Hopp til innhold

GRI-indeks

Ruter har siden 2021 rapportert om bærekraftarbeidet i tråd med det internasjonale rammeverket Global Reporting Initiative (GRI).

En mann og en kvinne, begge smilende, deltar i samtale på en bybuss. kvinnen har flettet hår og har på seg en grønn jakke; mannen har på seg en beige jakke og en svart lue.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Øyvind Ganesh Eknes

GRI-indikator
Beskrivelse
Henvisning
Kommentar
Om selskapet og rapporteringspraksis
2-1Organisasjonsdetaljerhttps://ruter.no/om-ruter/selskapsinformasjon/
2-2Enheter omfattet av selskapets bærekraftrapportering

Ruter As

2-3Rapporteringsperiode, frekvens og kontaktinformasjon

Årlig rapportering. ole.kristian.gjertsen@ruter.no

2-4Korrigering og justering av informasjon
 • Ruter har gjennomført en begrepsendring hvor vi nå bruker begrepet «kollektivtransport» fremfor «mobilitet». Denne endringen i begrepsbruk endrer ikke innholdet i rapporteringen.
 • Ruter har etablert ny rapporteringsindikator for temaet Fremme sirkulærøkonomi gjennom mer effektiv ressursutnyttelse
2-5Ekstern kvalitetskontroll

Ruter har ingen 3.partsverifikasjon av sin bærekraftrapportering

Selskapets aktiviteter og ansatte
2-6Aktiviteter, verdikjede og andre forretningsforbindelserDette er Ruter
2-7Ansatte11. Mangfold, inkludering og likestilling i Ruter og hos våre operatører
2-8Arbeidere som ikke er ansatt11. Mangfold, inkludering og likestilling i Ruter og hos våre operatører
Eierstyring og selskapsledelse
2-9Styringsstruktur og sammensetningRedegjørelse for eierstyring og selskapsledelseStyresammensetning

2-9 b) Ruters styre har ingen komiteer

2-10Nominering og utvelgelse av styretValgkomitéStyret, sammensetning og uavhengighet

2-10 b-i) Eierne og de ansatte er representert i styret med egne representanter.

2-11Styreleder

Styreleder er ikke ansatt i Ruter

2-12Styrets rolle i kontroll av påvirkningStyrets arbeid

2-12 b) Styret har ikke vært involvert i selskapets interessentdialog og fastsettelse av vesentlige bærekraft-tema, men Ruters ledergruppe har vært involvert disse prosessene

2-13Delegering av ansvar for påvirkning

a) Ansvaret er delegert til daglig leder gjennom Instruks for daglig leder
b) Rapporteres månedlig gjennom månedsrapportering til styret og eiere

2-14Styrets rolle i bærekraftrapportering

a) Styret har ikke vært involvert i selskapets bærekraftrapportering eller fastsettelse av selskapets vesentlige bærekraft-tema, men vurderer og godkjenner disse som del av godkjenning av selskapets årsrapport
b) Ansvar for bærekraftrapportering og fastsettelse av vesentlige tema ligger på Ruters ledergruppe

2-15Interessekonflikter

a) Valgkomitéen undersøker mulig habilitet og interessekonflikter for alle kandidater som blir vurdert og eventuelt innstilt. I innstillingen tas det med en kort vurdering av om det foreligger mulighet for habilitetskonflikt for enkeltsaker. (Dersom personen er inhabil i forhold til vervet, blir ikke vedkommende innstilt.) Denne vurderingen gjøres både mht kandidatens jobbsituasjon, personlige verv, engasjementer sett i forhold til selskapets interesser, ansatte og styrekolleger. Utover dette er inhabilitet og uavhengighet dekket i styreinstruksen, hvor det påpekes at «Styremedlemmer og administrerende direktør skal til enhver tid vurdere sin egen habilitet. Styremedlem eller daglig må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller noen nærstående at styremedlem og administrerende direktør må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.»
b) Ruter har ikke offentliggjort eventuelle interessekonflikter.

2-16Kommunikasjon og kritiske bekymringer

a) Eiere og styre mottar rapportering på måloppnåelse månedlig, og risikovurdering av selskapets overordnede forretningsmål tre ganger i året. Styret får årlig en utvidet orientering om selskapets risikobilde for tilsiktede og utilsiktede hendelser.
b) Ingen

2-17Styrets samlede kunnskap
 • Presentasjon og diskusjon om temaet etisk handel for styret og eiere som del av Ruters eierseminar.
 • Styresak om vitenskapsbaserte klimamål (inkl. beslutning om at Ruter skal sette klimamål iht. SBTi)
2-18Evaluering av styrets prestasjon

Styremedlemmene gjør en årlig egenevaluering av styrets prestasjon og inkl. forslag til forbedringspunkter. Styremedlemmenes evaluering sammenfattes og oversendes til Ruters eiere for vurdering.

2-19Policy for godtgjørelse11. Mangfold, inkludering og likestilling i Ruter og hos våre operatører
2-20Prosess for fastsettelse av godtgjørelse11. Mangfold, inkludering og likestilling i Ruter og hos våre operatører
2-21Årlig total godtgjørelse11. Mangfold, inkludering og likestilling i Ruter og hos våre operatører
Strategi, policy og rutiner
2-22 Uttalelse om bærekraftstrategiAdministrerende direktørs overblikk
2-23Ruters forpliktelser til ansvarlig forretningsdrift

a) Ruter er omfattet av åpenhetsloven og gjennom dette forpliktet til å arbeide med opprettholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for ansatte og leverandørers ansatte. Dette er også forankret i Ruters etiske regler for ansatte. Ruter gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer
b) Ruters etiske regler for ansatte sier: «Ruters medarbeidere skal fremme respekt for og etterleve grunnleggende menneskerettigheter og krav om anstendige arbeidsforhold i forbindelse med sitt arbeid i Ruter. Dette gjelder både internt i Ruter, i leverandørkjeden og i forholdet til samarbeidspartnere.». Ruter vil i 2024 innføre en egen bærekraftpolicy som bla. tydeliggjør disse forpliktelsene.
c) Ruters etiske regler for ansatte er ikke offentlig tilgjengelige.
d) De etiske reglene for forpliktelsene til gjennomføring av aktsomhetsmetodikken er forankret i Rutes styre.
e) Ruters handlingsregler for leverandører stiller tydelige krav til våre leverandører. Ruters handlingsregler for leverandører ligger her: https://ruter.no/om-ruter/strategier-og-handlingsplaner/apenhetsloven/
f) Ruters etiske gjennomgås ved med ansatte ved nyansettelser, og deretter minst en gang i året. Handlingsregler for leverandører inkluderes i alle kontrakter og i dialog med kontraktspartnere.

2-24Hvordan Ruters forpliktelser til ansvarlig forretningsdrift er innarbeidet i vårt styringssystem
 • Ruters etiske regler, som dekker ansattes forpliktelse til ansvarlig forretningsdrift, gjennomgås av alle personal-ledere med sine ansatte minst én gang årlig.
 • Selskapets forpliktelse til ansvarlig forretningsdrift er innarbeidet i selskapets målbilde og i anskaffelsesstrategien.
2-25Prosess for å avhjelpe negative påvirkninger

Ruter har per i dag ikke en definert prosess for avhjelpe negative påvirkninger, men selskapet er forpliktet til å gjenopprette eventuelle negative påvirkninger iht. åpenhetsloven. Ved avdekking av negativ påvirkning håndteres eventuell gjenoppretting sak for sak.

2-26
 • Ruter har en intern kanal for varslere som er ansatte, konsulenter eller jobber for selskapet i annen kapasitet, og en kanal for varslere fra tredjeparter som leverandører og operatører
 • Ordningen driftes av Ruters compliance- ansvarlig og Varslingsrådet. Ruter har også en ekstern og uavhengig partner, KPMG, som behandler varsler anonymt. Ruters compliance-ansvarlig rapporterer til daglig leder og Ruters styre
 • Ordningen følger Advokatforeningens regler, herunder prinsipper for uavhengighet, tilsvarsrett og konfidensialitet
 • Varsler behandles konfidensielt
 • Varslingsmekanismene kan brukes anonymt
2-27Etterlevelse av lover og reguleringer

Ruter har ikke hatt vesentlige brudd på lover eller reguleringer i 2023.

2-28Medlemskap i industri- og interesseorganisasjoner

UITP, Skift, Spekter, Etisk Handel Norge, Polyteknisk forening, Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport, Digital Norway

Interessentinvolvering
2-29Tilnærming til interessenthåndtering13. Samarbeid om kollektivtransport for alle
2-30Tariffavtaler11. Mangfold, inkludering og likestilling i Ruter og hos våre operatører
102-55GRI-innholdsindeks
Vesentlige tema
Økt tilgang til bærekraftig kollektivtransport
103Ruters tilnærming 1. Økt tilgang til bærekraftig kollektivtransport

Å levere bærekraftig kollektivtransport er Ruters kjerneoppgave. Årsrapporten i sin helhet kan derfor ses som en beskrivelse av hvordan vi jobber med dette.

Egendefinert indikatorMarkedsandel kollektiv, sykkel, gange og sparkesykkel1. Økt tilgang til bærekraftig kollektivtransport

Usikker på om det er lenket til korrekt artikkel

Et inkluderende kollektivtilbud
103Ruters tilnærming8. Et inkluderende kollektivtilbud
Egendefinert indikatorOpplevd bevegelsesfrihet for funksjonshemmede8. Et inkluderende kollektivtilbud
Samarbeid for bærekraftige kollektivløsninger
103Ruters tilnærming13. Samarbeid om kollektivtransport for alle

Ruter rapporterer ingen indikator på dette temaet per i 2023.

Informasjonssikkerhet og personvern
103Ruters tilnærming5. Informasjonssikkerhet og personvern
418-1Begrunnede klager om brudd på personvern og tap an kundedata5. Informasjonssikkerhet og personvern
Egendefinert indikatorAlvorlige informasjonssikkerhetshendelser5. Informasjonssikkerhet og personvern
Redusere klimapåvirkning
103Ruters tilnærming2. Redusere klimagassutslipp
305-1 Direkte klimagassutslipp (scope 1)2. Redusere klimagassutslipp
305-2Indirekte klimagassutslipp fra energibruk (scope 2)2. Redusere klimagassutslipp
305-3Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3)2. Redusere klimagassutslipp
305-4Klimagassutslipp per person-km. kjørt2. Redusere klimagassutslipp
Redusere forurensende lokale utslipp
103Ruters tilnærming3. Redusere forurensende lokale utslipp
305-7NOx, SOx og andre signifikante utslipp til luft3. Redusere forurensende lokale utslipp
Fremme sirkulærøkonomi gjennom mer effektiv ressursutnyttelse
103Ruters tilnærming4. Fremme sirkulærøkonomi gjennom mer effektiv ressursutnyttelse
Egendefinert indikatorSirkularitet i anskaffelser:. Dette måles som andel kontrakter med sirkularitetskrav i forhold til total verdi av alle kontrakter.4. Fremme sirkulærøkonomi gjennom mer effektiv ressursutnyttelse
Trafikksikkerhet
103Ruters tilnærming12. Trafikksikkerhet
Egendefinert indikatorAntall uhell uten personskade, lettere skadde, hardt skadde, døde12. Trafikksikkerhet
Mangfold, inkludering og likestilling i Ruter og hos våre operatører
103Ruters tilnærming11. Mangfold, inkludering og likestilling i Ruter og hos våre operatører
406-1Tilfeller av diskriminering og korrigerende tiltak iverksatt11. Mangfold, inkludering og likestilling i Ruter og hos våre operatører
Anti-korrupsjon og etterlevelse av anskaffelsesregelverket
103
205-3Bekreftede tilfeller av korrupsjon og påfølgende tiltak.9. Antikorrupsjon og etterlevelse av anskaffelsesregelverket
Sikre anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i vår verdikjede
103Ruters tilnærming6. Anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i Ruters verdikjede
414-1Nye leverandører som ble vurdert etter sosiale kriterier6. Anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i Ruters verdikjede

Krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er del av alle Ruters kontrakter fra og med 2022, unntatt rene konsulentoppdrag der risikoen for menneskerettighetsbrudd vurderes som svært lav.

414-2Negative sosiale påvirkninger i leverandørkjeden og korrigerende tiltak iverksatt6. Anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i Ruters verdikjede

Som medlem av Etisk Handel Norge (EHN) rapporterer vi på etterlevelse av Åpenhetsloven via EHN. Les vår vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold her.

Bærekraftig innovasjon og utvikling av kollektivsystemet gjennom anbud
103Ruters tilnærmingBidra til bærekraftig innovasjon gjennom bruk av anbud

Ruter rapporterer ingen indikator på dette temaet per i 2023.

Byutvikling og bærekraftig arealbruk som gir samfunnsmessig verdi
103Ruters tilnærming10. Ruters bidrag til bærekraftig byutvikling og arealbruk

Ruter har ikke utarbeidet egne rapporteringsindikatorer for dette temaet, men ser til Oslo og Akershus’ indikatorer brukt i oppfølging av RP-AT.