Hopp til innhold

Eiermelding

Ruter utarbeider årlige eiermeldinger som viser i hvilken grad selskapet oppfyller eiernes mål.

En buss kjører langs en svingete vei gjennom frodig grønt landskap ved solnedgang, med kraftledninger og kjøretøy synlige i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Nucleus, Øyvind Ganesh Eknes

I henhold til Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes eierstrategi for Ruter As, også gjeldende for Viken fylkeskommune, sist oppdatert i forbindelse med generalforsamlingen for 2019, skal Ruter utarbeide årlige eiermeldinger:

«Det skal utarbeides årlige eiermeldinger. Eiermeldingen skal primært vise i hvilken grad selskapet oppfyller selskapets formål og resultatmål, gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. Resultater fra styrets egenevaluering skal utarbeides og oversendes eierne årlig.»

Mål- og resultatoppnåelse

Ruters overordnede strategi, Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet, ble lansert i 2020. Ruter er til for fellesskapet og de strategiske målsetningene tar utgangspunkt i forventningene satt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om en god og bærekraftig utvikling av mobilitet i regionen. Ruter mener selskapet best kan bidra til bærekraftig bevegelsesfrihet ved å vinne kundegrensesnittet i selskapets region. Det kan kun skje ved å tilby kundene attraktive tjenester som de ønsker å benytte.

Ruters drift i 2023 er det første året siden 2019 som ikke har vært vesentlig påvirket av koronapandemien, og etterspørsel etter kollektivtransport har vist en sterk vekst. Ruters markedsandel har vist en god trend siden juli og mot slutten av 2023 var passasjertallene endelig tilbake på nivået før pandemien, men ligger fortsatt bak tidligere målsatt utvikling. Selskapets inntektsside har vært påvirket av lavere etterspørsel enn planlagt før pandemien og kostnadssiden har blitt utfordret som følge av høy prisvekst. Gjennom god dialog med eierne har selskapets fortsatte drift vært sikret gjennom tilleggsfinansiering utover det ordinære tjenestekjøpet.

Oppfølgingen av selskapets styringsindikatorer er en del av eierstyringen. Styringsindikatorene vedtas av Ruters styre, og fastsettes årlig på generalforsamlingen. De tar utgangspunkt i eierstrategien og budsjettvedtak gjort av Oslo bystyre og Akershus fylkesting. Videre setter eiernes samferdsels- og klimapolitiske målsetninger, FNs bærekraftsmål og Ruters målbilde rammene for disse.

Styringsindikatorene for 2023 ble vedtatt av styret 19. desember 2022 og fastsatt av eierne på generalforsamlingen 28. april 2023. Utover indikatorene som ble fastsatt av styret i desember, vedtar generalforsamlingen årlig egne måltall for administrativ effektivitet og driftseffektivitet.

Ruters overordnede mål

Ruters hovedmål er å tilby attraktiv kollektivtransport, bidra til bærekraftige byer og samfunn, samt fortjene tillit og oppslutning. Styringsindikatorene blir månedlig rapportert til selskapets ledelse i Månedsrapport for Ruter As. Rapporten behandles deretter av styret og oversendes deretter til eierne.

Tilby attraktiv mobilitet

StyringsindikatorerMålResultat
Markedsandel kollektiv, sykkel, gange og sparkesykkel56,0 %55,2 %
Trafikkutvikling kollektivt12,0 %13,5 %
Tilfredshet med kollektivtilbudet73,0 %73,0 %
Nytt kundegrensesnitt (tilfredshet med Ruter-appen)8383
Opplevd bevegelsesfrihet funksjonshemmede4239

Markedsandel kollektiv, sykkel, gange og sparkesykkel

Gjennom året har markedsandelen utviklet seg forholdsvis nøytral og i henhold til forventninger som følger av normal sesongvariasjon. Resultatet for 2023 endte på 55,2 % som er marginalt under målet på 56 %.

Trafikkutvikling kollektivt

Trafikkutvikling for kollektivtrafikken hatt en positiv utvikling, og viser en vekst på 13,2 % sammenliknet med 2022.

Tilfredshet med kollektivtilbudet

Resultatene for tilfredshet har ligget nokså stabilt rett under måltallsnivå, før vi så en tydelig positiv trend mot slutten av året. Indikatoren endte på målsatt nivå, 73 %

Nytt kundegrensesnitt – tilfredshet med Ruter-appen

Etter fullverdig implementering i 2022 har appen vært gjennom en fortsatt kontinuerlig forbedringsreise hva gjelder funksjonalitet og brukergrensesnitt. Dette har resultert i en jevn resultatutvikling og målet på 83 % ble oppnådd.

Opplevd bevegelsesfrihet funksjonshemmede

Bevisstgjøring og kunnskapsheving er stikkord for denne indikatoren. Det er et møysommelig langsiktig arbeid og ser vi utviklingen i 2023 under ett, er det en forsiktig oppgang å spore i resultatene. Måltallet på 42 ble ikke nådd, resultatet endte på 39. Innsats på de forskjellige delområder er likevel viktig. Både opplæring av personell og utrulling av bedre tilrettelagt utstyr vil bidra også fremover.

Bidra til bærekraftige byer og samfunn

StyringsindikatorerMålResultat
Utslippsfri 202851,0 %49,6 %
Trafikksikkerhet (drepte/hardt skadde/lettere skadde)0/0/03/2/87
Sirkularitet i anskaffelser23,0 %30,0 %
Opplevd diskriminering049

Utslippsfri 2028

Resultatene for utslippsfri-indikatoren følger kommende kontraktsrotasjoner og er målsatt i forhold til disse. For 2023 var målet satt til 51 % helårseffekt. Resultatet endte litt over mål, 51,5 %. I løpet av 2024 tas et nytt steg i retning utslippsfri kollektivtransport og måltallet nærmer seg 60 % utslippsfri.

Trafikksikkerhet

Det er viktig for Ruters kunder, befolkning og sjåfører at de opplever kollektivtilbudet som trygt. Ruter har en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd når de reiser med oss. Selskapet samarbeider med alle operatørene på T-bane, trikk, buss og båt for å oppnå visjonen. I 2023 har tre personer mistet livet og to personer blitt hardt skadd i ulykker der Ruter var involvert (gjelder skader og ulykker tilknyttet T-bane, trikk, buss og båt). Ethvert tilfelle er ett for mye, og Ruter jobber målrettet i hele produksjonskjeden med å bedre trafikksikkerheten for reisende, sjåfører og andre trafikanter.

Sirkularitet i anskaffelser

Innhold i denne indikatoren beskriver andel kontrakter som leverer tjenester med et vesentlig redusert klima- og miljøfotavtrykk, målt i kontraktsverdi. Måltall for 2023 var 23 %. Etter gjennomgang av kontraktsforløpet i 2023 viser nye beregninger at resultatet endte på 30 %. Ruter ønsker i sine anskaffelser å legge til grunn høyere ambisjoner enn krav som er pålagt gjennom lov og forskrift. Resultatet underbygger en slik ambisjon.

Opplevd diskriminering

Ruter har en nullvisjon for opplevd diskriminering hos kundene våre. I denne indikatoren måler vi antall kunder som har opplevd diskriminering fra en sjåfør. Målemetoden er basert på kundehenvendelser. I 2023 hadde vi 49 tilfeller av diskriminering, og vi så en uheldig økning mot slutten av året. Tiltak for å redusere diskrimineringssaker er tydeligere regler for hvor stor rullestol som kan komme om bord, sjåføropplæring samt tettere oppfølging av hvert diskrimineringstilfelle. Vi fortsetter samme måling i 2024, og målet er fortsatt 0.

Fortjene tillit og oppslutning

StyringsindikatorerMålResultat
Omdømme i befolkningen4545
Effektiv økonomisk drift (MNOK)-13023
Betalingsandel94 %91,4 %
Administrativ effektivitet13,2 %13 %
Driftseffektivitet31,7 %31,5 %

Omdømme i befolkningen

I 2023 har omdømme ligget veldig stabilt på 44, før det mot slutten av året gikk opp til 45. Ser vi også på tilfredshet er det ikke uventet at resultatet går noe opp i samme periode. Måltallet for 2023 er 45 og målet er dermed nådd.

Effektiv økonomisk drift

Det økonomiske resultatet for 2023 er på 23 millioner kroner, mot et årsbudsjett på minus 130 millioner kroner. Resultatet avviker fra budsjett, men er i henhold til oppdaterte prognoser.

Betalingsandel

Andel betalende har gjennom pandemien sunket til lave nivåer. På vei ut av pandemien har resultatene sakte, men sikkert, stabilisert seg på et noe høyere nivå, dog ikke helt tilbake der det var før pandemien. Målet i 2023 var et nivå på 94 % ved utgangen av året. Målingen i 4. kvartal viste 91,4 % betalingsandel. Fortsatt stort fokus på betalingsandel er vesentlig for å trygge gode kollektivtjenester fremover.

Administrativ effektivitet

Administrativ effektivitet er målt som antallet administrative årsverk delt på totalt antall årsverk. Målet for 2023 ble nådd.

Driftseffektivitet

Tallet for driftseffektivitet måles som kostnad per reise, og er for 2023 lik 31,70 kroner mot mål på 31,47 kroner.

Tilbudet 2023

Ruter har opprettholdt attraktiviteten i kollektivtilbudet likt nivået fra 2022, og arbeidet med å omstille selskapet til en ny normal, stimulere til reiselyst på bekostning av bilen, bygge opp kundeinnsikt og satsing på datadrevet tjenesteutvikling har fortsatt.

Det ble gjennomført to tradisjonelle ruteendringer i 2023. I april var det endringer ved oppstart av storbussanbud Indre by i Oslo og bedring av lokaltilbudet i Nittedal. I desember var det oppstart av storbussanbud for Oslo øst og tilpasning til ruteendring for toget på Follobanen og Østfoldbanen.
Det ble lagt ned mye arbeid ved anbudsutsetting av storbusskontrakt i Follo fra 2025, overgang til elektriske hurtigbåter fra sommeren 2024 og forberedelser til stenging av Ring 1 fra sommeren 2024.

Forberedelser til nye spesialtransportanbud i form av resttransporttjenester i Follo med oppstart i 2024 ble også gjennomført.

I 2023 var det oppstart av tre nye taxikontrakter i Romerike, Asker, Bærum og Nedre Romerike, samt to storbusskontrakter for Indre By og Oslo Øst.

Vesentlige endringer i kostnadsnivået

Endringer i kostnadsnivået rapporteres løpende gjennom året i månedsrapporten som oversendes Ruters eiere. Ruters eiere har hatt som mål at attraktiviteten i kollektivtilbudet skulle opprettholdes likt nivået i 2022. Oslo kommune og Viken fylkeskommune har garantert for driften av selskapet og bevilget ekstra midler for å kompensere for ekstraordinær kostnadsvekst.

Styrets egenevaluering

Det er en midlertidig forskyvning av evalueringstidspunktet i 2023, til første kvartal 2024.