,62 %420 00086
Sum andeler i andre selskap96
Ruter AsRuter Konsern
Tall i 1 000202320222021202320222021
Driftskonto1 796 2841 499 9261 960 1941 814 8391 514 1611 991 205
Bundne skattetrekksmidler28 00024 86622 21328 00024 86622 213
Husleiedepositum16 14715 40215 12916 14715 40216 000
Sum bankinnskudd og kontanter1 840 4311 540 1941 997 5361 858 9861 554 4292 029 418
AksjonærAksjerPålydendeBokført
Viken fylkeskommune480 stk.100 kroner48 000
Oslo kommune720 stk.100 kroner72 000
Sum aksjekapital1 200 stk.120 000

Det er kun én aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Beskrivelse av pensjonsordningen
Ruter er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og Ruters pensjonsordninger oppfyller kravene etter denne lov. Ruter har en lukket ytelsesbaserte pensjonsordning og en innskuddsbasert pensjonsordning.

Ytelsesbasert pensjonsordning
De ytelsesbaserte pensjonsordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser iht. Ruters tariffavtaler og ble lukket for fremtidige ansatte 01.04.2017. Oslo Pensjonsforsikring (OPF) forvalter ordningen på vegne av Ruter. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og er i samsvar med veiledningen fra Norsk regnskapsstiftelse per 31. desember 2023. Det var 132 ansatte i den ytelsesbaserte ordningen per 31. desember 2023
De ansatte i Ruter over 62 år er med i fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP). Flerforetaksplanen er en ytelsesplan, men regnskapsføres som en innskuddsbasert pensjonsordning som følge av at det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon for måling og allokering.

Innskuddsbasert pensjonsordning
Nyansatte og ansatte som har valgt å gå over til ordning med innskuddspensjon er dekket av pensjonsavtale med investeringsvalg i Gjensidige Tjenestepensjon og Fellesordning for AFP. Ordningen medfører ingen ytterligere fremtidig forpliktelse til de ansatte etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er avtalt innskudd for pensjonsgrunnlag i to trinn avhengig av inntekt (7%/17%). Det var 261 ansatte med i den innskuddsbaserte ordningen per 31. desember 2023.

Ruter har også en kompensasjonsordning for ansatte i konsernet over 60 år som velger å fortsette i 100% stilling. Ordningen er nå lukket og gjelder kun for 9 personer. De ansatte i ordningen får en opptjening på 10% av årslønn per år samt avkastning

Ruter As Konsern
Tall i 1 000202320222021202320222021
Pensjonskostnader
Nåverdi av årets pensjonsopptjening20 14023 50122 52420 14023 50124 110
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen21 22112 7009 71021 22112 70010 683
Brutto pensjonskostnad41 36136 20232 23441 36136 20234 793
Forventet avkastning36 81124 56017 28036 81124 56019 002
Administrasjonskostnader1 9372 6772 7611 9372 6773 027
Resultatført planavvik000000
Sum ytelsesbasert ordning før arbeidsgiveravgift6 48814 31917 7156 48814 31918 818
Arbeidsgiveravgift9152 0192 4989152 0192 654
Sum ytelsesbasert ordning etter arbeidsgiveravgift7 40316 33820 2137 40316 33821 472
Avkortning000000
Andre pensjonskostnader og innskuddsordninger19 92416 49112 99919 92416 49114 236
Netto pensjonskostnader (se note 4 pensjonskostnad inkl aga)27 32632 82933 21227 32632 82935 708
Tall i 1 000Ruter ASRuter Konsern
202320222021202320222021
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelser 31.12.756 218715 640611 229756 218715 640675 681
(inkl. beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering)
Driftspensjon3 1913 5293 9663 1913 5293 966
Beregnet pensjonsforpliktelse 31.12759 409719 169615 195759 409719 169679 647
 
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12711 460672 375582 231711 460672 375641 451
Arbeidsgiveravgift6 3116 1004 1936 3116 1004 931
Netto pensjonsforpliktelse54 26052 89437 15754 26052 89443 127
Akkumulert estimatavvik innregnet direkte i annen egenkapital-36 632-25 49914 864-36 632-25 49912 842
Akkumulert estimatavvik innregnet i annen egenkapital 31.12-75 964-39 332-13 833-75 964-48 167-22 668
 
Økonomiske forutsetninger202320222021
Diskonteringsrente3,10 %3,00 %1,90 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler5,20 %5,40 %3,80 %
Forventet lønnsvekst3,50 %3,50 %2,75 %
Forventet G-regulering3,25 %3,25 %2,50 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling2,80 %2,48 %1,73 %
DødelighetstabellK2013BEK2013BEK2013BE
 
Kollektivporteføljen til OPF har følgende aktivasammensetning202320222021
Aksjer35 %35 %32 %
Eiendom18 %18 %18 %
Utlån3 %3 %3 %
Likviditet/pengemarked6 %6 %6 %
Omløpsobligasjoner38 %38 %39 %
Anleggs- / HTF-obligasjoner0 %0 %2 %
 100 %100 %100 %

Alle tall gjelder Ruter As

Ubenyttet pr 2023Ubenyttet pr 2022Ubenyttet pr 2021
Tall i 1 000
Oslopakke 3-midler143 87021 16916 058
Belønningsmidler125 531185 958449 647
Diverse prosjektmidler80 58356 78930 004
Ubenyttet tilskudd til øremerkede oppgaver per 31.12349 984263 915495 709
 
Forhåndsbetalte billetter124 91295 528102 965
Påløpte produksjonskostnader Oslo121 813216 81375 547
Påløpte produksjonskostnader Viken109 829196 898310 587
Avsetning VY177 85458 19071 130
Annen kortsiktig gjeld222 446177 592117 206
Sum diverse kortsiktig gjeld756 855745 022677 435
 
Sum annen kortsiktig gjeld1 106 8401 008 9371 173 145

Ruter As garanterer for differansen mellom markedspris/salgspris og bokført verdi på 20 batterielektriske busser. Garantien er stilt overfor selskapet Nobina AS.

Bussene skal avskrives med 10 års lineær avskrivning. Bokført verdi (innkjøpspris) ved inngåelse av garantien var totalt MNOK 128.