Hopp til innhold

Årsregnskap

En rød buss merket med nummer 74 kjører gjennom en bygate nær en moderne hvit arkitekturbygning på en solrik dag.

Foto: Ruter As / Nucleus, Mathilde Spieler Palmers

Resultatregnskap

Tall i 1000Ruter AsRuter Konsern
Noter202320222021202320222021
Driftsinntekter
Billettinntekter, tjenestesalg, tilskudd og andre inntekter1, 2
12 190 84811 036 38310 352 29312 200 92811 045 64210 361 043
Sum driftsinntekter12 190 84811 036 38310 352 29312 200 92811 045 64210 361 043
 
Driftskostnader
Transporttjenester, takstavtaler og rutedrift2, 310 825 1079 988 9649 243 35810 825 1079 988 9649 205 818
Lønn og godtgjørelse 4382 446344 053305 548382 446344 053334 747
Avskrivninger5, 6122 434155 844136 620127 030160 468147 960
Nedskrivninger5, 62 6969 77011 8512 6969 77012 443
Annen driftskostnad4, 7903 115670 754604 142900 343668 025618 054
Sum driftskostnader12 235 79811 169 38610 301 51912 237 62211 171 28010 319 022
 
DRIFTSRESULTAT-44 950-133 00350 774-36 695-125 63942 021
 
Finansinntekter og finanskostnader
 
Finansinntekt
Konsernrenteinntekter85 5253 6062 019000
Renteinntekter67 40147 42816 20868 35947 84916 618
Annen finansinntekt184372974191379998
Sum finansinntekt73 11051 40619 20168 55048 22917 616
 
Finanskostnad
Rentekostnad4 5242 7101 2874 5252 7111 296
Annen finanskostnad605324448605324465
Sum finanskostnad5 1293 0341 7355 1313 0341 762
 
NETTO FINANSPOSTER67 98148 37217 46663 42045 19415 854
 
Ordinært resultat før skatt23 031-84 63268 24026 725-80 44557 876
 
Skattekostnad på ordinært resultat90001 1841 2881 531
ORDINÆRT RESULTAT23 031-84 63268 24025 542-81 73356 344
 
Minoritetens andel av resultatet000304339360
ÅRSRESULTAT23 031-84 63268 24025 238-82 07255 984
 
Til annen EK1023 031-84 63268 240000

Balanse - eiendeler

Tall i 1000Ruter AsRuter Konsern
Noter202320222021202320222021
ANLEGGSMIDLER
 
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler5158 520187 009210 734158 520187 009226 612
Sum immaterielle eiendeler158 520187 009210 734158 520187 009226 612
 
Varige driftsmidler
Bygninger og eiendommer641 66430 71911 419191 021185 548169 856
Billettsystem og inventar654 74375 86559 19554 74375 86559 195
Sum varige driftsmidler96 407106 58470 614245 764261 414229 051
 
Finansielle anleggsmidler
Investeringer aksjer i datterselskap1158 69258 46273 462000
Lån til foretak i samme konsern887 50091 00096 158000
Investeringer i aksjer og andeler11969696969696
Sum finansielle anleggsmidler146 288149 558169 716969696
 
SUM ANLEGGSMIDLER401 215443 151451 063404 380448 519455 758
 
OMLØPSMIDLER
 
Varer
Varelager536578500536578500
Sum varelager536578500536578500
 
Fordringer
Kundefordringer365 074592 150206 701365 709592 858207 107
Andre kortsiktige fordringer544 489225 573226 581545 573226 159227 923
Sum fordringer909 563817 723433 282911 282819 017435 030
 
Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd og kontanter121 840 4311 540 1941 997 5361 858 9861 554 4292 029 419
Sum bankinnskudd og kontanter 1 840 4311 540 1941 997 5361 858 9861 554 4292 029 419
 
SUM OMLØPSMIDLER2 750 5302 358 4942 431 3182 770 8042 374 0232 464 949
 
SUM EIENDELER3 151 7452 801 6462 882 3813 175 1852 822 5422 920 707

Balanse – egenkapital og gjeld

Tall i 1000Ruter AsRuter Konsern
Noter202320222021202320222021
EGENKAPITAL
 
Innskutt egenkapital
Aksjekapital13120120120120120120
Overkurs10188 300188 300188 300187 484187 484187 484
Sum innskutt egenkapital188 420188 420188 420187 604187 604187 604
 
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10485 657499 258598 306502 217517 341620 877
Sum opptjent egenkapital 485 657499 258598 306502 217517 341620 877
 
Minoritetsinteresser100001 7132 0172 356
SUM EGENKAPITAL674 077687 678786 727691 534702 928810 837
 
GJELD
 
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser1454 26052 26337 15754 26052 89443 127
Utsatt skatt90003 5033 4673 397
Sum avsetning for forpliktelser54 26052 26337 15757 76356 36146 524
 
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner1500101 70000101 700
Øvrig langsiktig gjeld1 2741 2741 3340060
Sum annen langsiktig gjeld1 2741 274103 03400101 760
 
SUM LANGSIKTIG GJELD55 53453 537140 19157 76356 361148 283
 
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld1 283 4251 027 921758 6181 283 7951 028 054759 874
Betalbar skatt90001 1481 2181 388
Skyldig offentlige avgifter31 86923 57423 70132 04523 10324 225
Øvrig kortsiktig gjeld151 106 8401 008 9371 173 1451 108 9001 010 8791 176 100
SUM KORTSIKTIG GJELD2 422 1342 060 4311 955 4632 425 8882 063 2541 961 587
 
SUM GJELD2 477 6682 113 9682 095 6542 483 6512 119 6142 109 870
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 151 7452 801 6452 882 3813 175 1852 822 5422 920 707

Kontantstrømoppstilling

Ruter AsRuter Konsern
Tall i 1000202320222021202320222021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad23 031-84 63268 24026 725-80 44557 876
- Periodens betalte skatt0001 1841 2881 226
+ Ordinære avskrivninger122 434155 844136 620127 030160 468147 960
+ Nedskrivning anleggsmidler2 6969 77011 8512 6969 77012 443
+/- Endring i varelager41-772041-7720
+/- Endring i kundefordringer227 831-387 499183 064227 758-386 580180 633
+/- Endring i leverandørgjeld255 505269 303130 162256 109264 616120 457
+/- Endring i pensjonsavsetninger19 92415 106-43 44219 92415 106-46 100
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter-264 991-256 79659 352-270 677-278 05758 251
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter386 471-278 981545 867390 790-296 487530 314
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler12 73964 91624 65812 73965 05726 258
- Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler73 724113 445129 25673 724113 445142 701
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-86 463-178 361-153 914-86 463-178 502-168 959
 
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
- Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld00-5 65000-5 650
+ Innbetaling av egenkapital2300023000
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter23005 65023005 650
= Netto endring i kontanter mv300 238-457 342397 603304 557-474 989367 005
+ Beholdning av kontanter 01.01.1 540 1931 997 5351 599 9321 554 4292 029 4181 662 413
= Kontantbeholdning 31.12.1 840 4311 540 1931 997 5361 858 9861 554 4292 029 419