Hopp til innhold

Nullvisjon for alvorlige ulykker

Ruter jobber systematisk for å bedre trafikksikkerheten for reisende, sjåfører og andre trafikanter. Kontraktkrav om sikrere busser har stått sentralt i 2023.

Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

Hvorfor er temaet vesentlig?

Sikkerhet og helse for våre kunder, operatørenes ansatte og andre trafikanter er svært viktig for Ruter. Dette er et område hvor vi har mulighet til å påvirke gjennom blant annet innkjøp og utforming av materiell, kjørestil, opplæring og utforming av infrastruktur.

GRI-indikatorer?

Egendefinert indikator: Antall uhell uten personskader, antall lettere skadde, antall hardt skadde og antall døde.

Skadestatistikk 2023

Det er viktig for Ruters kunder, befolkningen og sjåfører at de opplever kollektivtilbudet som trygt. Ruters visjon er at ingen skal bli drept eller hardt skadd når de reiser med oss. Selskapet samarbeider med alle operatørene på T-bane, trikk, buss og båt for å oppnå visjonen.

I 2023 har tre mennesker mistet livet og to personer blitt hardt skadd i ulykker i tilknytning til kollektivtransporten (T-bane, trikk, buss og båt). Ethvert tilfelle er ett for mye.

Lovmessig har operatørene som kjører på oppdrag for Ruter ansvaret for trafikksikkerheten. Gjennom løpende trafikksikkerhetsarbeid i hele produksjonskjeden og krav i operatørkontraktene, tar Ruter et aktivt grep for å forbedre trafikksikkerheten for reisende, sjåfører og andre trafikanter.

Skadeomfang*Resultat 2020Resultat 2021Resultat 2022Resultat 2023
Uhell uten personskade186326**338249
Lettere skade287410187
Hardt skadde3942
Døde0003

*Oversikten gjelder buss, båt, trikk og T-bane. Fra 2023 inkluderer oversikten også bestillingstransport og TT. Det arbeides løpende med å sikre at alle skader blir rapportert direkte til Ruter.

** At det ble registrert høyere skadetall i 2021 enn i 2020 skyldes bedre systemer for innrapportering av hendelser, og gir derfor et bedre grunnlag for preventivt trafikksikkerhetsarbeid.

Ruters Informasjons- og samordningssentral (IOSS)

IOSS har ansvaret for kontinuerlig å overvåke og vurdere trafikksituasjonen for all kollektivtransport i Oslo og Akershus, inkludert tog. IOSS er ansvarlig for Ruters beredskapstelefon, og fungerer som kontaktpunkt mellom de involverte parter (interne og eksterne) ved uønskede hendelser og akutte avvik.

IOSS har direkte kontakt med Oslo brann- og redningsetat (OBRE), Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og Politiets operasjonssentral. Samarbeidet mellom partene forbedres jevnlig gjennom dialog om erfaringer etter ulike typer hendelser – som for eksempel havarert buss, demonstrasjoner, arrangementer og andre trafikale hendelser. I tillegg deltar IOSS på øvelser med alle nødetatene og andre kommunale instanser.

IOSS følger opp rapporter om operatørenes trafikksikkerhetsbrudd, som bruk av mobiltelefon under kjøring, brudd på veitrafikkloven eller uønsket adferd i trafikken.

Taxi og minibuss

Med overtagelsen av tilrettelagt transport (TT) fra Oslo kommune i 2021, ble antallet reiser med minibuss og taxi hos Ruter nær doblet. Sammen med individuelt tilpasset skoleskyss i Akershus transporterer Ruter særlig sårbare kundegrupper. Ruters risiko- og sårbarhetsanalyse for TT viser at det er en høyere risiko for alvorlige hendelser i denne transporten. Ruter har en nullvisjon for alvorlige hendelser i TT og jobber for å realisere det. Risiko- og sårbarhetsanalysen pekte særlig på håndtering av rullestol i og inn/ut av bil samt bruk av trappeklatrer som punkter med høyere risiko.

Tilgjengelighet

Ruter fikk i 2023 kritikk for ikke å være tilgjengelig for berørte etter alvorlige ulykker. Kundene har kjøpt billetten sin av oss, og det er naturlig for kundene å kontakte Ruter. Kundene forventer også at Ruter skal ta kontakt. Dette er ikke mulig, siden Ruter ikke vet hvem som er ombord i bussene og heller ikke får informasjon om hvem som er skadet av politiet.

For å bøte på dette vil Ruter ved alvorlige hendelser i fremtiden publisere telefonnummeret til kundesenteret på ruter.no og på sosiale medier. Vi vil også sørge for at Ruters kontaktinformasjon registreres hos sykehus og politi.

Ruter påvirker trafikksikkerheten ved å stille krav i kontraktene

Ruter har indirekte påvirkning på trafikksikkerhet gjennom for eksempel krav til punktlighet og regularitet, som påvirker sjåførenes opplevelse av tidspress og stress. Busstyper som er dårlig tilpasset veiene de brukes på, og veier som er dårlig tilpasset busstransport, er også et viktig trafikksikkerhetstema.

Ruter jobber sammen med operatørene, veiholder, kommuner og andre for å sørge for best mulig fremkommelighet og vedlikehold av veiene. Det er veieier som har trafikksikkerhetsansvaret for infrastruktur, holdeplasser, veioppmerking, utforming etc. Ruter er et bindeledd mellom operatør og veieier, og er en pådriver for å endre skilt, oppmerking eller annen infrastruktur med mål om bedre trafikksikkerhet.

Siden 2020 har Ruter stilt krav om at nye busser skal utstyres med fysisk kollisjonssikring (R29) for fører, en forsterket konstruksjon i front av bussen. Kravet om kollisjonssikring (R29) ble norsk lov fra 1. oktober 2023.

I nye kontrakter stiller Ruter i tillegg til R 29 krav om ytterligere fysiske sikringstiltak: R58, R66 og R93. I 2023 faset Ruter inn fire store kontrakter hvor bussene er utstyrt med slik kollisjonssikring.

I de siste to anbudene har digitale speil og 360 graders kamera vært minimumskrav, i tillegg til blindsonevarsling. I konkurranser gir Ruter ekstra poeng for ytterligere trafikksikkerhetstiltak, både aktive og passive.

Ruter stiller krav til at operatører skal være sertifisert etter trafikksikkerhetsstandarden ISO 39001. Standarden er et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver konkret hva som kreves av et styringssystem for veitrafikksikkerhet.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har hovedregelen vært at det skal benyttes piggfrie dekk. Alle busser er utstyrt med kjettinger. Ved utfordrende kjøreforhold kan operatører bruke piggdekk.
Ruter stiller videre krav til dekktrykksovervåking.

Stadig flere sykler. Alle Ruters bussoperatører legger stor vekt på å gjennomføre grundige opplæringsprogrammer for sjåfører om hvordan de skal forholde seg til syklister, både teoretisk og ved praktisk traséopplæring. For bussjåførene er det viktig å kjøre så oppmerksomt at hendelser som følge av andre trafikanters feilvurderinger avverges. Ruter har regelmessig dialog med operatørene om dette, i tillegg til egne møter etter konkrete hendelser.

Krav til utstyr på bussene som gir bedre sikkerhet for syklister:

  • En visningsenhet som gir føreren god oversikt over syklister eller andre trafikanter på høyre side av bussen – som for eksempel et ekstra speil.
  • Blindsonevarsel foran og langs sidene på bussen som identifiserer, viser og varsler om fare for kollisjon med gående og syklende, samt kjøretøy. I nyere kontrakter er det et krav at alle busser skal ha digitale speil, 360-graders kamera og blindsonevarsling.
  • Utstyr som gir føreren god oversikt over dørsidene på front- og bakdelen av bussen uavhengig av hvilken vinkel bussen står i.
  • Ryggekamera som aktiveres automatisk og gir føreren sanntidsovervåkning av området bak bussen under rygging.
  • Automatisk lydsignal ved rygging.

Krevende rolle

Sjåførene har en hverdag er full av situasjoner som krever deres oppmerksomhet.
Sammen med operatørene har Ruter derfor utarbeidet et opplæringsløp som gir sjåførene et felles teorigrunnlag, en felles forståelse av ulike kunder og behov, og mulighet for å erfare og trene på utfordrende situasjoner og hendelser. En sentral del av opplæringen er at sjåførene bruker erfaringer fra egen hverdag – om hva som er vanskelige situasjoner og hva som er nødvendig trening for å håndtere dem godt.

Bussjåfører som er opptatt av en økonomisk og behagelig kjørestil har også færrest ulykker. Det viser en studie utført av Transportøkonomisk institutt (TØI) for Ruter i 2023. Tidligere studier viser at tiltak for økonomisk kjøring og energiledelse både kan føre til økt sikkerhet og redusere utslippene fra tunge kjøretøy.

God fremkommelighet er viktig for å redusere stress for sjåfører. Ruter jobber kontinuerlig sammen med veieiere for å bedre fremkommelighet og dermed bidra til at sjåføren har en mer forutsigbar arbeidshverdag. Målet er at sjåførene skal oppleve færre forsinkelser som de ser behov for å måtte ta igjen mellom holdeplassene, og føre til at de rekker pausene de trenger gjennom arbeidsdagen.

Busselskapene som kjører på oppdrag for Ruter har i stor utstrekning flåtestyringssystem i bussene, som blant annet registrerer brå akselerasjon og nedbremsing. Systemene brukes for å redusere forbruk av energi og drivstoff, utslipp, ulykker og hendelser, og for å bidra til passasjerkomfort. Studien fra TØI viser at sjåførene med høyest skår i flåtestyringssystemet har nesten halvparten av ulykkesrisikoen til sjåførene med lav og medium skår.

Sjåførenes aktive bruk av informasjonen i flåtestyringssystemet er i stor grad knyttet til bussoperatørenes miljøledelse, det vil si hvordan ledelsen oppfordrer til og arbeider for en økonomisk og sikker kjørestil. God miljøledelse kan med andre ord påvirke sjåførenes til å kjøre mer økonomisk og mer behagelig, noe som også fører til mindre risiko for ulykker både for dem selv og passasjerene.

Smilende kaukasisk senior mannlig bussjåfør ved rattet, titter gjennom den åpne døren, dashbordet synlig.

Foto: Ruter As / Fotograf Birdy, Birgitte Heneide

Påvirkningsarbeid

Annethvert år samles hele den europeiske og internasjonale bussprodusent- og leverandørindustrien til gigamessen Busworld. Dette er stedet for å komme i dialog med produsentmarkedet om siste nytt på bussmarkedet, og samtidig ha med seg forventninger og ønsker til utviklingen videre. I samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen, norsk bussbransje og med støtte fra samferdselsdepartementet arrangerte Ruter et seminar på Busworld 2023 om tiltak for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i buss.

– I Norge har vi jobbet systematisk med å bedre sikkerheten i buss, men som et lite land er vi helt avhengig av å jobbe sammen med de store internasjonale bussprodusentene. Derfor er det viktig for oss å være til stede på Europas største bussmesse og vise tydelig at det er stor etterspørsel etter løsninger for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i buss, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i sin innledning til seminaret.

Sammen med Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport, Fellesforbundet, Fagforbundet arrangerte Ruter et seminar om samme tema på Arendalsuka 2023.

Se opptak fra Ruters seminar på Arendalsuka her

Et konferanserom med deltakere vendt mot en presentatør som taler ved et podium under et profesjonelt arrangement, med en projeksjonsskjerm som viser en presentasjon.

Fra Ruters seminar på Busworld 2023 om tiltak for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i buss. Foto: Kollektivtrafikkforeningen

Planlagte aktiviteter 2024

  • Utforske ytterligere tiltak knyttet til å beskytte sjåfør, både aktive og passive tiltak
  • Samarbeide med Kollektivtrafikkforeningen med mål om at krav om fysisk kollisjonssikring av fører blir innført på europeisk nivå.