Hopp til innhold

Utslippsfri med nye kontrakter

I 2023 kom de siste kontraktene som gjør Oslos kollektivtrafikk utslippsfri på plass. Det er resultat av årelang innsats der Ruter har brukt sin innkjøpsmakt for å stimulere markedet til å levere bærekraftige løsninger.

En hurtigbåt krysser en stor vannmasse med et frodig boligområde på en bakketopp i bakgrunnen under en delvis overskyet himmel.

Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

Hvorfor er temaet vesentlig?

Som innkjøper har Ruter mulighet til å påvirke hvilke løsninger som tilbys i markedet. Vi skal utnytte muligheten som ligger i vår innkjøpsmakt til å stimulere til mer bærekraftige løsninger.

GRI-indikatorer

Ruter rapporterer ingen indikatorer på dette temaet.

Ruter gjør anskaffelser for om lag 10 milliarder kroner hvert år. Som en stor innkjøper har vi mulighet til å påvirke leverandørmarkedet gjennom forventningene vi kommuniserer og kravene vi stiller i våre anbud. Denne muligheten skal vi bruke til å dytte leverandørmarkedet til å utvikle og tilby løsninger som gjør kollektivtrafikken mer bærekraftig.

For å lykkes må vi ha dialog og samarbeid med våre leverandører. Vi må forstå leverandørmarkedets modenhet og hva som er realistisk å få til. Vi skal stille forventninger som leverandørene må strekke seg for å levere på, men dersom vi stiller krav som de ikke evner å levere på eller som gir betydelig økte kostnader, oppnår vi ikke det vi ønsker. Denne tilnærmingen er derfor avhengig av samarbeid med og forståelse av leverandørmarkedet for å lykkes.

Bidrar til å modne markedet

I tilfeller hvor markedet er umodent kan Ruter stille krav til at leverandørene leverer dokumentasjon, uten at Ruter evaluerer denne dokumentasjonen som del av kontraktstildelingen. Et eksempel på dette er at vi i nyere kontrakter ber leverandørene levere en livssyklusanalyse (LCA) for CO2-utslipp fra produksjon av materiellet, men uten at dette evalueres ved kontraktstildeling.

Slik signaliserer vi til markedet at dette er dokumentasjon vi fremover vil forvente at våre leverandører har kontroll på, og at vi vil kunne bruke den som del av evalueringen i kommende kontrakter.

Å sammenligne livssyklusanalyser og gi poeng i anbudskonkurranser på nåværende tidspunkt er ikke hensiktsmessig – til det er metodologien for LCA-er for umoden og det mangler internasjonale standarder som sikrer at analysene er sammenlignbare. Ruter ønsker dog å bidra til å dytte markedet i riktig retning. Dette er også forankret i vår anskaffelsesstrategi.

Typer anskaffelser og kontrakter

Variasjonene mellom ulike typer anskaffelser og kontrakter er stor, og vi skiller mellom:

  • Transportørkontrakter: Buss, spesialtransport, trikk, T-bane og båt
  • Prissamarbeid: For eksempel Vy-tog og flybuss
  • Administrative kontrakter: For eksempel IT, billettkontroll, konsulenter, kontorutstyr og piloter nye mobilitetsformer

Transportørkontraktene og prissamarbeidet utgjør rundt 9 milliarder kroner. Kontrakter og avtaler inngås gjennom konkurranser og direkte kjøp. Anskaffelser gjennomføres etter Ruters anskaffelsesstrategi: Bærekraftig bevegelsesfrihet. Prosessen for inngåelse av kontrakter og avtaler er regulert ut fra lover, forskrifter og internt regelverk.

Dagens buss-, båt-, og spesialtransportkontrakter er konkurranseutsatt og i hovedsak bruttokontrakter. Dette innebærer at kontraktene godtgjøres for gjennomført produksjon og kapitalkostnader på materiell. I tillegg er det knyttet kvalitets- og inntektsincitament på inntil 10% av kontraktens verdi.

Årlige anskaffelser i Ruter
10
milliarder kroner

Transportørkontraktene og prissamarbeidet utgjør rundt 9 milliarder kroner.

Nå blir Oslo snart utslippsfri

Beviset på at bevisst bruk av anskaffelser til å modne og flytte markedet virker, er Ruters vei mot utslippsfri drift.

Det startet med et pilotprosjekt i 2017, med seks utslippsfrie busser, utviklet seg gjennom å anskaffelse av 70 utslippsfrie busser i eksisterende kontrakter gjennom endringsordrer, før det det som et viktig tildelingskriterum og til slutt et absolutt krav i alle kontrakter.

I 2023 la vi de siste brikkene for bykontraktene: I henholdsvis april og desember startet innfasingen av 320 elbusser. Etter oppstart av nye busskontrakter i Oslo Øst og Oslo Indre by er nesten 100 % av bybussene utslippsfrie. Det er en krevende leveransesituasjon av utslippsfrie busser fra Europa og deler av bussparken som skulle starte opp i Oslo Øst ble ikke levert til oppstart. Disse bussene blir først levert i 2024. Operatører er Nobina og Unibuss. Kontraktene har en varighet på 12 år og en årlig kontraktsverdi på rundt 5,4 milliarder kroner.

Ikke bare er de utslippsfrie, men trafikksikkerheten på materiellet er høy. Alle bussene tilfredsstiller de siste EU-kravene knyttet sikkerhet, og er utstyrt med flere aktive sikkerhetssystemer som gir høyere sikkerhet for både fører, passasjerer og andre trafikanter. Bussene er også utstyrt med motoriserte rullestolramper.

Akershus er godt i gang

I Akershus pågår innfasingen av utslippsfritt materiell, som vil gi utslippsfri kollektivtransport i regionen:

  • I november 2023 inngikk Ruter avtale med Connect Bus om å sette 147 utslippsfrie, elektriske kvalitetbusser med høy trafikksikkerhet i drift i Vestby, Ski, Nesodden og Drøbak fra 29. juni 2025. Kontraktene i Follo har en varighet på 10 år, med tre års opsjon, og en kontraktsverdi på 452 kroner årlig. Det er ikke endelig avgjort hvilken bussprodusent som skal benyttes til anbudet. Det skal bygges to nye bussanlegg i Ski og Drøbak i forbindelse med oppstarten.
  • Ruters hurtigbåtdrift blir utslippsfri fra juli 2024. Dagens hurtigbåter MS Baronen og MS Baronessen skal bygges om fra dieseldrift til batterielektrisk drift. Med dem blir samtlige Ruterbåter utslippsfrie.
  • I 2025 kommer 136 nye minibusser til skoletransport på Romerike. Det ble klart i september 2023, ved tildeling av fire kontrakter for minibusstjenester – tre til Minibuss 24-7 AS og én til Nedre Romerike Minibuss AS. Årlig kontraktssum er på 113 millioner kroner, og omfatter 133 elektriske minibusser, 13 biogassminibusser og 5 dieselminibusser (som skal skiftes ut med utslippsfrie i 2028). Alle minibussene har høy kvalitet og høy trafikksikkerhet.
En hurtigbåt på en innsjø med to ender svømmende i forgrunnen, trær og en overskyet himmel i bakgrunnen.

Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

2024
Alle Ruters båter blir utslippsfrie

Samarbeidsavtaler

Kontrakter for drift av T-bane og trikk er ikke konkurranseutsatt. Sporveien tildeles disse kontraktene direkte i henhold til en målbasert avtalemodell. Avtalen inkluderer infrastrukturen og bygger på felles mål, suksessfaktorer og styringsindikatorer som systematisk følges opp.

Ruter inngår også avtaler om billettsamarbeid, for å tilby kundene en kollektiv reisemulighet i områder hvor Ruter ikke har etablert et eget tilbud. I disse områdene inngås det avtaler om bruk av Ruters priser og billetter med bussoperatører som allerede har kommersielle busslinjer i området.

For å sikre at kundene kan reise sømløst i hele Ruters område inkludert med tog, har Ruter en samarbeidsavtale med Vy. En samarbeidsavtale som innebærer at reisende på buss, trikk, T-bane, båt og tog reiser på Ruters priser og billetter i Oslo og Akershus.

Avtalen med Vy innebærer at inntektene blir fordelt etter hvilke selskap reisen blir gjennomført med. Vy blir i tillegg kompensert for differansen mellom Ruters priser og Vys nasjonale priser.

Gjeldende avtaler

Ruter By

AvtalenavnOperatør Årlig
kontraktsverdi
Kontrakts­periodeOpsjoner
2023OppstartAvsluttesgjenst. år
Busstjenester Oslo vest 2012Nobina 368 228 571,00 10.07.201215.04.20230 år
Busstjenester Indre by 2017Unibuss 504 342 857,00 04.02.201715.04.20230 år
Busstjenester Linje 25 2017Nobina x 04.02.201715.04.20230 år
Busstjenester Oslo nord-øst 2013Connect Bus 214 434 783,00 10.05.201412.09.20230 år
Busstjenester Follo Follo og Østensjø 2015 ruteområde Østensjø Unibuss 288 313 043,00 16.08.201515.12.20231.7 år
Transporttjenester Oslo sør 2021Connect Bus 348 300 000,00 01.09.202210.04.20312 år
Transporttjenester Indre by 2023 - Ruteområde 1 (nord-sør)Unibuss 208 000 000,00 16.04.202323.04.20334 år
Tranporttjenester Indre by 2023 - Ruteområde 2 (øst-vest)Unibuss 395 000 000,00 16.04.202323.04.20334 år
Transporttjenester Oslo øst 2023 - Ruteområde 1 (nord-øst)Unibuss 231 400 000,00 12.10.202312.10.20332 år
Transporttjenester Oslo øst 2023 - Ruteområde 2 (sør-øst)Nobina 222 100 000,00 12.10.202312.10.20332 år

Ruter Region

AvtalenavnOperatørÅrlig
kontraktsverdi
Kontrakts­periodeOpsjoner
2023OppstartAvsluttesgjenst. år
Busstjenester Vestby 2015Nobina 52 479 638,00 21.06.2012528.06.20250 år
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 ruteområde DrøbakConnect Bus 113 949 548,00 21.06.2012528.06.20250 år
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 ruteområde SkiNobina 176 379 568,00 21.06.2012528.06.20250 år
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 ruterområde NesoddenNobina 89 873 674,00 21.06.2012528.06.20250 år
Busstjenester - Romerike 2019 - Ruteområde 1 (Nittedal og Lørenskog)Connect Bus 306 471 645,00 29.06.201926.0620273 år
Busstjenester - Romerike 2019 - Ruteområde 2 (Lillestrøm, Sørum og Fet)Nobina 418 433 463,00 29.06.201926.06.20273 år
Busstjenester - Romerike 2019 - Ruteområde 3 (Aurskog/Høland)Vy Buss 89 246 490,00 29.06.201926.06.20273 år
Busstjenester - Romerike 2019 - Ruteområde 4 (Eidsvoll og Årnes)Vy Buss 187 991 454,00 29.06.201926.06.20273 år
Busstjenester - Romerike 2019 - Ruteområde 5 (Gjerdrum og NannestadVy Buss 158 510 185,00 29.06.201926.06.20273 år
Busstjenester - Romerike 2019 - Ruteområde 6 (Enebakk)Vy Buss 80 643 443,00 29.06.201926.06.20273 år
Busstjenester Ruters vestregion 2020 - Ruteområde 1 (Vestre Aker og Østre Bærum)Unibuss 244 576 892,00 28.06.202027.06.20283 år
Busstjenester Ruters vestregion 2020 - Ruteområde 2 (Lommedalen og Vestre Bærum)Unibuss 243 938 398,00 28.06.202027.06.20283 år
Busstjenester Ruters vestregion 2020 - Ruteområde 3 (Asker)Vy Buss 252 159 235,00 28.06.202027.06.20283 år
AvtalenavnOperatør Årlig
kontraktsverdi
Kontrakts­periodeOpsjoner
2023OppstartAvsluttesgjenst. år
Båttjenester Oslo - Nesodden (B10)Norled 139 587 522,00 07.01.200930.06.20340 år
Båttjenester Oslo - Vollen (B20)Norled 17 119 199,00 07.01.200930.06.20340 år
Båttjenester Oslo - Nesodden vestside (B11, B21, B22)Norled 29 770 840,00 07.01.200930.06.20340 år
Båttjenester Indre Oslofjord 2021Boreal Sjø 68 100 000,00 11.01.202130.06.203410.3 år
AvtalenavnOperatørÅrlig
kontraktsverdi
Kontrakts­periodeOpsjoner
2023OppstartAvsluttesgjenst. år
Hovedavtale T-banenSporveien T-banen AS 1 971 000 000,00 01.01.202131.12.20240 år
Hovedavtale TrikkenSporveien Trikken AS 1 231 000 000,00 01.01.202131.12.20240 år
AvtalenavnOperatørÅrlig
kontraktsverdi
Kontrakts­periodeOpsjoner
2023OppstartAvsluttesgjenst. år
Rammeavtale busstjenester 2020Flere 1 200 000,00 09.01.202009.01.20235 år
Beredskapsbusser 2017Unibuss 11 500 000,00 09.01.201731.08.20241 år
Innsatsbusser 2020 (pakke A+B)Unibuss 11 900 000,00 11.09.202011.08.20240 år

TT/Spesialskyss

TT-tjenesten Oslo
Spesialskyss Akershus

AvtalenavnOperatørÅrlig
kontraktsverdi
Kontrakts­periodeOpsjoner
2023OppstartAvsluttesgjenst. år
Resttransport Lunner og Jevnaker i kombinasjon med enerett 2023Taxi 03650 3 297 902,00 01.08.202331.07.20253 år
Minibusstjenester Romerike 2023 - Nedre Romerike Deloppdrag A1Nedre Romerike Minibuss 3 208 544,00 01.08.202331.07.20241 år
Minibusstjenester Romerike 2023 - Nedre Romerike Deloppdrag B1Nedre Romerike Minibuss 16 265 944,00 01.08.202331.07.20241 år
Minibusstjenester Romerike 2023 - Nedre Romerike Deloppdrag C1Oslo Taxibuss 6 880 147,00 01.08.202331.07.20241 år
Minibusstjenester Romerike 2023 - Øvre Romerike Deloppdrag A2Minibuss 24-7 2 470 198,00 01.08.202331.07.20241 år
Minibusstjenester Romerike 2023 - Øvre Romerike Deloppdrag B2Minibuss 24-7 10 701 489,00 01.08.202331.07.20241 år
Minibusstjenester Romerike 2023 - Øvre Romerike Deloppdrag C2Nedre Romerike Minibuss 17 096 700,00 01.08.202331.07.20241 år
Minibusstjenester Område vest - deloppdrag AConnect Bus 16 472 346,00 01.08.201931.07.20250 år
Minibusstjenester Område vest - deloppdrag BOslo Taxibuss 33 553 438,00 01.08.201931.07.20250 år
Minibusstjenester Område vest - deloppdrag C og DMinibuss 24-7 58 682 646,00 01.08.201931.07.20250 år
Resttransporttjenester Rrike, Asker, Bærum og Timesinn. Biler i N.RrikeHurum & Røyken taxi 6 728 148,00 01.08.201931.07.20230 år
Resttransporttjenester Rrike, Asker, Bærum og Timesinn. Biler i N.RrikeTaxus Akershus 16 841 977,00 01.08.201931.07.20230 år
Resttransporttjenester Rrike, Asker, Bærum og Timesinn. Biler i N.RrikeTaxi Romerike 2 111 198,00 01.08.201931.01.20230 år
Forhåndsbestilt drosje TT-tjenesten Oslo 2022 (deloppdrag A)Norgestaxi 17 880 223,00 10.01.202231.07.20253 år
Forhåndsbestilt drosje TT-tjenesten Oslo 2022 (deloppdrag B)Oslo Taxi 20 520 522,00 10.01.202231.07.20253 år
Fritidsreiser drosje TT-tjenesten Oslo 2022Follo Taxi 58 232,00 10.01.202201.07.20253 år
Fritidsreiser drosje TT-tjenesten Oslo 2022Norgestaxi Øst 5 579 065,00 10.01.202201.07.20253 år
Fritidsreiser drosje TT-tjenesten Oslo 2022Oslo Taxi 172 695 505,00 10.01.202201.07.20253 år
Fritidsreiser drosje TT-tjenesten Oslo 2022Scandinavian Taxi 1 117 865,00 10.01.202301.07.20253 år
Direktebestilt drosje TT-tjenesten Oslo 2022Oslo Taxi 40 571 542,00 10.01.202201.07.20253 år
Follo minibuss- og personbiltjenester 2022 (deloppdrag A)Unibuss Tur 10 004 017,00 01.08.202231.07.20273 år
Follo minibuss- og personbiltjenester 2022 (deloppdrag B, C, D, E, F)Oslo Taxibuss 62 282 625,00 01.08.202231.07.20273 år
Minibuss- og personbiltjenester TT-tjenesten Oslo 2022 (lang) (deloppdrag A, B, C)Minibuss 24-7 99 805 374,00 01.10.202231.07.20262 år
Minibuss- og personbiltjenester TT-tjenesten Oslo 2022 (lang) (deloppdrag D)Oslo Taxibuss 7 031 115,00 01.10.202231.07.20262 år
Resttransport Romerike, Asker og Bærum med Enerett 2023 (deloppdrag A, B og C)Taxus Akershus 14 035 974,00 01.08.202301.08.20253 år
Resttransport Romerike, Asker og Bærum med Enerett 2023 (deloppdrag D)Aurskog-Høland og Sørum Taxi AS 6 810 317,00 01.02.202301.02.20253 år
Resttransport Romerike, Asker og Bærum med Enerett 2023 (deloppdrag E)Øvre Romerike Taxi AS 21 747 738,26 01.02.202301.02.20253 år
Resttransport Follo i kombinasjon med Enerett 2022 (deloppdrag C)Follo Taxi 2 807 299,00 18.08.202217.08.20243 år
Resttransport Follo i kombinasjon med Enerett 2022 (deloppdrag A og B)Ski Taxi 3 651 118,00 18.08.202217.08.20243 år
Fritidsreiser i Drosje TT-tjenesten OsloChristiania Taxi 1 363 368,00 01.03.202301.07.20271 år
AvtalenavnOperatør Årlig
kontraktsverdi
Avtale­periodeOpsjoner
2023OppstartAvsluttesgjenst. år
Tog (Hovedavtale - ny direktekjøpsavtale)Jernbanedirektoratet NOK - 12.11.202212.10.20230 år
Tog (Samarbeids- og inntektsfordelingsavtale - ny direktekjøpsavtale) Vygruppen AS NOK - 12.11.202212.10.20230 år
Tog (Samarbeids- og inntektsfordelingsavtale - ny direktekjøpsavtale) Vy Gjøvikbanen AS NOK - 12.11.202212.10.20230 år
Tog (Hovedavtale - ny direktekjøpsavtale)Jernbanedirektoratet NOK - 12.11.202312/31/20990 år
Tog (Samarbeids- og inntektsfordelingsavtale - ny direktekjøpsavtale) Vygruppen AS NOK - 12.11.202312/31/20990 år
Tog (Samarbeids- og inntektsfordelingsavtale - ny direktekjøpsavtale) Vy Gjøvikbanen AS NOK - 12.11.202312/31/20990 år
AvtalenavnAvtalepartÅrlig
kontraktsverdi
Avtale­periodeMulig forlengelse
ved signering OppstartAvsluttesi år
Minibusstjenester Romerike 2025 - Nedre Romerike Deloppdrag A1Minibuss 24-7 NOK - 01.08.202501.08.20303 år
Minibusstjenester Romerike 2025 - Nedre Romerike Deloppdrag B1Nedre Romerike Minibuss NOK - 01.08.202531.07.20303 år
Minibusstjenester Romerike 2025 - Øvre Romerike Deloppdrag A2Minibuss 24-7 NOK - 01.08.202531.07.20303 år
Minibusstjenester Romerike 2025 - Øvre Romerike Deloppdrag B2Minibuss 24-7 NOK - 01.08.202531.07.20303 år
Transporttjenester Follo 2025 - Ruteområde 1 SkiConnect Bus NOK - 29.06.202530.06.20353 år
Transporttjenester Follo 2025 - Ruteområde 2 NesoddenConnect Bus NOK - 29.06.202530.06.20353 år
Transporttjenester Follo 2025 - Ruteområde 3 DrøbakConnect Bus NOK - 29.06.202530.06.20353 år
Transporttjenester Follo 2025 - Ruteområde 4 VestbyConnect Bus NOK - 29.06.202530.06.20353 år