Hopp til innhold

Betydelig lokal utslippsreduksjon de siste årene

Transport bidrar ikke bare til globale klimagassutslipp, men påvirker også nærmiljøet. For å bedre lokal luftkvalitet og befolkningens helse jobber Ruter for å minimere utslipp av NOx og partikler fra kjøretøy og fartøy. I 2023 har vi sett betydelig effekt.

Et ungt par som omfavner ømt mens de sitter på en vegg ved vannkanten, med en rolig innsjø og fjerne åser i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Redink, Hampus Lundgren

Hvorfor er temaet vesentlig?

For å redusere vår påvirkning på helse og miljø må vi jobbe for å redusere våre lokale utslipp.

GRI-indikatorer

305-7: Nitrogenoksid (NOx), svoveloksid (SOx) og andre signifikante utslipp til luft

Ruters viktigste tiltak for reduksjon av lokale utslipp fremover er elektrifiseringen av tilbudet. Innen utgangen av 2028 skal alle kjøretøy som kjører for Ruter være utslippsfrie. Dette vil på sikt eliminere NOx-utslipp og redusere partikkelutslipp.

Allerede i 2023 har vi sett betydelig effekt av elektrifisering på lokale utslipp: Ruters samlede NOx-utslipp falt med 42 % fra 2022 til 2023, mens partikkelutslippene falt med 17 %.

Reduksjonen har vært særlig stor i Oslo, hvor Ruter gjennom 2023 faset inn elbusser på flere store kontrakter. Her falt NOx-utslippene med 74 % og partikkelutslippene falt med 39 %. Det har stor betydning, ettersom dårlig luftkvalitet er et problem særlig i tettbygde og høyt trafikkerte områder.

Slik beregner Ruter utslippene:

Ruter bruker faktorer fra Transportøkonomisk Institutts rapport Klima- og miljøvurdering av teknologi og drivstoff for tunge kjøretøy for estimering av Nitrogenoksid og partikkelutslipp fra eksosgasser. Disse ganges så med antall kilometer kjørt med diesel- og gassbusser for å få totale utslipp.

Utslipp av nitrogenoksid (NOx)

Utslipp av nitrogenoksid (NOx) har negativ påvirkning på luften lokalt. NOx er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som er giftig for mennesker, selv ved lave konsentrasjoner.

NOx oppstår ved forbrenning ved høye temperaturer, for eksempel i en forbrenningsmotor. NOx dannes derfor av både fossile og fornybare drivstofftyper, og for både gass og flytende drivstoff.

Hvor mye NOx som slippes ut ved kjøring, avgjøres av bussens renseteknologi. Renseteknologiene betegnes som euroklasse, hvor Euro VI er den beste. Den har om lag 30 ganger lavere utslipp av NOx enn forrige generasjon busser. Elektriske busser har ikke NOx-utslipp.

Som følge av elektrifisering av Ruters båt- og busstilbud har NOx utslippet minsket betydelig de seneste årene.

Partikkelutslipp (PM)

Svevestøv er små, luftbårne partikler som kan stamme fra forbrenningsprosesser eller fra mekanisk slitasje. Eksponering for svevestøv har er assosiert med hjertekar- og luftveislidelser. Personer med luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer er spesielt følsomme for svevestøv. Barn og gravide regnes også som følsomme grupper.

Ruters rapportering av partikkelutslipp dreier seg om utslippene fra forbrenningsmotorene til diesel- og biogassbusser.