Hopp til innhold

Målet er utslippsfri kollektiv­transport

I 2023 tok Ruter det siste store steget mot utslippsfri kollektivtransport i Oslo. Vi jobber ut fra en klar ambisjon om at alle utslipp fra drift av kjøretøy og fartøy skal bli borte i hele Ruters område. Men det koster å flytte grenser.

En rad med røde elektriske busser parkert ved ladestasjoner, med slagordet «Jeg elsker oslo» på en av bussene.

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Helt siden 2014 har Ruter bygget sten på sten for et grønt skifte i kollektivtransporten. Trikk og T-bane var allerede utslippsfrie, nå stod resten av Ruters fartøy og kjøretøy for tur. Bussene stod for brorparten av Ruters utslipp, men båtene hadde størst utslipp per personkilometer.

Vi etablerte først prosjektet Fossilfri 2020 – en plan for hvordan bussene og båtene i Oslo og Akershus skulle kjøre på kun fornybar energi i 2020. Ruter begynte å utforske alt fra biodrivstoff og hydrogen, til hybrid og elektrisitet.

Målet om ikke bare fossilfri, men helt utslippsfri kollektivtransport innen utløpet av 2028 ble vedtatt av et bredt tverrpolitisk flertall i Oslo bystyre i 2020. Det er en viktig del av byens klimastrategi: Å kutte direkte utslipp med 95 % sammenlignet med 1990, og bli verdens første utslippsfrie hovedstad innen 2030.

Akershus har på sin side satt mål om å være et klimapolitisk foregangsfylke. I tråd med Regional plan for klima og energi i Akershus skal fylket kutte 55 % i direkte utslipp innen 2030, og 85–90 % innen 2050, sammenlignet med 1991. Hele 80 % av klimagassutslippene fra fylket kommer fra transportsektoren. Den politiske plattformen for fylkesrådet 2023–2027 slår fast at også i Akershus er ambisjonen at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028.

Solide analyser

Utslippsfri 2028-målet for kollektivtransporten i Oslo og Akershus ble satt på bakgrunn av en utredning fra Ruter i 2018 – og fire års forarbeid. Vurderingen var at utslippsfri kollektivtransport i 2028 var et ambisiøst, men realistisk mål for både Oslo og Akershus. For Oslo kunne det trolig gå raskere da utviklingen av særlig elektriske bybusser var kommet lenger enn for regionbusser.

Analysen som lå til grunn, var basert på rapporten Renewable energy powertrain options for Ruter fra 2015. Den advarte mot en for rask teknologiendring. Derfor har Ruter brukt nesten et tiår på sitt grønne skifte, i tett samspill med operatørene og leverandørene.

Moderne kontorbygg med symmetrisk design og vertikale aksenter bak en knallgrønn buss på en byvei omkranset av trær.

Foto: Ruter As / Redink, Hampus Lundgren

Innovasjon gjennom anbud

Tverrpolitisk vilje til grønn omstilling over lang tid har vært avgjørende. Men viljen krever også en hensiktsmessig organisering. Ruter mener anbudsmodellen i Oslo og Akershus har vært nøkkelen til nullutslippsuksessen.

Ved at Ruter kjøper inn transporttjenester fra selskaper som konkurrerer om kontraktene, har vi kunnet sette strenge krav til utslippsfrihet og la operatørene og deres innovasjonsevne konkurrere om å finne de beste løsningene. Det var ikke gitt på forhånd at svaret var elektrisk, men det seilte raskt opp som det beste alternativet – til lands og til vanns.

Allerede i desember 2014 inviterte Ruter til internasjonal leverandørkonferanse for å kunngjøre ønsket om å utforske mulighetene for en storsatsing på elektrisk bussdrift – og be om innspill til hvordan vi kunne teste det i praksis.

Pilotprosjekt

Signalet fra markedet var at det var mulig å levere elbusser som tilfredsstilte behovene for norsk vinterdrift. Det ga støtet til et toårig pilotprosjekt i 2017, med seks utslippsfrie busser. Flere byer Europa var i gang med testing av elbusser, men ingen hadde en helhetlig og konkret plan for hele transformasjonsløpet, slik som Ruter.

Alle operatørene ble invitert med, tre deltok. De fikk selv bestemme antall og type busser og ladeløsning, og hvilke linjer de ville teste på. Ruters krav var at all data og innsikt skulle deles mellom de involverte for å få mest mulig læring ut av piloten.

I 2019 trappet Ruter opp til en systemtest med flere busser i drift gjennom endringsordre i eksisterende kontrakter. Fortsatt var de tre operatørene med. Totalt 70 elbusser ble satt inn på 13 linjer i Oslo. Siden det har Ruter lagt inn miljøopsjoner i anbudene på buss, for å gi mulighet til å gradvis fase inn elbusser i løpet av kontraktsperioden.

Resten er historie. Siden anbudet for Oslo Indre by som hadde oppstart i april 2023 og anbudet for Oslo øst som startet i desember 2023 har utslippsfri vært et absolutt krav i alle nye kontrakter. Tilsvarende gjelder for de kommende bussanbudene i Akershus. I starten av alle bussanbudsprosesser har vi hatt dialogkonferanser, der operatører og leverandører kunne komme med innspill i forkant. Alt for å stadig lære – og sørge for trygg overgang til ny teknologi.

Utslippsfri på fjorden i 2024

Omleggingen til utslippsfri drift på fjorden har fulgt samme mønster som for bussene i Oslos og Akershus’ gater: Ruter har brukt anbudsmakten og samarbeidet med markedet om å finne løsninger. Resultatene begynte å rulles ut i 2019: Da ble den første av de tre Nesoddbåtene bygget om fra LNG til batterielektrisk drift. I 2021 kom den første av fem splitter nye, elektriske øybåter til Oslo, og i løpet av 2024 skal 2 nye, elektriske hurtigbåter være på plass: MS Baronen og MS Baronessen. Da blir alle Ruters båter utslippsfrie – og universelt utformede.

Luftfoto av en øyferge som passerer et kystområde med små hus og frodige grøntområder på en solrik dag.

De nye øybåtene er ikke bare utslippsfrie, de er universelt utformet og har plass til mange flere passasjerer. At en elektrisk tur til øyene i fjorden er populært, viser passasjertallene for 2023: Aldri før har så mange reist med øybåtene. Foto: Ruter As / Nucleus AS, GaneshFoto

«Oslo får sin første elektriske trikkelinje til Holmenkollen, som avløser hestesporvognene. Over tid har blåtrikkene blitt en del av hovedstadens identitet. »
«Lambertseterbanen åpner. Oslo får sin første elektriske T-banelinje, som binder forstedene sammen med sentrum. »
«De første 6 utslippsfrie elbussene settes i drift i Oslo, i et toårig pilotprosjekt.»
«10 elektriske minibusser i settes i drift på Romerike.»
«70 elektriske busser settes i drift på 13 linjer i Oslo, i endringsordre på eksisterende kontrakter.»
«39 elektriske busser settes i drift i Lørenskog og Lillestrøm, i nye busskontrakter på Romerike.»
«De 3 Nesoddbåtene bygges om fra LNG til utslippsfri, elektrisk drift.»
«18 elektriske busser settes i drift i Asker og 23 i Vestre Aker, i nye busskontrakter.»
«5 nye utslippsfrie og universelt utformede elferger settes i trafikk til øyene i indre Oslofjord, i ny kontrakt.»
«109 elektriske busser settes i drift i Oslo Sør, i ny kontrakt. Det utgjør 96 % av bussene i Oslo Sør. 5 busser på linje 85 er ikke elektriske på grunn av vektbegrensninger på Ulvøybrua.»
«93 elektriske minibusser og personbiler settes i drift i Follo, i ny kontrakt.»
«April: 183 elektriske busser settes i drift i nye kontrakter i Indre by.»
«Desember: 137 elektriske busser kommer i nye kontrakter i Oslo øst. »
«Ved inngangen til 2024 var 80 % av alle bussene i faste ruter i Oslo utslippsfrie.»
«Ruter inngikk i 2022 en avtale med Norled om elektrifisering av hurtigbåtene i Oslofjorden innen utløpet av 2024. De skal ta i bruk en ny batteribytterobot, som sørger for at dagens rutefart kan opprettholdes»
«I 2023 inngikk Ruter avtale med Connect Bus om å sette 147 utslippsfrie, elektriske busser i drift i Follo fra 29. juni 2025. »
«Ambisjonen er at alle båter, busser, trikker og T-baner som frakter Ruters kunder i Oslo og Akershus skal være utslippsfrie.»

Det koster å være først

Vi har vært ambisiøse, og funnet gode løsninger. Men som med alt som er nytt, har vi støtt på utfordringer – og det er kundene våre som har betalt prisen. Driften av elektriske busser og båter har i all hovedsak fungert godt frem til i vinteren 2023–2024. Da satte ekstrem kulde og mye nedbør hele samfunnet på prøve. I flere omganger stoppet kollektivtrafikken opp.
Ruter skal levere et trygt og stabilt kollektivtilbud til innbyggerne i Oslo og Akershus. Her har vi i perioder ikke lykkes. Men vi mener bildet som er skapt av hvor skoen trykker er feil og forenklet: For rask innføring av elbusser.

Årsaksbildet er langt mer sammensatt – og er i 2024 gjenstand for solid utredning og evaluering. Ruter jobber med en omfattende plan, sammen med en rekke aktører, for at bussen skal komme til rett tidspunkt, året rundt, uansett vær, i hele Oslo og Akershus. Også i kuldeperioder. Det ansvaret er vårt.

En rød buss kjører langs en vei flankert av snødekte trær med et uskarpt bybilde i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Vi må ta fart

Ruter er stolt av den jobben vi har gjort for et grønt skifte i kollektivtransporten i Ruters region.

Tre tiår er gått siden det første klimatoppmøtet i Berlin i 1995, COP 1, og medlemslandene begynte på den møysommelige prosessen med å forplikte seg til å redusere de menneskeskapte klimautslippene og bremse klimaendringene. Siden den gang har utslippene mer enn doblet seg (60 % økning siden 1990).

I 2021 ropte FNs generalsekretær «kode rød» da klimapanelet (IPCC) la frem sin rapport. 1,5-gradersmålet står for fall. Den grønne omstillingen går for sakte. «Denne rapporten må bli et dødsbud for fossilt drivstoff», sa António Gueterres.

Mot dette bakteppet er det vanskelig å stille seg bak en idé om at den grønne omstillingen i kollektivtransporten i Oslo og Akershus har gått for fort. Ruter har for lengst gitt fossilt drivstoff dødsbud. Og vist at det går an – selv om det koster å gå foran.

Gevinster på flere nivåer

Ruter definerer utslippsfri drift som et tilbud gjennomført med kjøretøy og fartøy der motoren verken slipper ut CO2 eller forurenser lokalt gjennom utslipp av NOx og partikler. Utslippsfri kollektivtransport betyr derfor ikke bare lavere klimagassutslipp, men også mindre støy og renere luft – særlig i tettbebygde strøk. Dette bidrar til triveligere gateomgivelser og er en viktig faktor for å gjøre bysentra til attraktive områder hvor folk ønsker å bo og ferdes.

Det er også økonomiske fordeler: Etter en overgangsperiode med investeringer er det nå billigere med elektrisk transport sammenlignet med utslippsbasert transport. Det betyr mer transport for pengene.

Gevinster strekker seg også utenfor hovedstadsregionen og Norge. Vi har vist at det er mulig å bli utslippsfrie – og hvordan det kan gjøres. Samtidig har det bidratt til å utvikle leverandørmarkedet og stimulert til utvikling av nye miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger, som i økende grad etterspørres og tas i bruk andre steder.

Tallene for 2023 taler sitt tydelige språk:

Kutt i 2023

Klimautslipp
10 %
NOx-utslipp
42 %
Partikkelutslipp
17 %

Ruters metode

Ruter skal sørge for at innbyggerne i Oslo og Akershus har et er bærekraftig, utslippsfritt og godt kollektivtilbud. Å bruke innkjøpsmakten til å drive frem ny teknologi, og sikre at teknologien har et marked når den er på plass, det er Ruters metode.

Nå gjør vi det samme for å skape fremtidens kollektivtransport, som i større grad svarer på kundenes individuelle behov – og sikrer at nullvekstmålet for biltrafikk nås i møtet med en stadig økende befolkning i vår region.

Vi skal fortsatt tørre å være ambisiøse på vegne av innbyggerne i Oslo og Akershus.