Hopp til innhold

Flere reiser grønt

Under pandemien styrket bilen seg på bekostning av grønne reisemåter. I 2023 begynte det endelig å snu: Mot slutten av året var kollektivtransport, gange og sykling tilbake på samme nivå som før pandemien.

En rød buss og diverse biler som kjører på en flerfeltsvei med grøntområder og et boligområde i åssiden i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Nucleus, Øyvind Ganesh Eknes

Hvorfor er temaet vesentlig?

Et bærekraftig kollektivtilbud er grunnleggende for å skape bærekraftig byer og samfunn. Tilgang til bærekraftig kollektivtransport gir økt verdiskaping for samfunnet samt gir innbyggerne mulighet til å leve sine liv slik de ønsker.

GRI-indikatorer

Egendefinert: Markedsandel kollektiv, sykkel, gange og sparkesykkel

Kollektivandelen er på 26 %, opp to prosentpoeng fra i 2022. Det er særlig arbeidsreiser som styrker seg. Dette er fortsatt litt unna nivået i 2019, på 31 %, men samtidig har gange vokst som reiseform i perioden. Ruter hadde en målsatt forventning for 2023 om å ha en samlet kollektiv-, sykkel-, sparkesykkel- og gangeandel på 56 %. Det klarte vi i 2023.

Det er ikke et mål i seg selv at befolkningen skal reise mest mulig. For samfunnet er det bra om den totale reiseaktiviteten reduseres. Det kan gi lavere utslipp, mindre press på infrastruktur og bedre fremkommelighet. Nullvekst i persontransport med bil i storbyområdene er fortsatt det politiske målet på nasjonalt nivå, som kollektivtrafikken skal bidra til å nå – sammen med sykkel og gange.

Bilen taper terreng

Markedsandelen til bilen sank med ett prosentpoeng, fra 45 % i 2022 til 44 % i 2023. Det er godt gjort med tanke på at elbilandelen stadig vokser. Ved utløpet av 2023 var 40 % av de lette bilene (opp til 3500 kg) som passerte bomringen i Oslo elektriske.

Det er bra for miljøet at andelen nullutslippsbiler vokser. Samtidig er disse bilene så attraktive at flere skaffer seg bil. Det utfordrer nullvekstmålet og fremkommeligheten i gatenettet både i Oslo og Akershus. Totalt vokste antall lette biler over bomsnittene med bare 0,4 % i år. Når kollektivtrafikktallene vokser i mye høyere takt (se avsnitt under), muliggjør det en markedsandelsnedgang for bilen totalt sett.

«Nullvekst i persontransport med bil i storbyområdene er fortsatt det politiske målet på nasjonalt nivå, som kollektivtransporten skal bidra til å nå – sammen med sykkel og gange.»

Markedsandel

I 2023 fortsatte veksten i grønne reisemåter, sammenlignet med pandemiårene.

KILDE: Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS). Befolkningsundersøkelse med 14 000 intervjuer årlig.

Passasjertallene vokste i tråd med målene

Ruters passasjertall viser også en svært positiv utvikling og resultatet er bedre enn målet som var satt på 12 %. Ruter målte hele 386 millioner påstigninger i 2023, en økning på 13 % fra 2022.

Sammenlignet med 2019, er 97 % av passasjerene tilbake året sett under ett. Flere ganger gjennom 2023 lå tallet godt over 100 % av 2019-nivå, noe som viser at kundene stort sett har returnert etter pandemien.

Det er imidlertid ikke sikkert at akkurat de samme kundene har returnert, selv om volumet nå er på nesten samme nivå. Hjemmekontor brukes fortsatt i utstrakt grad, og en større andel går og sykler. At passasjertallene likevel er på nesten samme nivå som før pandemien, skyldes nok i hovedsak den underliggende befolkningsveksten. I tillegg har Ruter gitt hjemmekontoristen bedre billettprodukter tilpasset nye reisebehov, som gjør det lettere å velge å reise til kontoret.

0 %

passasjervekst både i Oslo og Akershus sammenlignet med 2022

Markedskampanjer

I kampanjearbeidet jobber vi for at storbyen skal bli mindre – slik at ingen eller ingenting føles langt unna. Gjennom å vise hvordan det blir stadig mer fleksibelt i reisen med oss, og at vi fører folk nærmere hverandre, bygger vi kunnskap til og preferanse for grønne reiseformer i storbyregionen vår.

Små geografiske forskjeller

Veksten på 13 % er den samme i både Oslo og Akershus. Den er litt sterkere (15 % – 16 %) i områder der vi tidligere har hatt stor negativ effekt av pandemien – som i Indre by og vestlige områder av Oslo og i Bærum. Veksten er minst i områder der vi i pandemien mistet færrest kunder – som Groruddalen og Søndre Nordstrand (8 % – 9 %). Det overordnede funnet er likevel at årets utvikling i liten grad preges av geografiske forskjeller.

Studerer vi passasjertallene nærmere, finner vi igjen en vekst på rundt 13 % på alle driftsarter. Øybåtene skiller seg positivt ut med en vekst på 27 %, etter at de har fått nye, større elektriske ferger som kan frakte mange flere passasjerer.

Tog har også en positiv vekst på 18 %, som antagelig skyldes åpningen av Blixtunellen til Ski og generell tilbakekomst fra pandemien, der vi særlig mistet mange av de lange reisene til hjemmekontoret. Trikken har også positive tall på 15 % vekst, etter at nye trikker med mer kapasitet har tatt plass i bybildet. På en litt lavere veksttakt ligger båtutviklingen i Akershus (Nesodden) på 8 %.

Billigere billetter med Reis

Usikker på om det lønner seg med månedskort? Reis er en ny og fleksibel billettløsning, som gir personlig rabatt basert på hvor ofte du reiser. Perfekt for deg som reiser 1–3 dager i uka eller ikke vet helt hvor mye du skal reise fremover. Reis er en prøveordning, som 16. april 2023 ble utvidet til å gjelde alle i Oslo og Akershus. Ordningen skulle i utgangspunktet vare frem til april 2024, men Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har nå vedtatt å forlenge ordningen ut året.

Tre smarttelefoner som viser forskjellige skjermer av en billettapp for offentlig transport, med en uskarp bygatebakgrunn.

Foto: Ruter AS

Flere pristiltak i 2023

  • Utvidet grupperabatt i sommerferien: Tiltaket gjorde det enklere og billigere for familier å reise sammen i sommerferien. En voksen med gyldig voksenbillett, kunne ha med seg fire barn under 18 år gratis.
  • Økt rabatt på 30-dagerbillett for barn og ungdom skoleåret 2023/2024: Prisen ble satt ned fra 427 kr til 299 kr for én sone, med et sonesprang på 100 kr for hver nye sone. I høst og vinter 2023, ble det solgt 17 % flere 30-dagersbilletter blant ungdom, og 30 % flere blant barn, sammenlignet med samme periode året før.
  • Skolestartkampanje i Sone 1: 20. august til 15. september ble prisen på en voksen 30-dagersbillett satt ned til 499 kr, mens for barn var prisen 20 kr. Ruter solgte 47 % flere 30-dagersbilletter til voksne, og 22 % flere for barn.
  • Gratis reise for barn og ungdom i juleferien i sone 1: Barn og ungdom kunne i juleferien kjøpe 24-timersbillett for 10 kr.
Reklameplakat med lilla og gul sekskantdesign med teksten "voksen 499,- for 30-dagersbillett i oslo," som promoterer et rabattert månedskort for voksne.

Stadig flere reiser kollektivt

Siden 2007, året før Ruter ble opprettet, har passasjerøkningen i Oslo og Akershus vokst langt mer enn befolkningssveksten skulle tilsi. I Akershus har antall passasjerer nesten doblet seg. Det skyldes blant annet rause investeringer fra Ruters eiere: Antall vognkilometre kollektivtrafikken kjører årlig har økt massivt i perioden. Legg også merke til at antall vognkilometre ble opprettholdt under pandemien av smittevernhensyn, fordi tilbudet ikke ble redusert til tross for at færre reiste. At et solid kollektivtilbud ble opprettholdt, gjorde det lettere for kundene å vende tilbake da pandemien var over.

Utvikling i transport og befolkning i Oslo og Akershus 2000-2023. Indeks med basisår 2007.

Økt i tilfredshet og omdømme i 2023

Både tilfredshet blant kundene og omdømme blant befolkningen økte fra 2022 til i 2023, og endte akkurat på målsatt nivå – 73 % tilfredshet og 45 i omdømmeindeks.

2023 var et år som i stor grad handlet om å komme tilbake til normalen. Nye busser, båter og trikker som kunne frakte flere kunder påvirket omdømmet positivt.

Samtidig trakk det ned at vi hadde et stort T-baneavvik som varte hele våren og sommeren. I forbindelse med oppgradering og påkobling av nytt spor, ny bru og ny tunnel mellom Hellerud og Brynseng og resten av T-banenettet, ble det satt inn buss for bane på linje 2, 3 og 4 i en lengre periode.

Tilfredshet

Tilfredshet: Ruters MIS

Omdømme

Kilde: Ruters omdømmeindeks

Nye transportkontrakter

I april ble det satt inn 183 nye elbusser i Indre by. I desember ble det satt inn 78 nye elbusser i Oslo øst. I løpet av 2024 settes ytterligere 76 nye elbusser i Oslo sørøst. Med det er tilnærmet alle busser i Oslo utslippsfrie.