Hopp til innhold

Dette er Ruter

Ruter er ansvarlig for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Vi binder regionen sammen og skal gi alle – uavhengig av av økonomi og funksjonsevne – friheten til å leve det livet de vil, der de vil.

Skumringsutsikt over en travel bygate med trikker, opplyste bygninger og fotgjengere, tatt tidlig på kvelden.

Foto: Ruter As / Nucleus, Erland Skui

Ruters oppdrag

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtransporten i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Vårt oppdrag er å legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem i Oslo og Akershus. Vi skal bygge et attraktivt tilbud til innbyggerne i regionen og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Et samfunn der folk alltid reiser sammen når de kan, og alene bare når de må.

Vi ivaretar vårt oppdrag gjennom anskaffelse, utvikling, planlegging, samordning og markedsføring av kollektivtilbudet. Innenfor gitte økonomiske rammer skal tilbudet vårt svare på de samferdsels- og klimapolitiske målene som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har satt for offentlig transport i vårt område.

Selve kollektivtransporten utføres av ulike selskaper som har kontrakt med oss. Ruter eier derfor ingen busser, trikker, båter eller T-banetog. Sporveien T-banen AS og Sporveien Trikken AS er faste kontraktspartnere, mens buss og båt tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser.

Ruters visjon:
Bærekraftig bevegelsesfrihet

Det bor omkring 1,5 millioner mennesker i Oslo-regionen. Vi er alle unike, med hver våre behov. Men én ting har de fleste av oss til felles: Behovet for å kunne bevege oss rundt omkring.

Visjonen som driver oss i Ruter er at uansett hvem du er og hvor du vil dra, skal det alltid finnes en lettvint, behagelig og trygg måte for deg å komme deg dit. Det kaller vi en følelse av bevegelsesfrihet. Vår visjon er at alle i Oslo-regionen skal oppleve denne frihetsfølelsen i det daglige.

Men visjonen vår strekker seg lenger enn det. Vi har nemlig et ansvar for å sikre at også fremtidige generasjoner får oppleve bevegelsesfrihet. Derfor må vi skape et transportsystem som ikke bare er velfungerende i dag, men som er utformet med hensyn til jordens tåleevne og er garantert å fungere godt også i fremtiden. Et transportsystem som er bærekraftig.

Derfor sier vi at visjonen vi jobber mot hver dag, er bærekraftig bevegelsesfrihet.

Slik jobber vi mot vår visjon

Bygge på eksisterende posisjon, tilbud og infrastruktur

Kollektivtransporten i Oslo-regionen er ofte rangert blant verdens beste. Hver dag gjennomføres over 1 million reiser med Ruters tilbud. Dagens kollektivsystem gir folk frihet og forutsigbarhet i hverdagen, og er langt mer arealeffektivt og fremkommelig enn om vi skulle kjørt hver vår bil over alt. Kollektivtransportens tradisjonelle massetransport med busser, skinnegående og båter vil forbli ryggraden i Oslo-regionens offentlige transporttilbud i årene som kommer, og derfor må vi både vedlikeholde det, utvikle det og markedsføre det.

Datadrevet tjenesteutvikling

Et særpreg ved tiden vi lever i, er at tjenester og systemer rundt oss blir stadig mer datadrevet. I dette ligger det først og fremst muligheter for å både kunne tilby mer persontilpassede tjenester, som gir deg en enda sterkere følelse av bevegelsesfrihet – fra reiseforslag i sanntid til transporttjenester som kommer og henter deg der du er. Like viktig: Med data og kunstig intelligens kan vi sørge for enda smartere utnyttelse av infrastruktur, kjøretøy, elektrisitet og alle de andre ressursene vi har. Derfor er stadig mer av det vi gjør, basert på data.

Bruke markedsdynamikk gjennom smarte samarbeid

Kollektivtilbudet i regionen vår er organisert ut ifra tankegangen at vi kan både skape det beste tilbudet til kundene og raskere omstille oss til et bærekraftig transportsystem, dersom offentlige og private aktører samarbeider om det. Vår rolle som administrasjonsselskap er å kartlegge og forstå befolkningens reisebehov, og bestille transporttjenester som best svarer på dette behovet. Ved at operatørselskaper konkurrerer om å få levere tjenestene, kan vi både få et mer kostnadseffektivt tilbud og samtidig raskere innovasjon, med nye løsninger som er både mer attraktive for kunden og mer bærekraftige for samfunnet.

Ruters verdier

Lykkes vi over tid med å gjøre det enkelt for alle i vår region å komme seg frem, vil flere ønske å reise sammen så ofte de kan og alene bare når de må. For å få til det, tror vi det kreves engasjement, ansvarsfølelse og et genuint ønske om å hjelpe hverandre. Dette er Ruters verdier.

Vi har et stort engasjement og motiveres av vårt samfunnsoppdrag om å bringe folk nærmere hverandre, samtidig som vi skaper et bærekraftig samfunn. Vi er opptatt av kundens behov og vi vet at vi må være nyskapende for å lykkes. Derfor er vi interesserte i hverandres arbeid, nysgjerrige på ny kunnskap og har vilje til å lære. Vi heier på hverandre og er stolte av å representere fellesskapet i Ruter og det vi skaper sammen.

Det er tillit fra hverandre og omverden som gjør at vi lykkes med samfunnsoppdraget vårt. Vi tar ansvar for å nå målene vi har satt oss og løftene vi gir til kunder, kollegaer, eiere og samarbeidspartnere. Vi gjennomfører jobben vår på den beste måten, helt til vi er i mål. Vi har også mot til å stoppe opp og si fra når vi har behov for å justere kursen i fellesskap.

Vi tar oss tid til å hjelpe og ber om hjelp når vi trenger det. Vi vil hverandre vel og er vennlige, samtidig som vi avklarer forventninger når vi samarbeider. Vi er lyttende og forsøker å forstå hva kunder og kollegaer trenger, og vi deler gladelig innsikten og kunnskapen vi besitter. Samtidig har vi alltid respekt for hverandres faglige og personlige integritet. Ved å være hjelpsomme skaper vi bedre løsninger og blir et sterkere lag sammen.