Hopp til innhold

Eierstyring og selskapsledelse

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Ruter As tar utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse», utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Anbefalingen består av 15 punkter.

En rød buss kjører på en vei forbi gamle steinruiner i et frodig grønt landskap under en klarblå himmel.

Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

I dette prinsippdokumentet gjøres det rede for hvordan Ruter har innarbeidet og følger opp anbefalingen.

Ettersom aksjene i selskapet ikke er gjenstand for regelmessig omsetning, og Ruter ikke skal arbeide for økonomisk vinning som formål, er enkelte deler av NUES’ anbefaling ikke relevant for Ruter. Dette gjelder bl.a. omtalen av utbytte, omsettelighet av aksjer og selskapsovertakelse. For punkter der styringen av Ruter er innrettet på en slik måte at den avviker fra anbefalingen, er dette beskrevet.

Utover NUES’ anbefaling ligger også Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes prinsipper for eierstyring til grunn for styringen av selskapet. Føringene er beskrevet i byrådssak 273/11: «Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper», og fylkestingssak 43/2020: «Eierskapsmelding 2020 for Viken Fylkeskommune».

15 Prinsipper for god eierstyring

i henhold til NUES’ anbefaling:

Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. Styret har ansvaret for å realisere eiernes mål med Ruter ved å forvalte og organisere selskapets ressurser på en optimal måte og føre tilsyn med daglig ledelse og drift.

Selskapets formål er beskrevet i eierstrategien (sist oppdatert 2019). Selskapet skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem i Oslo og Akershus.

Oppdraget ivaretas gjennom kjøp, utvikling, planlegging, samordning, markedsføring og utvikling av tjenester og produkter. Innenfor gitte økonomiske rammer skal tilbudet svare på de samferdselspolitiske målene som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har satt for kollektivtrafikken.

Som aksjeselskap er Ruter ansvarlig for å drive i økonomisk balanse, noe som gjøres ved å følge trafikk-, inntekts- og kostnadsutviklingen og tilpasse tjenestetilbudet etter dette. Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, og skal ikke dele ut utbytte.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som eiere, fastsetter mål og rammer for selskapets virksomhet gjennom vedtekter, eierstrategi og generalforsamlingsvedtak.

Ruters visjon er: «Bærekraftig bevegelsesfrihet». En slik visjon forutsetter god eierstyring og selskapsledelse. For å bidra til at befolkningen får den bevegelsesfriheten de ønsker, samtidig som man oppnår en bærekraftig omstilling er det avgjørende med godt samarbeid. I denne sammenheng mellom eierne, styret og ledelsen, og videre med de ansatte og selskapets interessenter.

God eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å redusere risiko, sikre en bærekraftig verdiskapning og utvikle et stadig bedre mobilitetstilbud i Oslo og Akershus slik at de overordnede målene nås.

Ruters verdier er definert som Ansvarlig, Engasjert og Hjelpsom. Disse verdiene skal bidra til å bygge en felles kultur og et felles verdigrunnlag i selskapet, og skal være en rettesnor for alle beslutninger og handlinger som tas.

Etisk regelverk

Ruters etiske regelverk omhandler regler om bl.a. habilitet, forretningsetiske forhold, gaver og andre fordeler og varslingsrutiner. De etiske reglene gjelder alle Ruters ansatte, innleide og styrets medlemmer. Det er også utarbeidet handlingsregler for Ruters leverandører som gir klare signaler om hvilke forventninger Ruter har til leverandørenes verdier og deres opptreden overfor Ruter og selskapets ansatte. Det er laget et e-læringsprogram knyttet til Ruters etiske regler som alle Ruters ansatte skal gjennomføre.

Om selskapet

Ruter As ble etablert som felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 01.01.2008. Selskapet overtok samtidig funksjonene til administrasjonsselskapet AS Oslo Sporveier (Sporveien) og Stor-Oslo Lokaltrafikk as (SL). Oslo kommune eier 60 prosent og Akershus fylkeskommune 40 prosent av aksjene. Ruter As er lokalisert i Dronningens gate 40 og i kundesenteret på Ruter S på Jernbanetorget, i Oslo sentrum.

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ruter As samt Trafikanten AS, AS Oslo Sporveier, Stor-Oslo Lokaltrafikk AS, Oslo og Akershus Trafikkservice AS, TET Digital AS, Fremmot AS og eiendomsselskapene Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 AS og Persveien 34/36 Ans.

Selskapets virksomhet

I Ruters vedtekter § 3 er selskapets virksomhet beskrevet som følger:

«Selskapet skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen. Selskapet skal planlegge, administrere, kjøpe og markedsføre transporttilbudet i Oslo kommune og Akershus fylke, og kjøpe kollektive transporttjenester med grunnlag i bevilgninger fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Selskapet skal tilby ruteopplysningstjenester og markedsføring, informasjon og produktutvikling knyttet til sine tjenester. Selskapet kan også drive annen virksomhet som er tilknyttet eller støtter kjernevirksomheten. Selskapet skal ikke eie eller kjøpe fast eiendom eller annet formuesgode av vesentlig verdi uten at dette er forelagt eierne.

Selskapet skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine politiske mål for samferdselspolitikken, også i de tilfeller oppfyllelse av slike mål ikke bidrar til et optimalt økonomisk resultat for selskapet.

Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning. Selskapet skal ikke dele ut utbytte.»

Eierstrategien for Ruter pålegger selskapet å drive virksomheten i henhold til FNs bærekraftmål, og bærekraftmålene er fullt ut integrert i Ruters målstyring. Ruter arbeider systematisk med forbedringer for klima, miljø, menneskerettigheter, anstendig arbeid og miljøspørsmål i hele verdikjeden av selskapets virksomhet. Selskapet er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Det innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. Selskapets innretning for å imøtekomme kravene i åpenhetsloven er ivaretatt og innarbeidet i selskapets anskaffelsesstrategi og handlingsregler.

Ruter følger Global Reporting Initiative (GRI) sitt rammeverk for bærekraftrapportering. Selskapet har i henhold til rammeverket identifisert sine vesentlige bærekraft-temaer, og bruker dette som grunnlag for bærekraftrapportering og forbedringsarbeid.

System for målstyring

Ruters visjon er bærekraftig bevegelsesfrihet. Selskapet har utarbeidet Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet som er selskapets overordnede strategi og fungerer som rammeverk for videre tilbudsutvikling.

Tilbudsstrategien skal gi prinsipielle avklaringer og rammer for hvordan Ruters tilbud til kundene skal utvikles de neste 3-5 årene. Den omhandler kundeopplevelsen og tilbudet Ruter skal levere til innbyggerne.

Ruters hovedmål synliggjør hva vi ønsker å oppnå overfor våre kunder og omgivelser gjennom vår virksomhet:

  • Tilby attraktiv mobilitet
  • Bidra til bærekraftige byer og samfunn
  • Fortjene tillit og oppslutning

Hvert hovedmål har et sett med tilhørende styringsindikatorer, som sier noe om hva som må til for å sikre kvalitet i drift og leveranser. Styringsindikatorene skal nås i løpet av det året de er definert for.

OKR1 reflekterer selskapets strategiske satsinger og setter tydelige prioriteringer for en gitt periode. Dette er ambisiøse mål, med et klart definert og gjerne kortere tidsperspektiv.

Både styringsindikatorene og OKRene er utledet fra eiernes målsetninger med selskapet, målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet og Ruters utvalgte bærekraftmål.

Årlige leveranseavtaler
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har flere roller overfor selskapet, henholdsvis som eiere og tilskuddsytere, i form av tjenestekjøp av mobilitetstjenester og tilskudd til persontransport for det gjeldende budsjettåret.

Som en del av tjenestekjøpet inngår Oslo kommune og Akershus fylkeskommune årlig hver sin leveranseavtale med Ruter, som regulerer samarbeidsformen mellom partene. Avtalene angir overordnede mål og prinsipper for kjøp av tjenester og tilskudd til persontransport, og beskriver partenes gjensidige forpliktelser og rettigheter som gjelder leveranser og årlig godtgjørelse. Leveranseavtalen gir dermed føringer for hvilke utredninger, prosjekter og andre leveranser Ruter skal prioritere.

Risikoprofil
Selskapets oppdaterte risikotoleranse ble definert og vedtatt av Ruters styre 19.12.2023 i Policy for internkontroll og risikostyring i Ruter As. Selskapets risikostyringsfunksjon og kontrollmiljø sikrer en kontinuerlig vurdering av selskapets risikoprofil opp mot vedtatt risikotoleranse.

Arbeidsmiljø
Ruter skal sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Ansvar for helse, miljø og sikkerhet er derfor beskrevet i Ruters personalhåndbok. Det er også satt ned et arbeidsmiljøutvalg, som er et frittstående, besluttende og rådgivende organ, som har som sin hovedoppgave å medvirke til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Som en del av arbeidsgivers ansvar ligger utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for å sikre egen drift, egne ansatte og eget nærmiljø mot ulykker.

Som arbeidsgiver er Ruter opptatt av likestilling av de ansatte, og mulige fremtidige ansatte, innenfor aktiviteter som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering (jfr. Diskrimineringsloven).

Ruter er en aktiv IA-bedrift2. Ruter forplikter blant annet selskapet til å drive forebyggende HMS-arbeid og tilrettelegge for at færre ansatte får sykefravær. Selskapet skal også sikre at sykmeldte raskere kommer tilbake i arbeid. Ruter har bedriftshelsetjeneste som tilbyr tett oppfølging av arbeidsmiljøet, gjennomføring av arbeidsplassundersøkelser og vurdering av risiko for helsefare. Ruter har også tegnet helseforsikring for sine ansatte.

Det er etablert en varslingsordning, hvor den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold, og det er opprettet varslingsprosedyrer som angir hvordan varsler skal behandles. Formålet med varslingsordningen er å øke tilliten til Ruter som arbeidsgiver, forebygge misligheter og kritikkverdige forhold og utvikle etiske verdier og holdninger blant Ruters ledere og ansatte. Det er inngått avtale med en uavhengig tredjepart som blant annet gir mulighet for anonym varsling.

1OKR Står for Objectives (mål) and Key Results (nøkkelresultater)
2Alle virksomheter er nå IA-bedrifter og målet er å redusere sykefravær og hindre frafall i arbeidslivet.

Egenkapital

Egenkapitalen i morselskapet består per 31.12.2023 av en aksjekapital på 120 000 kroner i form av 1200 aksjer pålydende 100 kroner, et overkursfond på 188 millioner kroner, og annen egenkapital på 486 millioner kroner. Total egenkapital i morselskapet var på 674 millioner kroner, 691 millioner kroner for konsernet noe som gir en egenkapitalandel på 23,4 prosent etter korrigering for gjennomstrømningsposter (Oslopakke 3 og Belønningsmidler).

Styret vedtok i 2017 at egenkapitalen i selskapet over tid bør ligge på rundt 20 prosent av totalkapitalen etter korrigering for gjennomstrømningsposter. Bakgrunnen for vedtaket er at dette er et nivå som er solid nok til å sikre en forsvarlig fremtidig drift og vekst i selskapet, samtidig som man ikke kapitaliserer selskapet på bekostning av tilbudet til kundene.

Utbytte

I henhold til Ruters vedtekter § 3, skal det ikke deles ut utbytte. Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken.

Ruter skal drives innenfor økonomiske gitte rammer, og i utgangspunktet med et lite positivt resultat, slik at realverdien av egenkapitalen opprettholdes. Det årlige overskuddet overføres derfor til den frie egenkapitalen for å sikre at egenkapitalen over tid opprettholdes.

Som følge av Ruters virksomhet og offentlig eierskap, vurderes NUES’ anbefaling om kapitalforhøyelse på nåværende tidspunkt ikke å være relevant for Ruter.

Likebehandling av aksjeeiere

Ruter har to aksjonærer; Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Det etterstrebes å likebehandle disse i alle sammenhenger.

Det avholdes jevnlige kontaktmøter mellom Ruter og Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Møtene har ikke vedtaksmyndighet, men skal sikre god dialog om drift og utvikling av selskapet.

NUES’ anbefaling omkring ulike aksjeklasser og emisjon ansees ikke å være relevant for Ruter, ettersom aksjene ikke er omsettbare.

Transaksjoner med nærstående

I henhold til punkt 3.1 i aksjonæravtalen har eierne mulighet, dersom de er enige om det, til å invitere ytterligere eiere inn i Ruter gjennom emisjon eller aksjesalg. For øvrig har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ikke adgang til å overdra sine aksjer i Ruter.

Ruter har foretatt transaksjoner med nærstående parter som en del av ordinær drift. De vesentligste transaksjonene er salg av transporttjenester til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. For mer informasjon om nærstående parter, se note 8 i regnskapet.

På dette punktet avviker Ruter fra NUES’ anbefaling. På grunn av det offentlige eierskapet ansees NUES’ punkt om aksjer og omsettelighet ikke å være relevant for Ruter.

Eierne utøver sin myndighet overfor Ruter gjennom generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen utgangen av april. Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret. Innkallingen skal være sendt senest én uke før møtet avholdes og skal angi tid og sted, samt dagsorden for møtet. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene. Aksjeeierne har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen i henhold til aksjeloven § 5-11.

Følgende saker skal alltid legges frem for generalforsamlingen:

  • Saker som fremkommer av Aksjelovens § 5-5.
  • Vesentlige endringer i selskapets driftsforutsetninger, herunder vesentlig endringer i etablerte vilkår for Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes overføring av midler, med mindre den ene parten har påtatt seg å dekke kostnadene ved endringen (jf. punkt 4.1 i aksjonæravtalen).
  • Vesentlige endringer i styringsmekanismen mellom eierne og selskapet (jf. aksjonæravtalen punkt 3.6).

Generalforsamlingens vedtak er bindende og forplikter styret i dets videre arbeid.

Dersom det ikke oppnås enighet i styret i en viktig sak, skal saken forelegges for generalforsamlingen til avgjørelse dersom det kreves av én av aksjeeierne eller av et av de aksjeeiervalgte styremedlemmene (jf. vedtektene § 7).

Deltakelse på generalforsamlingens møter

Styreleder og administrerende direktør plikter å møte i generalforsamlingen, hvor de også har talerett. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Andre styremedlemmer kan være til stede på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets årsregnskap, eller én av aksjeeierne skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Dersom samtlige aksjeeiere samtykker til at det skal holdes ekstraordinær generalforsamling, kan generalforsamlingen holdes uten vedtak fra styret.

Ruter har vedtektsfestet at det skal være en valgkomité. I vedtektenes § 8 er valgkomitéens sammensetning og oppgaver definert som følger:

«Generalforsamlingen skal velge en valgkomité bestående av fire medlemmer, herunder lederen. Medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Tjenestetiden er to år. Tjenestetiden for to medlemmer utløper hvert år. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av styrets godtgjørelse. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrets leder og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir endelig innstilling. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse basert på styrets innstilling.»

Styre

Ruters styre skal, i henhold til punkt 3.3 i aksjonæravtalen, bestå av fem medlemmer oppnevnt av eierne. Av disse skal Oslo kommune utpeke tre medlemmer og Akershus fylkeskommune utpeke to medlemmer. Dersom en eller begge eierne ønsker det, kan det oppnevnes et personlig varamedlem for hvert av styremedlemmene. Det skal i tillegg velges to styremedlemmer og to observatører til styret av og blant de ansatte.

Med mindre partene blir enige om noe annet skal funksjonstiden for styrets medlemmer, samt for styrets leder og nestleder, være to år.

Selskapets styremedlemmer skal ha bred samfunnsmessig og forretningsmessig erfaring, og sammensetningen av medlemmene skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold.

Konsernledelsen bør ikke være medlemmer av styret.

Styrets ansvar er å realisere eiernes formål med selskapet ved å forvalte og organisere selskapets ressurser på en optimal måte og føre tilsyn med daglig ledelse og drift.

Det er vedtatt en instruks for styret i Ruter As. Styreinstruksen gir en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, og angir regler for innkalling og møtebehandling innenfor rammen av aksjeloven og selskapets vedtekter.

Instruksen fastsetter at styret, basert på de til enhver tids overordnede mål og strategier for Ruter, årlig skal utarbeide en plan for styrets arbeid. Ved utarbeidelse av ny langtidsplan evaluerer styret samtidig sitt arbeid i det foregående året.

Styret avholdt seks styremøter, ett skriftlig styremøte, ett ekstraordinært styremøte og ett styreseminar i 2023. Styret v/styreleder hadde fem kontaktmøter med eierne i 2023.

Styrets oppgaver

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, jf. Aksjeloven § 6-12, inklusiv ansettelse og oppsigelse av daglig leder og utarbeidelse av instruks for denne. De viktigste oppgavene til styret er definert i styreinstruksen.

Fullmakter

Selskapets firma tegnes av styreleder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap. Dette innebærer at styret som helhet alltid er legitimert til å inngå avtaler på vegne av selskapet. Styret har også meddelt prokura til administrerende direktør og økonomidirektør som stedfortreder for administrerende direktør.

I Ruter er det styret som sitter med samtlige fullmakter. Styrets fullmakter følger dels direkte av aksjeloven og dels av de føringer selskapets generalforsamling til enhver tid gir.

Styret har gitt administrerende direktør fullmakt til å treffe beslutninger knyttet til Ruters daglige ledelse innenfor årlig budsjett (drift og investering). Fullmakter til øvrige ansatte i Ruter er videredelegert fra dette nivået selv om det ikke står spesifikt nevnt i den enkeltes fullmakter. Administrerende direktørs fullmakter reguleres i sin helhet i Instruks for administrerende direktør i Ruter As.

Administrerende direktør avgjør selv om, og i hvilket omfang, fullmakter skal gis til øvrige ansatte i Ruter. Administrerende direktør har likevel ikke anledning til å delegere hele sin fullmakt. Enhver fullmakt som gis skal ha en saklig og/eller beløpsmessig grense og fullmakten skal dessuten være nødvendig, forsvarlig og dokumenterbar. En fullmakt skal være skriftlig og det skal fremgå direkte av fullmakten hvorvidt fullmektigen kan delegere fullmakten videre eller ikke. For at en fullmakt skal tre i kraft, må den være signert av både fullmaktsgiveren, økonomidirektør og fullmektigen.

Kompensasjonsutvalg

Ruters styre har etablert et kompensasjonsutvalg som skal bistå styret i å utarbeide vederlagsordninger for administrerende direktør.

Administrerende direktør

Administrerende direktør skal lede Ruter slik at det legges et godt grunnlag for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo og Akershus. Administrerende direktør skal sikre økonomisk balanse og trygghet for virksomhetens medarbeidere.

Nærmeste overordnede til administrerende direktør er selskapets styre. Utenom styremøtene rapporterer administrerende direktør til styrets leder.

Det er utarbeidet en egen instruks for administrerende direktør, vedtatt av styret 9. februar 2016, sist revidert 31. oktober 2019.

Det er styret og administrerende direktør som er ansvarlig for at virksomheten og forvaltningen av selskapets- og fellesskapets midler er under betryggende kontroll. Styrets ansvar og oppgaver når det gjelder forvaltning og tilsyn med selskapet, fremgår blant annet av aksjelovens §§ 6-12 og 6-13.

I Ruters eierstrategi, sist oppdatert 26.04.2019, står det at: «Selskapet skal sørge for et effektivt internkontrollarbeid med tiltak, rutiner og systemer som sikrer en forsvarlig økonomistyring og oppfølging av internkontrollen i selskapet».

Policy for internkontroll og risikostyring ble godkjent av styret 19. desember 2023.

De fem bestanddelene i Ruters internkontroll er styrings- og kontrollmiljø, policyrisikostyring, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og oppfølging. Systematisk arbeid med internkontroll er en forutsetning for at Ruter skal kunne nå sine hovedmål og oppfylle sitt samfunnsansvar. Selskapet har en aktiv risikostyring på ulike nivåer, og rapporterer til styre og eiere om risiko for manglende måloppnåelse.

Helhetlig risikostyring og internkontroll er en integrert del av virksomhetsstyringen i selskaper. De fem bestanddelene i Ruters internkontroll ivaretas både gjennom første forsvarslinje i driften, og gjennom koordinerte prosesser mellom ulike kontrollfunksjoner i selskapet.

Ruter arbeider kontinuerlig for å hindre misligheter og korrupsjon, og som en del av dette iverksettes tiltak, rutiner og systemer som sikrer en forsvarlig økonomistyring og god internkontroll i selskapet.

Ruters administrasjon rapporterer månedlig til styret, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Rapporten inneholder status og resultater for Ruters overordnede mål og nøkkelresultater, økonomirapportering, samt en vurdering av risiko for manglende måloppnåelse.

Valgkomiteen avgir forslag til generalforsamlingen om fastsettelse av styrets godtgjørelse. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styret. Styrets leder og nestleder godtgjøres særskilt. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig.

For en oversikt over godtgjørelse til styret, administrerende direktør og revisor henvises det til note 4 i årsregnskapet.

Godtgjørelse til administrerende direktør

Styret har etablert et kompensasjonsutvalg for fastsettelse av lønn og annen kompensasjon for administrerende direktør. Utvalget bistår styret i forberedelsen av saker, men beslutninger fattes av det samlede styret.

Kompensasjonsutvalgets sammensetning og oppgaver

Kompensasjonsutvalget består av tre styremedlemmer, to aksjonærvalgte og en ansattvalgt. I tillegg er HR-direktør sekretær for utvalget. Sammensetningen er med på å sikre en grundig og uavhengig behandling av godtgjørelse til administrerende direktør.

Utvalgets oppgave er å holde seg orientert om vederlagsordninger for ledende ansatte, herunder pensjonsordninger, og å bistå styret i å utarbeide vederlagsordning for administrerende direktør.

Ledende ansatte

Administrerende direktør har fullmakt til å fastsette lønn og annen kompensasjon for Ruters øverste ledelse.

Ruter er omfattet av offentlighetsloven og skal dermed føre en journal etter reglene i arkivlovgivningen. Selskapets offentlige journal ligger på www.ruter.no og består av tre deler: Ruter generelt, kundesenterpost og skoleskyss/TT-post. Den generelle journalen legges fortløpende ut på denne siden. De andre journalene for skoleskyss-, TT- og kundehenvendelser utleveres på forespørsel.

Kontakt med eierne

Ruters eiere har ulike roller overfor selskapet. Deltakere og innhold i møter mellom Ruter og eierne skal gjenspeile og ivareta de ulike rollene på en hensiktsmessig måte.

Det er et kontinuerlig fokus i administrasjonen i Ruter på hvordan kontakten med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune skal skje, for at de ulike rollene i eierstyringen ivaretas på rett måte. Store deler av den administrative dialogen koordineres gjennom arbeidet med leveranseavtalene, og formaliseres gjennom statusmøter, kontaktmøter og administrative kontaktmøter.

Annen informasjon

Ruter utarbeider årsrapporter med grunnlag i aksjelovens og regnskapslovens krav. Rapportene publiseres på Ruters hjemmeside www.ruter.no. Her publiseres også annen relevant styringsinformasjon, samt rapporter om planer, utbyggingsprosjekter og andre saker som Ruter utreder.

Ruter skal eies av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og kan ikke bli overtatt av andre eiere gjennom oppkjøp. Ruter avviker dermed fra NUES anbefaling på dette punktet.

Dersom aksjonæravtalen sies opp, skal eierne sørge for at Ruter blir oppløst med virkning fra det tidspunkt avtalen ikke lenger gjelder. Ved oppløsningen skal eierne i størst mulig utstrekning tilordnes de eiendeler og de rettigheter vedkommende eier tilførte Ruter ved opprettelsen av selskapet, samt tilordnes de forpliktelser som naturlig kan sies å tilhøre vedkommende.

Ruter har en ekstern, uavhengig revisor som er valgt etter en anskaffelsesprosess med grunnlag i lov om offentlige anskaffelser.

Revisor deltar på styremøtet der årsregnskapet blir godkjent. Da gjennomføres det også et møte med styret uten administrasjonen til stede.