Hopp til innhold

Ruter skjerper innsatsen

Ruter skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeid i hele leverandørkjeden – i tråd med målene Ruters eiere har for innkjøp av varer og tjenester, for å sikre et seriøst og anstendig arbeidsliv.

En blid bussjåfør i uniform sitter ved rattet i en buss og ser på kameraet med et smil.

Foto: Ruter As / Alexander Benjaminsen

Hvorfor er temaet vesentlig?

Ruter har en betydelig leverandørkjede som blant annet omfatter drift av mobilitetstilbudet og produksjon av driftsmateriell. Ruter har ansvar for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både for egne ansatte, ansatte hos operatør og hos andre underleverandører. Som en stor innkjøper har Ruter mulighet til å bruke innkjøpsmakten til å påvirke leverandørkjeden i positiv retning. Ruter er omfattet av åpenhetsloven, noe som i seg selv innebærer at temaet er vesentlig.

GRI-indikatorer

414-1 Nye leverandører vurdert etter sosiale kriterier: Krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er del av alle Ruters kontrakter fra og med 2022 – unntatt rene konsulentoppdrag, der risikoen for menneskerettighetsbrudd vurderes som svært lav.

414-2 Potensielle og faktiske negative påvirkninger i vår verdikjede: Les vår vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold her.

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, men verken kjøper inn eller eier busser, båter, trikker eller T-banevogner.

All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter. Det er operatørene som kjøper inn nødvendig materiell for å gjennomføre kontraktene – fra båt og buss, til dekk og uniformer.

Vi har ikke bare ansvar for å fremme respekt for menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold for egne ansatte, men for alle involverte i hele leverandørkjeden.

Både Oslo kommune og tidligere Viken fylkeskommune har utarbeidet prinsipper og leverandørkrav for innkjøp av varer og tjenester som har et seriøst og anstendig arbeidsliv som mål. Både «Oslo-modellen» og «Viken-modellen» omhandler både arbeidsforhold i leverandørens egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Ruter stiller seg bak disse prinsippene og viderefører dem i egne anskaffelser.

Arbeid med aktsomhetsvurderinger i 2023

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har som formål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Ruter er godt i gang med arbeidet. Samtidig anerkjenner vi at oppgaven er kompleks og at mye gjenstår.

Brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er i stor grad tilknyttet globale problemstillinger og strukturer. Risikobildet kan endre seg raskt og vi har et ansvar for å følge med på, og forstå, hvordan hendelser og geopolitiske endringer vil påvirke oss og de menneskene som er tilknyttet oss, direkte og indirekte gjennom våre leverandørkjeder.

I 2023 har vi oppdatert Ruters handlingsregler for leverandører og vedlegg til Ruters handlingsregler, Kontraktsvilkår menneskerettigheter.
Vi har besluttet å opprette en stilling dedikert til arbeid med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven. Ansettelsesprosessen ble påbegynt i 2023, og forventet oppstart er andre del av 2024.

Vi har også hatt dialogmøter og holdt foredrag om arbeid med aktsomhetsvurderinger, åpenhetsloven og risikoområder i bransjen i løpet av året som har gått.

Ruter er medlem av Etisk handel Norge (EHN) – en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel, som arbeider for å fremme ansvarlig forretningspraksis i globale leverandørkjeder. Alle medlemmer i EHN rapporterer årlig om sitt arbeid med etisk handel. Rapportene publiseres på EHNs hjemmesider.

Her kan du laste ned Ruters rapporter til Etisk handel Norge

Rapporten, som er Ruters redegjørelse i henhold til åpenhetslovens krav, publiseres også på Ruters informasjonsside om åpenhetsloven (se over).

Logo for etsk handel norge med en stilisert grønn sirkel og firmanavnet med grønne små bokstaver.

Veien videre

Ruters arbeid med å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede vil være en kontinuerlig prosess. Vi har fokusert på å implementere retningslinjer og rutiner i våre anskaffelsesprosesser, og å forstå og prioritere risiko i vår verdikjede.

Fremover vil vi jobbe med å ferdigstille vår rutine for aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og krav i åpenhetsloven. Dette vil være i fokus for den nyopprettede stillingen, som vil sikre at rutinene er tilpasset til og forankret i Ruters organisasjon.