Hopp til innhold

Samarbeidspartnere i kollektivtransporten

Det er Ruters ansvar å sørge for et godt kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Men det får vi ikke til alene. Skal vi lykkes å drifte og utvikle et bærekraftig reisetilbud for alle, må vi samhandle godt med en rekke aktører og interessentgrupper i samfunnet rundt oss.

Passasjerer som går på en T-baneplattform ved siden av et stillestående tog, inkludert en person i rullestol og andre med ryggsekker.

Foto: Ruter As / HyperRedink, Per Christian Lind

Kollektivtransporten i hovedstadsregionen er et puslespill av ulike aktører som alle spiller hver sin rolle for at du skal komme deg frem. Ruter må ha et bevisst forhold til interessentene rundt oss, og i mange sammenhenger samarbeide tett med disse for å kunne kontinuerlig levere på oppdraget vårt.

Overordnet sett har all Ruters kontakt med interessentene våre det samme formålet: Å kunne tilby et velfungerende og attraktivt kollektivtilbud hver dag, og utvikle det slik at det blir enda bedre og mer bærekraftig i fremtiden. Men ulike interessenter må involveres og samarbeides med på ulike måter. Viktig i alle våre eksterne relasjoner er felles forståelse for det samlede oppdraget og respekt for hverandres ansvarsområder.

Illustrasjon med Ruters logo i midten, og oversikt over alle interessenter i to sirkler rundt: Sirkel 1 viser Oslo kommune, Myndigheter, Akershus fylkeskommune, Operatører, Prosjekter og samarbeid, Kollektivselskaper, Samferdselsorganisasjoner og kunder. Ytterste sirkel viser Statlige samferdselsaktører, brukerorganisasjoner, næringsliv, media, europeiske kollektivselskap, kommuner i Akershus, Forskning/akademie, miljøorganisasjoner, teknologiaktører og konferanser/møteplasser.

Som selskap forholder vi oss til en stor omverden av ulike interessenter.

Slik samhandler Ruter med omverdenen

Våre eiere, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, fastsetter mål og rammer for Ruters virksomhet gjennom vedtekter, eierstrategi og generalforsamlingsvedtak.

Som en del av tjenestekjøpet inngår Oslo kommune og Akershus fylkeskommune årlig hver sin leveranseavtale med Ruter, som regulerer samarbeidsformen mellom partene. Avtalene angir overordnede mål og prinsipper for kjøp av tjenester og tilskudd til persontransport, og beskriver partenes gjensidige forpliktelser og rettigheter som gjelder leveranser og årlig godtgjørelse. Leveranseavtalen gir dermed føringer for hvilke utredninger, prosjekter og andre leveranser Ruter skal prioritere.

Kontakten mellom Ruter og våre eiere skjer i hovedsak gjennom generalforsamlinger 1-2 ganger i året samt løpende kontaktmøter.

Myndighetene fastsetter overordnede prinsipper for kollektivtransport, inkludert krav til tilgjengelighet, sikkerhet og miljøvennlighet. De setter nasjonale mål for kollektivtransporten, vedtar lover som Ruter og andre kollektivselskaper er pålagt å operere innenfor og bevilger midler til kollektivsatsing gjennom byvekstavtaler med eierne våre.

Som regionalt kollektivselskap går det meste av Ruters kontakt med myndighetene via eierne våre. For eksempel bidrar vi sammen med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med faglige råd og innspill til nasjonal transportplan.

Ruter eier ingen av kollektivtransportens kjøretøy og sjåførene er ikke ansatt hos oss. Som administrasjonsselskap inngår vi kontrakter med ulike operatørselskaper som utfører transportoppdraget på våre vegner. Sporveien T-bane og Sporveien Trikk er faste kontraktspartnere, mens busser og båter tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser. Lokaltog kjøres av Vy, som vi har et prissamarbeid med i Oslo og Akershus.

Via vår informasjons- og samordningssentral (IOSS) holder vi løpende kontakt med operatørselskapene døgnet rundt. Kontakten er særlig viktig i forbindelse med avvikssituasjoner, hvor operatørene må finne alternative transportløsninger og Ruter må formidle informasjonen til kundene.

Hver måned gjennomfører vi et samhandlingsmøte med hvert operatørselskap. Tema i disse møtene kan variere etter aktuelle saker, men dreier seg ofte om status og kvalitet i den daglige driften, oppfølging og analyse av nøkkeltall, innovasjon og utvikling, samt orientering om pågående og planlagte prosjekter. Kvartalsvis arrangerer vi operatør- og partnerforum. Dit inviteres ledere fra operatører som i dag har kontrakt med oss og operatører som kan tenkes å få kontrakt med oss i fremtiden. Dette er møter for mer overordnede og strategiske diskusjoner om utviklingen av tilbudet.

Under forberedelsene til anbudskonkurranser arrangerer vi dialogkonferanser for aktuelle operatører og større underleverandører. Der går vi blant annet gjennom utkast til konkurransegrunnlag for å få faglige innspill og tilbakemeldinger fra transportselskapene. Vi kan også legge opp til felles befaringer med selskapene.

For å styrke kollektivtransportens kvalitet og oppslutning er det helt avgjørende med et tett samarbeid mellom aktørene i bransjen. Ruter har løpende kontakt med andre norske kollektivtransportselskaper for blant annet erfaringsutveksling og gjennomføring av felles pilotprosjekter. Mye av Ruters kontakt med andre kollektivselskaper foregår via Kollektivtrafikkforeningen, en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlig transport.

Internasjonalt er Ruter medlem av den europeiske sammenslutningen for kollektivselskaper (EMTA), en organisasjon for offentlige transportmyndigheter i store europeiske byer. Med to samlinger i året fungerer EMTA som et internasjonalt forum hvor kollektivselskaper kan dele kunnskap og erfaringer og drøfte felles problemstillinger. EMTA gir Ruter og andre kollektivselskaper en felles stemme overfor EU.

Vi har også tett kontakt med UITP, som forener offentlige transportmyndigheter, operatører, politikere, forskningsorganisasjoner og leverandører innen bransjen over hele verden. Hovedmålet til UITP er å fronte løsninger for bærekraftig mobilitet i byer på internasjonalt nivå. For å oppnå dette arrangerer UITP konferanser, arbeidsmøter og publiserer forskning for å fremme kunnskapsdeling. De lobbyerer også aktivt overfor myndigheter og internasjonale organisasjoner for å fremme politikk som støtter kollektivtransport. Videre jobber UITP for å etablere tekniske standarder for å effektivisere kollektivtransportdriften i forskjellige regioner, og tilbyr opplæringsmuligheter for å utvikle en dyktig global arbeidsstyrke innen kollektivtransport.

Foreninger og interesseorganisasjoner representerer ulike brukergrupper i samfunnet og kan gi oss verdifull innsikt i deres behov og ønsker for kollektivtilbudet. For eksempel kan de fange opp og varsle oss om potensielle problemstillinger eller konflikter og gi oss råd. De kan også bidra til å spre informasjon fra Ruter til viktige målgrupper, og hjelpe oss med å involvere representative brukerne i medvirknings- og beslutningsprosesser.

Ruter har god dialog med interesseorganisasjoner i flere kategorier. For eksempel arrangerer vi annenhver måned Samarbeidsmøtet Mindre Ulikhet, som er et fast møte mellom Ruter og representanter for eldreråd og funksjonshemmedes interesserorganisasjoner i Oslo og Akershus. Noen av temaene som har vært oppe i disse møtene gjennom 2023 er fysisk utforming av Fornebubanens stasjoner, auditiv informasjon i kollektivtransporten og oppgraderng av Majorstuen T-banestasjon.

Forsknings- og utviklingsprosjekter gir Ruter muligheten til å prøve ut nye teknologier og løsninger i reelle miljø og forhold. Dette kan være nyttig for å vurdere om en type teknologi eller brukerløsning er effektiv og praktisk, og om den kan tilpasses til kollektivtransportsystemets og kundenes behov.

Vi involverer forskningsmiljøer og akademiske institusjoner i mange av våre utviklingsprosjekter for å få tilgang til ekspertise og kunnskap vi ikke besitter selv, og for å sikre objektive vurderinger og pålitelige forskningsresultater.
Noen av institusjonene vi har samarbeidet med i 2023 er TØI, som deltar i vår utprøvning av selvkjørende kjøretøy, og Oslo Met, som vi har et samarbeid med innen data/KI.

For å kunne levere et attraktivt og relevant kollektivtilbud til befolkningen, må vi kjenne kundene og deres reisebehov godt. Derfor gjennomfører vi regelmessige kundeundersøkelser via vårt markeds- og informasjonssystem (MIS). Tradisjonelle markedsundersøkelser blir i økende grad supplert med kundedata fra Ruter-appen.

Når det gjelder daglig kontakt med kundene, hjelper Ruters digitale og fysiske kundesenter de reisende med alt fra spørsmål om billetter og linjer til klager, refusjon og teknisk støtte. Kundesenteret er åpent hver dag, og kundebehandlernes kunnskap og pålitelighet spiller en viktig rolle i å sikre regionens innbyggere en god opplevelse av kollektivtilbudet.

I forbindelse med for eksempel infrastrukturprosjekter og utvikling av nye tjenester gir vi befolkningen muligheten til medvirkning. Medvirkning kan ta mange former, for eksempel åpne innspillsmuligheter, informasjonsmøter, befaringer, spørsmål og svar i sosiale medier og midlertidige ansettelser.

God dialog og åpenhet overfor media er viktig for å bygge tillit til Ruter. Vi skal alltid stille oss til disposisjon for media og ta oss tid til å forklare våre beslutninger og svare på spørsmål fra journalistene når dette kreves av oss. Dette er det viktig at vi gjør, både for å styrke befolkningens tiltro til Ruter og for å bidra til et opplyst offentlig ordskifte. Vår døgnåpne pressevakt sikrer at media og publikum raskt får tilgang til korrekt og oppdatert informasjon om Ruters virksomhet og hendelser i kollektivtransporten.

Proaktiv kontakt med media kan også være en god måte for oss å nå fram med viktig informasjon til innbyggerne, enten det dreier seg om kommende planer og prosjekter eller akutte avvikssituasjoner som berører kundene her og nå.