Hopp til innhold

Investeringer i kollektiv­transporten

God fremkommelighet, tilgjengelighet og kapasitet er avgjørende for et attraktivt kollektivtilbud, som kan konkurrere med privatbilen som foretrukket reisemåte i vår region. I 2023 har Ruter jobbet med store og små forbedringer på alle tre områder.

Arbeider i verneutstyr sveiser T-baneskinner i en tunnell, med gnister som flyr dramatisk i et svakt opplyst miljø.

Foto: Ruter As

Kartlegging av holdeplasser

Alle Oslos 1171 holdeplasser er nå ferdig kartlagt, 11 % er tilgjengelige. I Akershus er 500 holdeplasser kartlagt, 4 % er tilgjengelige. Kartleggingen fortsetter i samarbeid med Akershus kollektivterminaler i 2024. Nylig oppgraderte holdeplasser i Oslo skal også kartlegges på nytt.

Beregning av tilgjengelighetsgapet

En foreløpig beregning viser at det vil koste 2,4 milliarder kroner å gjøre 80 % av holdeplassene i Oslo tilgjengelige. Det vil si at alle kunder kan komme seg av og på, fordi kantsteinshøyde, platformbredde,  sittemuligheter, universell adkomst og taktile elementer er på plass. Et eventuelt mål om å gjøre alle holdeplasser i Oslo tilgjengelige innen 2035, vil medføre et årlig investeringsbehov på 200 millioner.

Person i motorisert rullestol venter på et busstopp, med en rød buss synlig i bakgrunnen.

Foto: Ruter AS/ Hampus Lundgren

Veileder om ledelinjer

Ruters veileder om bussinfrastruktur ble oppdatert med nye råd for utforming av ledelinjer.

Ledelinjepilot

Kartlegging i 2023 viste at 65 % av bussene ikke stopper riktig ved ledelinjen. Årsakene kan være mange. I samarbeid med sjåførene skal Ruter i 2024 gjennomføre et pilotprosjekt på utvalgte holdeplasser: Kan en gul ledelinje gjøre det enklere å «treffe»? Andre land i Europa har gjennomført lignende piloter med godt resultat.

Nærbilde av en persons underben og hvite joggesko, ved hjelp av en hvit stokk for å navigere på en taktil belegningsflate.

Foto: Ruter AS/ Hampus Lundgren

Oppgradering av T-banestasjoner

I samarbeid med Sporveien har Ruter gjennomført tiltak for om lag 60 millioner  kroner på T-banestasjoner. Tiltakene omfatter: belysning, ledelinjer, informasjon og «gapet» mellom T-banetog og plattform. Tiltak på 20 T-banestasjoner fjernet noen og reduserte andre hindre for at mennesker med funksjonsvariasjoner kan benytte tilbudet. Sporveien utnyttet det planlagte trafikkbruddet på linje 2 og 3 østover fra Helsfyr for å gjennomføre tilgjengelighetstiltak.

En T-bane merket «holmenkollen» stopper ved en snødekt stasjon med klar himmel i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Fotograf Nicki Twang

Nye informasjonsskilt, benker og lehus

God informasjon på holdeplassen er viktig for en trygg og god reiseopplevelse. 180 nye toppskilt ble montert i Oslo og Akershus i 2023. Ytterligere 120 er bestilt. I tillegg er det satt ut 39 benker og bygget 26 nye lehus i Oslo.

Bussholdeplass med skilt og buss i bakgrunnen.

Foto: Fartein Rudjord

Solceller for trygge omgivelser

Ruter har ønsket å se på mer bærekraftige og rimeligere løsninger for strøm og belysning i lehus. I Welding Olsens vei har vi en pilot med solceller, som skal sørge for belysning og trygge omgivelsene. Panelet er montert på taket og lader opp et lithiumbatteri.

Busstopp med ly på en snødekt gate i skumringen, en person som sitter inne, under en oransje solnedgangshimmel.

Foto: Ruter As

Fremkommelighet

God fremkommelighet gir kortere og mer forutsigbar reisetid, som er avgjørende for et attraktivt og velfungerende kollektivsystem. God fremkommelig bidrar også til bedre utnyttelse av transportressursene, mindre trengsel, økt trafikksikkerhet, lavere driftskostnader og en bedre arbeidshverdag for bussjåfører og trikkeførere.

Slik så fremkommeligheten ut i 2023

2023 var et utfordrende år, med redusert fremkommelighet for bybuss, regionbuss og trikk sammenlignet med 2022.

Flere faktorer bidro:

  • Store byggeprosjekter påvirket trafikkbildet, som Østensjøbaneprosjektet og E18 Lysaker-Ramstadsletta.
  • En stadig økende andel elbiler reduserte bussens fremkommelighet i kollektivfeltet.
  • Ruter har faset inn nye busser og trikker, som førerne måtte bli kjent med.

Forsinkelse i prosent

BybyssRegionbussTrikk
Morgen26 %14 %26 %
Ettermiddag33 %19 %32 %
Utenom rush18 %9 %23 %
Totalt21 %11 %24 %

Fremkommelighet i årene som kommer

Kollektivtransporten i Oslo og Akershus står foran noen utfordrende år, med blant annet stengingen av Ring 1 og omfattende vedlikehold av skinnegående infrastruktur. Derfor blir det desto viktigere å jobbe systematisk med fremkommelighet, for å opprettholde et robust og attraktivt kollektivtilbud.

En rød buss og forskjellige biler som kjører på en flerfelts vei avgrenset av grønne trær og steinete terreng, med et lite hvitt hus til venstre.

Foto: Ruter As / Nucleus, Øyvind Ganesh Eknes

«Flyt 100»

I 2023 gjennomførte Ruter prosjektet «Flyt 100» i samarbeid med Statens vegvesen, daværende Viken fylkeskommune og Lørenskog, Lillestrøm og Oslo kommuner. Hensikten var å identifisere utfordringer og fremkommelighetstiltak for kortere og mer forutsigbar reisetid på linje 100 og 360 på Nedre Romerike og i Oslo. I prosjektet ble det identifisert 36 tiltak.

Passasjerer som går ombord på en grønn buss merket rute 360 ved et busstopp på en solrik dag, med en folkemengde som står i kø.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Øyvind Ganesh Eknes

Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT)

Gjennom prosjektet KFT identifiserer Ruter og Bymiljøetaten i Oslo kommune utfordringer og gjennomfører fremkommelighetstiltak. KFT prioriterer tiltak som ikke krever omregulering eller større ombygginger, slik som etablering av kollektivfelt eller ruteomlegginger. Målet er å korte ned reisetiden og øke forutsigbarheten for buss og trikk i Oslo. Gjennom ti år med KFT har vi gjennomført nesten 100 tiltak i Oslo, som har gjort kollektivtransporten mer effektiv og punktlig.

Aktiv signalprioritering

Aktiv eller trafikkstyrt signalprioritering er et viktig verktøy for å skape god fremkommelighet. Systemet oppfatter når en buss eller trikk nærmer seg et lyskryss og prioriterer kollektivtransporten. Det fungerer best der kollektivtransporten har egne kjørefelt inn mot krysset, slik at busser og trikker ikke blir ventende bak andre kjøretøy.

Trafikkscene i en by med biler, busser og en trikk som beveger seg langs en gate, med fotgjengere som venter på å krysse i et lyskryss.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Erland Skui

Forberedelse for stenging av Ring 1

Byggingen av nytt regjeringskvartal fører til stenging av Ring 1 fra sommeren 2024 til 2027. Ruter har i 2023 samarbeidet aktivt med Bymiljøetaten og Statens vegvesen for å forberede stengingen, med linjeomlegginger og fremkommelighetstiltak i berørte traseer. Målet er å opprettholde et attraktivt og robust kollektivtilbud under stengeperioden.

Kapasitet

Da Ruter ble til for 15 år siden, hadde Oslo om lag 560 000 innbyggere. I 2023 var tallet over 717 000.

Prognosene fra Statistisk sentralbyrå viser at innbyggertallet vil runde 800 000 innen 2050. Også i Akershus har folketallet økt, fra over 518 000 i 2008 til over 716 000 i 2023.

Skal vi nå nullvekstmålet for biltrafikk i møtet med en større befolkning, må vi utvide kapasiteten i kollektivtrafikken.

Hva må til frem mot 2030?

På oppdrag for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, har Ruter utredet behovet for investeringer i kollektiv infrastruktur og materiell. Utredningen ligger til grunn for politiske prioriteringer i Oslopakke 3, Nasjonal transportplan og Byvekstavtalen.

Dette er Ruters anbefalinger frem til 2030:

Oppgradere Majorstuen stasjon: Nødvendig for å kjøre åtte tog i timen på den nye Fornebubanen, oppnå kortere stasjonsopphold og bedre tilgjengeligheten. Planlagt ferdig i 2029. (Les mer under).

Nye vognsett til åpningen av Fornebubanen: Anskaffe syv nye 3-vognesett, i tillegg til de 20 som allerede er finansiert.

Frekvens- og ruteendringer: Anbefaler at Holmenkollbanen snur på Majorstuen stasjon i en periode, samtidig som frekvensen øker. Ledig kapasitet i tunnelen benyttes til å doble frekvensen på Kolsåsbanen. Lambertseterbanen betjenes med bare lange tog. Da trengs anslagsvis ytterligere 19 3-vognsett, samt nye base- og parkeringsarealer for vognsettene.

Ny T-banetunnel gjennom sentrum

Ruter anbefaler å fortsette planleggingen av ny T-banetunnel gjennom sentrum. Ifølge våre analyser vil det være behov for ytterligere kapasitetsøkende tiltak i T-banesystemet rundt 2040. Per i dag mener vi ny T-banetunnel gjennom sentrum svarer ut det fremtidige behovet. Men, vi må være åpne for endringer i løpet av planleggingsperioden. Derfor er det avgjørende å jobbe systematisk med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget frem mot en investeringsbeslutning.

Mann med sykkel går ut av en t-banevogn mens passasjerer venter på å gå ombord på en stasjonsplattform om kvelden.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Erland Skui

Nye trikker

I 2002, 2023 og 2024 får Oslo i alt 87 nye, universelt utformede trikker. De erstatter alle gamle trikker, som tas ut av trafikk fortløpende. Med de nye trikkene forbedrer vi kollektivtilbudet, med økt kapasitet og tilgjengelighet. I januar 2024 hedret Design og arkitektur Norge (Doga) de nye trikkene med innovasjonsprisen for inkluderende design.

Les mer om hvordan Ruter jobber for å utvikle et inkluderende transporttilbud her.

En kvinne med barnevogn som går av en bytrikk.

Foto: Ruter As

Ny Hellerudtunnel

T-banestrekningen Brynseng–Hellerud er oppgradert med ny trasé, ny tunnel og to nye bruer. Arbeidet tok to år og ble ferdig i 2023. Bakgrunnen for etableringen av Hellerudtunnellen var behovet for oppgradering av en nær 100 år gammel infrastruktur. Den bratte og svingete traseen mellom Bryn bru og Hellerud var opprinnelig en trikketrasé. Ny trasé tilfredsstiller dagens krav og reduserer reisetiden.

Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, inne i en T-banevogn, klar til å klippe et bånd, mens han blir filmet og fotografert.

Foto: Ruter As / Øystein Dahl Johansen

Bygging av Fornebubanen

Bygging av ny grenbane på T-banen mellom Majorstuen og Fornebu er godt i gang. Banen skal stå klar i 2029. Til nå har arbeidet bestått i å sprenge ut banen, base og sjakter til stasjoner. I Bærum er det i stor grad ferdig, i Oslo fortsetter sprengingen i 2024. I Bærum startet innredningsarbeidet i 2023. Det arbeides også med innkjøp av nye tog til Fornebubanen, kontrakt med leverandør skal inngås våren 2024.

To bygningsarbeidere i gule jakker og bukser går mot tunge maskiner i en svakt opplyst tunnel.

Foto: Fornebubanen / Nicolas Tourrenc

Nytt signalsystem

T-banen i Oslo skal få nytt signal- og sikringssystem (CBTC). Det vil gi økt kapasitet i T-banenettet. Sammen med oppgraderingen av Majorstuen stasjon, vil det nye signalsystemet bidra til å skape plass for Fornebubanen i 2029. Til nå har arbeidet vært konsentrert om design og utvikling. Nå forberedes oppstart av de første testene på Lambertseterbanen i 2025. Arbeidet er omfattende: I hvert tog skal det installeres 5,4 km kabler og 4600 deler. Ombyggingen av de første togene er i gang.

En T-bane merket «3 mortensrud» nærmer seg en stasjon mens en person venter på å gå ombord, med grønt bladverk i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Oppgradering av Majorstuen stasjon

Sporveien skal oppgradere Majorstuen T-banestasjon. Målet er å redusere oppholdstiden for T-banevognene, så flere tog kan passere gjennom sentrumstunnelen hver time. Slik skaper vi også plass for Fornebubanen. Sporveien skal også forbedre tilgjengeligheten på stasjonsområdet, ved blant annet å bygge en ny gang- og sykkelbru mellom Sørkedalsveien og Slemdalsveien. Arbeidet har så smått startet og allerede i 2025 vil omfattende arbeider ta til.

To tog på en stasjon med passasjerer som venter på perrongen, urbane bygninger i bakgrunnen og en høyde med trær i det fjerne.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Øyvind Ganesh Eknes

Nye T-banebaser

T-banevogner trenger et sted å stå om natten, der de kan repareres og vaskes. Derfor skal det bygges en ny base til togene som kjøpes inn til Fornebubanen. Etter hvert som T-banetilbudet utvides, vil vi trenge enda flere baser. De må planlegges lang tid i forveien.

Konseptutvalgsutredningen (KVU) om Oslo-navet indikerer at en ny base bør ligge langs Grorudbanen. Også andre aktuelle steder pekes ut. Oslo kommune krever kvalitetssikring av KVUen, den ble påbegynt i desember 2023.

Trikk til Bjerke

I 2015 ble reguleringsplanforslag for trikk til Tonsenhagen oversendt til politisk behandling. Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget, og det ble aldri politisk behandlet. I etterkant har det vært dialog for å finne en løsning, uten resultat.

I juni 2022 fikk Ruter derfor i oppdrag å utarbeide et oppdatert forslag for trikk i Trondheimsveien, som avsluttes på Bjerke.

Ruter har i 2023 jobbet med å avklare prosess og samarbeid med relevante aktører.

En person i rullestol som går ombord på en moderne trikk, med en annen passasjer som går ved siden av, i solfylte urbane omgivelser.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Daniel Jacobsen

Trikk på Ring 2

Konseptutvalgsutredningen (KVU) om Oslo-navet anbefalte å etablere en ny trikkelinje på Ring 2. På oppdag fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel, arbeider Ruter videre med forslaget:

Fase 1: En forenklet KVU med sikte på å avklare transportbehov og driftsform.
Fase 2: Oppfølging av politiske føringer med videre regulering basert på ønsket alternativ.

I 2023 ferdigstilte Ruter fase 1. Ruter konkluderer at det ikke er grunnlag for å anbefale større investeringer i høykapasitetsbuss eller trikk langs Ring 2, basert på dagens kunnskap. Derfor mener Ruter det ikke er grunnlag for å fortsette arbeidet med reguleringsplanen (fase 2).

Finansiering

Kollektivtransporten i Oslo og Akershus finansieres gjennom Byvekstavtalen, Oslopakke 3, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og over driften av Ruter og Sporveien.

Byvekstavtalen

Byvekstavtalen for Oslo-området omfatter kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm, Nordre Follo og Akershus fylkeskommune. Nullvekstmålet betyr at klimautslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk, og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Diagrammet viser midler bevilget gjennom Byvekstavtalen i 2023.

Tilleggsavtale 1 – tilskudd til redusert bompengebelastning og bedre kollektivtilbud.
Tilleggsavtale 2 – tilskudd til reduserte kollektivsatser

Total bevilgning 2 946 millioner kroner.

Oslopakke 3 og byvekstavtalen

De årlige prioriteringene i Byvekstavtalen og Oslopakke 3 gis i fireårige handlingsprogram. Tabellen viser inntektene i Oslopakke 3 i 2023:

CBTC: Vogneselskapets bidrag til nytt signalsystem

Investeringer i kollektivtransporten i 2023

Oversikt over investeringer i kollektivtransporten i Oslo kommune og i Akershusdelen av daværende Viken fylkeskommune i 2023 – finansiert gjennom Byvekstavtalen, Oslopakke 3, Oslo kommune, Viken fylkeskommune og over driften av Ruter og Sporveien.

 

Investeringer i kollektivtrafikken

7,3 milliarder kroner
investert i kollektivtransport i 2023