Hopp til innhold

Krav om sirkularitet i anskaffelser

I 2023 har Ruter tatt et viktig skritt: Nå skal vi måle hvor gode vi er til å stille krav om sirkularitet i transportkontraktene våre.

Nærbilde av en grønn blomstrende plante i fokus, med en ufokusert hvit yacht i bakgrunnen på en vannmasse under en overskyet himmel.

Foto: Ruter As / Hampus Lundgren

Hvorfor er temaet vesentlig?

Mer effektiv bruk av ressurser reduserer klimagassutslipp, bremser tapet av naturmangfold og reduserer utslipp. Som innkjøper av transporttjenester har Ruter mulighet til å stille krav til sirkularitet i forbindelse med drift av tjenestene, produksjon av utstyr og gjenbruk eller resirkulering av brukt materiell.

GRI-indikatorer

I 2023 innførte Ruter nøkkelresultatet «Sirkularitet i anskaffelser». Dette måles som andel kontrakter med sirkularitetskrav i forhold til total verdi av alle kontrakter. Som relevante kontrakter regnes alle typer tjenester med et vesentlig klima- og miljøfotavtrykk. Kontorbaserte konsulenttjenester er derfor holdt utenfor.

Ruters oppgave er å tilby delte løsninger for persontransport, som utnytter både areal, energi og materiell på en bedre måte enn privatbilisme. Det betyr at Ruters forretningsidé passer som hånd i hanske med sirkulærøkonomiens prinsipper.

Ruters viktigste bidrag til et lavere klima- og miljøfotavtrykk fra persontransport er å tilby et alternativ til privatbilen, med utslippsfrie transportmidler. Men, vi ønsker i tillegg å bidra til at hele fotavtrykket til kollektivtransporten blir mindre, også det som ikke dreier seg om selve kjøringen.

Måles på sirkularitet

Ruters kontrakter består i all hovedsak av transporttjenestekontrakter med lang varighet. Fra og med 2023 måler vi fremdriften i arbeidet med sirkularitet gjennom andel kontrakter som inneholder krav om reduserte indirekte utslipp og redusert ressursbruk.

Alle nye kontrakter Ruter inngikk i 2022 og 2023 inneholdt krav til redusert indirekte utslipp, det vil si et mindre klima- og miljøfotavtrykk knyttet til drift av Ruters tilbud. Totalt rommer nå 30 % av alle gjeldene kontrakter (etter verdi) slike krav.

Med utgangspunkt i dagens kontraktsportefølje betyr det at vi vil nå 100 % i 2030. Det betyr ikke at vi vil være i mål i 2030. Når vi kommer så langt, vil det være nye kontrakter som trenger å innrettes slik at de gjør klima- og miljøfotavtrykket til kollektivtilbudet mindre.

0 %
av gjeldende kontrakter (etter verdi) stiller sirkularitetskrav

Den viktigste som skjedde i 2023 var kontrakten for 147 utslippsfrie busser, etter at Connect Bus AS vant anbudsrunden for de fire ruteområdene i Follo, med oppstart i 2025 og med 10 års varighet.

Ruter vil fortsette å ha høye forventninger til et redusert miljø- og klimafotavtrykk i alle kommende anskaffelser. Alle kontrakter som utlyses, skal inneholde krav om sirkularitet.

I 2021 signerte Ruter «10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv, som er utviklet av Skift – Næringslivets klimaledere sammen med SINTEF, WWF og Deloitte.

I 2023 har Ruter implementert prinsippene ved å stille krav til reduserte utslipp og redusert ressursbruk i alle nye kontrakter.

Uendelig symbol formet av grønt gress med tallene 1 og 0 på en hvit bakgrunn.

Illustrasjon: https://www.circularbusiness.no/

Sirkularitetskrav i konkurranser

Ruter krever blant annet livsyklusanalyser, som ser på klima- og miljøpåvirkning i hele produktets livssyklus – fra råvareuttak og produksjon til drift og materialgjenvinning av utrangert materiell.

Et annet eksempel er at Ruter premierer løsninger som legger til rette for at ladeinfrastrukturen på bussanlegget kan brukes av andre enn operatøren selv, når det er ledig kapasitet – gjerne kalt «energi som en tjeneste». Hensikten er å bidra til at behovet for lading skal kunne møtes med løsninger som ikke beslaglegger unødig mye areal.

I anbudene premierer vi generelt tilbud som lover miljøtiltak som går lenger enn utslippsfri drift, for eksempel tiltak på bussanlegg. Det er opp til operatørene å identifisere tiltak de finner meningsfulle og gjennomførbare.

Ruters busser opererer fra 26 bussanlegg i Oslo og Akershus. Dette er sjåførenes oppmøtested, hvor bussene lades, vaskes, vedlikeholdes og repareres. Bussanleggenes miljø- og klimafotavtrykk dreier seg om forbruk av fossil energi, strøm og vann, ansvarlig kjemikaliehåndtering og tiltak for å redusere og sortere avfall. Bussanleggenes beliggenhet i forhold til linjene bussene skal betjene har innvirkning på energiforbruk, utslipp og slitasje på materiell og veinett, i tillegg til belastningene fra økt trafikk.

Installering av ladeinfrastruktur innebærer anleggsvirksomhet. Derfor etterspør Ruter utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser når ladeinfrastruktur skal etableres.

Ruters arbeidsmetodikk for sirkularitet i storbusskontrakter

Trafikksikker kjørestil
 • Færre ulykker
 • Redusert behov for reservedeler og reparasjoner
 • Redusert energiforbruk
 • Mindre dekkslitasje og mikroplast
 • Lavere energiforbruk
 • Mer fornøyde kunder
Ladeinfrastruktur
 • Livssyklusanalyse
 • Sambruk av ladeinfrastruktur/Energi som en tjeneste
 • Utslippsfri byggeplass
Vognløp
 • Minst mulig tomkjøring for redusert energibruk, veislitasje mm.
Grønn strøm
 • Opprinnelsesgaranti for kjørestrøm
Bussmateriell
 • Utslippsfri tilleggsbrenner
 • Livssyklusanalyse for buss og batteri
 • Dekk - regummiering, tiltak for redusert slitasje
 • Gode rutiner for «batteriomsorg» - lengst mulig batteriliv
 • Gjenbruk av batterier
Anleggsdrift: Operatørs handlingsplan
 • Redusert energiforbruk
 • Redusert vannforbruk
 • Redusert avfall og økt sorteringsgrad
 • Svanemerket vaskehall
 • Fossilfritt anlegg (f.eks. snømåking)
 • Tiltak for reduserte skader på materiell

I januar 2023 ble Ruter Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper oss på vei mot grønn omstilling. Som Miljøfyrtårnsertifisert skal Ruter jobbe for bedre miljøprestasjoner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og intern transport, og bidrar med det til 8 av FNs 17 bærekraftmål. Det gjør vi gjennom tiltak basert på definerte kriterier tilpasset virksomhetens drift og bransje.

Logo for miljøfyrtärn, med et stilisert blad inne i en retningspil på blå bakgrunn med hvit tekst.