Hopp til innhold

Styrets årsberetning

Nå legger vi grunnlaget for fremtidens kollektivtransport.

To kvinner som smiler og snakker på et tog, med andre passasjerer synlige i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Fartein Rudjord

Sammen for en bærekraftig og attraktiv byregion

Pandemien er historie og tilbake står nye og tidligere kunder med økte forventninger og nye behov. Godt samarbeid på tvers av aktørene i kollektivtrafikkfamilien, har sikret at Ruter gjennom 2023 har klart å omstille selskapet i takt med nye utfordringer og muligheter. Ruters markedsandel har økt kontinuerlig siden juli og mot slutten av 2023 var passasjertallene endelig tilbake på nivået før pandemien.

Det ligger i Ruters samfunnsoppdrag å hele tiden være nysgjerrig på hvordan tjenestene kan bli enda bedre, enda enklere og mer fleksible. For at Ruter skal lykkes med den videre realiseringen av Oslo og Akershus sine samferdselspolitiske mål, må selskapet sørge for å levere bevegelsesfrihet mer bærekraftig, kostnadseffektivt og attraktivt, enn det selskapet gjør i dag. Nye løsninger må kombineres med god kvalitet i det som allerede gjøres. I 2023 har Ruter jobbet med å omstille selskapet til en ny normal, stimulert til reiselyst på bekostning av bilen, bygget opp kundeinnsikt og satt fart på datadrevet tjenesteutvikling. Med dette håper styret at grunnlaget er lagt for å opprettholde og løfte Ruters relevans, og en realisering av visjonen bærekraftig bevegelsesfrihet for alle.

Ruter og deres eiere har sammen tilpasset seg det som for mange har blitt en mer fleksibel arbeidshverdag, med mulighet til å jobbe hjemmefra. Uttesting av nye billettprodukter for de som ikke lenger reiser så ofte (Reis) og kampanjer på månedskort, har bidratt til at Ruters markedsandel (andel av alle reiser) ved utgangen av 2023 er på 26,1 %. Dette er et løft fra nivået i 2022 på 24 % og i 2021 på 17 %. Markedsundersøkelser viser at de nye billettproduktene ikke bare har bidratt til passasjervekst, men også løftet innbyggerne i Oslo og Akershus sin tilfredshet med kollektivtilbudet. Ved utgangen av 2023 oppgir 73 % av befolkningen at de er fornøyde med kollektivtilbudet. Det er spesielt forhold rundt pris og utvalg av billetter som viser den største positive trenden.

Til tross for at passasjertallene er tilbake til nivået før pandemien, har kostnadene økt mer enn billettinntektene. Ettervirkninger av koronapandemien, klimakrisen og høyt konfliktnivå i verden, påvirker også kollektivtrafikken. Prisveksten i samfunnet er nå høy på de fleste områder, men spesielt innenfor energiområdet. I tillegg påvirkes rentemarkedet og materialkostnader. Akershus fylkeskommune og Oslo kommunes vilje til å videreføre økt finansiering har vært avgjørende for at Ruter har kunnet opprettholde tilbudet og klart å vinne tilbake kunder og rekruttert nye. Styret opplever at høy tillit og vilje til finansiering bekrefter felles ambisjoner og mål; en videre realisering av en attraktiv og bærekraftig byregion som tilbyr kollektivtrafikk for alle.

I overgangen til vintersesongen 23/24 har det oppstått utfordringer med Ruters tilbud i form av innstillinger og forsinkelser. Årsakene til utfordringene er sammensatte, men det er uansett Ruters ansvar å sørge for at kollektivtransporten i Oslo og Akershus går når den skal. Dette ansvaret tar Ruter på det største alvor, og styret vil på vegne av Ruter beklage at problemene i en periode i vinter har gitt et redusert tilbud til kundene. Det er tatt fatt i utfordringene og lagt en plan for tiltak som skal forbedre tilbudet og forhindre så langt mulig at problemene oppstår igjen. Denne planen er også lagt fram for eierne, og vil bli fulgt tett opp av styret framover.

Oslo, rigget for å bli verdens første hovedstad med utslippsfri kollektivtrafikk

Ruter skal sørge for at innbyggerne i Oslo og Akershus har et bærekraftig, utslippsfritt og godt kollektivtilbud. Med en nullutslippsstrategi og mål om at all kollektivtrafikk skal være utslippsfri i løpet av 2028, har Ruter satt innovasjon ut på anbud. Et utslippsfritt kollektivtilbud er viktig for både lokale og nasjonale utslipp, og er et synlig eksempel på hvordan Ruter, som offentlig innkjøper, kan bidra til en bærekraftig omstilling.

I 2023 kom de siste store kontraktene som gjør Oslos kollektivtrafikk utslippsfri på plass. I april startet det nye anbudet i Oslo Indre by opp, med 183 nye el-leddbusser satt inn på de tunge rutene gjennom sentrum. I desember skulle anbudet i Oslo Øst startet opp med 148 rutesatte el-leddbusser. Samlet skulle de to kontaktene sikre at den rutesatte kollektivtrafikken i Oslo, med unntak av to linjer med begrensninger på vekt og høyde samt hurtigbåtene som blir utslippsfrie sommeren 2024, ble utslippsfri i 2023. Ved oppstarten av Oslo Øst kontrakten ble det klart at 76 elbusser fra Nobina var forsinket fra fabrikk. Planen er at elbussene vil bli satt inn i trafikk forløpende fram mot sommeren 2024.

I året som har gått har Ruter forberedt og gjort nødvendige tiltak for at elektrifiseringsreisen kan fortsette som planlagt i Akershus. I 2023 ble Follo-kontrakten signert, og i juni 2025 vil 147 utslippsfrie busser rulle på veiene i Ski, Vestby, Nesodden og Drøbak. Selskapet er fortsatt på rett spor for å gjøre hele regionen utslippsfri i løpet av 2028.

Fremtidens kollektivtrafikk skapes nå

For å realisere visjonen om bærekraftig bevegelsesfrihet til alle, er det ikke tilstrekkelig å få de som reiser kollektivt til å reise mer. Det er også nødvendig å finne løsninger som reduserer omfanget av individuell transport.

Kundene forventer et mobilitetstilbud som er fleksibelt og skreddersydd, reiseforslag som er tidsriktige og kompetente, og en høy verdi for pengene. I 2023 har Ruter utforsket fleksible billettprodukter og prisegenskaper med stor suksess. Reis ble utviklet og tilgjengeliggjort for å møte kundenes etterspørsel etter mer fleksible kollektivtrafikkbilletter. Den dynamiske prismekanismen synes å være et bra verktøy for å treffe godt på et bredt spekter av kundebehov. Ruter-appen og andre digitale grensesnitt bidrar til å gjøre transporttilbudet enda mer tilgjengelig og oversiktlig. I 2023 ble Oslo Bysykkel og sparkesykler fra Voi, Ryde og Tier tilgjengeliggjort for Ruters kunder i Ruter-appen. Dette gjør det mulig for kundene å sette sammen reisen på en mer fleksibel og utvidet måte, enn at den bare inkluderer den tradisjonelle kollektivtrafikken.

For å skape løsninger som er mer fleksible og skreddersydd, mener Ruter et godt alternativ kan være bestillingstransport som kommer og henter deg der du er, og kjører deg dit du skal. Hvis kjøretøyet i tillegg kan plukke opp flere reisende per tur, kan antall kjøretøy på veiene i vår region reduseres. Gjennom 2023 har Ruter derfor jobbet med utvikling av Ruters nye bestillingstjeneste, som planlegges lansert i løpet av de neste årene.

Nøkkelen til å på sikt kunne lansere offentlig bestillingstransport i stor skala over hele regionen, er å bruke selvkjørende kjøretøy. I 2023 har det blitt jobbet intensivt med både de operasjonelle og administrative forberedelsene til Groruddalspiloten, med kontinuerlig utarbeidelse av kundereisen. Fem selvkjørende kjøretøy testkjøres nå på veiene i Groruddalen og i 2024 vil de første passasjerene gradvis slippes om bord. Prosjektet er et konsortium med 23 partnere og med økonomisk støtte fra Enova og EUs Horizon Europe-program. Gjennom aktiv bruk av innkjøpsmakt, tett samarbeid med myndigheter og teknologimarked, vil selskapet legge til rette for at selvkjørende kjøretøy kan fases inn i Ruters bestillingstjenester i årene fremover.

Tre unge voksne prater lykkelig inne i et tog, kledd i vinterklær og holder skiutstyr.

Foto: Ruter As / Fotograf Birdy, Birgitte Heneide

Fremtiden er datadrevet

Det offentlige mobilitetstilbudet må spille på kundens premisser og være lettvint og tilgjengelig. Samtidig må det fungere som en bærekraftig helhet, hvor kjøretøy og kapasitet utnyttes best mulig. Nøkkelen til å lykkes med begge deler, ligger i smart utnyttelse av data.

For å sikre en organisering og finansiering som bidrar til økt hastighet og større konkurransedyktighet i datadrevet tjenesteutvikling, har Ruter i 2023 etablert en strategisk allianse for digital tjenesteutvikling. Alliansens utforming er jobbet frem av Ruter, Brakar, Østfold kollektivtrafikk, Skyss og Agder kollektivtrafikk. Det nye virkemiddelselskapet, som ble operativt 1.1.2024, vil gi større mulighet til profesjonalisering ved å være dedikert til utvikling og drift av digitale tjenester.

I tillegg til å muliggjøre etableringen av et nytt selskap for digital tjenesteutvikling, har Ruter i 2023 jobbet med uttestingen av kunstig intelligens, inkludert lansering av den første versjonen av RuterGPT. I året som har gått har Ruter blant annet tatt i bruk kunstig intelligens for å analysere kundetilbakemeldinger, utforme og optimalisere billettkontrollen, predikere trengsel på bussene og ruteoptimalisere aldersvennlig transport. For RuterGPT er målet å trene modellen på transportdata, slik at den på sikt kan brukes til å gi bedre informasjon til Ruters kunder, personlige tilpassede reiseråd og forbedre driftseffektivitet.

Ruter har i året som har gått markert seg med uttesting av kunstig intelligens, og en rekke aktører har etterspurt kompetansedeling. Styret er stolte av at Ruter i 2023 vant Forskningsrådets innovasjonspris. Det er en stor anerkjennelse av det arbeidet Ruter har gjort, og den posisjonen selskapet har oppnådd innenfor dette området.

Kollektivtrafikken er til for alle

Ruter har forpliktet seg til å sørge for at alle, uavhengig av økonomi og funksjonsevne, har mulighet til å reise enkelt i og på tvers av Oslo og Akershus. De reisende skal komme fram innen rimelig tid og uten å bruke opp natur eller skade klimaet. Hvis du ikke kan reise kollektivt, er du i praksis også utestengt fra å delta i samfunnet på lik linje med andre. Derfor jobber Ruter aktivt for å tilrettelegge kollektivtrafikken slik at den favner alle.

Endringsprosjektet bærekraftig bevegelsesfrihet for alle, har rigget Ruters organisasjon til å levere på ambisjonen om et mer inkluderende kollektivtilbud. Fra 2023, har hele Ruters organisasjon overtatt ansvaret for ambisjonen om at det skal bli en del av Ruters DNA og tenke alle når selskapet utvikler kollektivtilbudet. Sjåføropplæringsprogrammet «Ruter Samspill», personlig tilgjengelighetsinformasjon og synliggjøring av mangfold er tre konkrete tiltak Ruter har jobbet med i året som har gått.

Tilrettelagt transport (TT-tjenesten) er et viktig tilbud for de som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke ordinær kollektivtransport på egenhånd. Ruter har i 2023 jobbet med konsolidering og forbedring av TT-tjenesten for å gjenvinne tilliten etter et krevende 2022. Arbeidet har resultert i en gradvis forbedring av kundetilfredshet, sikkerhet og pålitelighet, men selskapet er fortsatt ikke helt i mål. Styret er opptatt av at Ruter følger denne gruppens behov tett og jobber videre med å øke tilfredsheten med tjenesten ytterligere.

Aldersvennlig transport er en populær bestillingstransporttjeneste for de over 67 år i Oslo. I 2023 ble tilbudet utvidet til Bydel Østensjø og enda flere har nå mulighet til å reise på kryss og tvers av bydelene hvor tilbudet eksisterer.

To kvinner som ler og prater på en bybuss om natten, omgitt av andre passasjerer.

Foto: Ruter As / Krister Sørbø

Nullvisjon for alvorlige ulykker

Det er viktig for Ruters kunder, befolkning og sjåfører at de opplever mobilitetstilbudet som trygt. Ruters visjon er at ingen skal bli drept eller hardt skadd når de reiser med oss. Selskapet samarbeider med alle operatørene på T-bane, trikk, buss og båt for å oppnå visjonen. I 2023 har tre personer mistet livet og to personer blitt hardt skadd i ulykker der Ruter var involvert (gjelder skader og ulykker tilknyttet T-bane, trikk, buss og båt). Ethvert tilfelle er ett for mye, og Ruter jobber målrettet i hele produksjonskjeden med å bedre trafikksikkerheten for reisende, sjåfører og andre trafikanter.

I året som har gått har kontraktkrav om sikrere busser stått sentralt. Siden 2020 har Ruter stilt krav om at nye busser skal utstyres med fysisk kollisjonssikring for fører. I 2023 faset Ruter inn fire store kontrakter hvor bussene er utstyrt med slik kollisjonssikring. I konkurranser gir Ruter ekstra poeng for ytterligere trafikksikkerhetstiltak, både aktive og passive. I de siste to anbudene har digitale speil og 360 graders kamera vært minimumskrav, i tillegg til blindsonevarsling.

I 2023 ble sjåfør- og trafikksikkerhet løftet frem på Busworld i Brussel, stedet hvor hele den europeiske og internasjonale bussprodusent- og leverandørindustrien samles. I samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen, norsk bussbransje og med støtte fra samferdselsdepartementet, arrangerte Ruter et seminar om tiltak for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i buss. Hensikten var å løfte frem budskapet om viktigheten av å stille strengere krav til sikkerhet i buss på europeisk nivå.

Ruter gir effektiv kollektivtrafikk

Figuren under viser utviklingen i selskapets produksjonskostnader og reiser per driftsart for perioden 2019 til 2023. Tallene vises eksklusive tog, da produksjonskostnaden knyttet til tog ikke ligger inne i Ruters kostnadsbase.

Figur 2: Utvikling i produksjonskostnader og reiser per driftsart for perioden 2019-2023

Kostnadsutviklingen per reise har de siste årene vært sterkt påvirket av pandemien. For 2023 fortsetter den positive utviklingen fra 2022, til tross for en generelt høy kostnadsvekst.

Oslo Economics fikk i 2023 i oppdrag å gjennomgå Ruters forvaltning av samfunnets midler. Hensikten var blant annet å svare på om forvaltningen skjer på en bærekraftig og verdiskapende måte, og om driften av selskapet er effektiv. Rapporten viser at Ruter har hatt en positiv utvikling i måloppnåelse om man ser bort fra effektene av korona-pandemien. Ruters arbeid har bidratt til at flere reiser med kollektivtransport enn tidligere, og kollektivtrafikken utgjør en større andel av persontransporten sett opp mot biltrafikken. Selskapet har også oppnådd høyere tilfredshet blant kundene og reduserte utslipp.

Transportkjøp utgjør nesten 90 prosent av driftskostnadene i Ruter. Ruter har gjennom flere år utvidet kollektivtransporttilbudet ved å tilby flere ruter, flere avganger og mer kapasitet. Dette har medført økte kostnader til kjøp av transporttjenester fra operatørene. Fra 2018 til 2023 har kostnadene til kjøp av kollektivtransport gått ned per plasskilometer, dersom man justerer for prisstigningen i perioden. Kostnadsutviklingen sett opp mot måloppnåelsen understøtter at Ruter har oppnådd effektiviseringsgevinster i kjøp av kollektivtransport i denne perioden.

Den ferske rapporten viser en økning i kostnadene knyttet til digitale tjenester og utvikling. Dette er et strategisk bevisst valg fordi smart utnyttelse av data er avgjørende for at Ruter skal forbli konkurransedyktige og dekke dagens og fremtidens mobilitetsbehov. Gjennom et forpliktende og strategisk samarbeid ønsker Ruter og de andre kollektivselskapene å utnytte ressursene i bransjen mer effektivt og bli et felles kraftsenter for utvikling av digitale tjenester for å styrke mobilitetstilbudet. Ved å dele utviklingskostnadene på flere kollektivselskaper, vil bransjen som helhet kunne bruke utviklingsmidlene sine mer effektivt og øke innovasjonsevnen.

Virksomheten i 2023

Ruter As er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Ruters ansvarsområde i Viken (fra 2024 Akershus fylkeskommune), etablert 1.1.2008. Oslo kommune eier 60 % og Viken fylkeskommune 40 % av aksjene i selskapet (fra 2024 Akershus fylkeskommune). Ruter As er lokalisert i Dronningens gate 40 i Oslo sentrum. Selskapet planlegger, kjøper og markedsfører transporttilbudet i Oslo og Ruters ansvarsområde i Viken, basert på leveranseavtaler som er inngått med Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Konsernet omfatter:

  • Ruter As (morselskap) – administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershusområdet. Tilnærmet alle inntekter og kostnader i konsernet er knyttet til morselskapet.
  • Persveien Eiendom 1 AS og Persveien 23 AS – selskap med hovedformål å investere i og leie ut fast eiendom, med tanke på bussanlegg.
  • Tur-Retur Oslo AS – strategisk allianse for utvikling av fremtidsrettede kundeløsninger, opprettet i 2023, i drift fra 1.1.2024. Selskapet vil få nytt navn i 2024.
  • Mindre selskaper uten vesentlig aktivitet

Redegjørelse for årsregnskapet

Økonomisk resultat

Omsetningen i morselskapet Ruter As var på 12 191 mill. kroner i 2023. Det regnskapsmessige resultatet etter netto finansposter ble 23 mill. kroner mot et budsjettert resultat på minus 130 mill. kroner. Det positive avviket skyldes i all hovedsak høyere billettinntekter enn forventet.
Bortfallet av billettinntekter som følge av pristiltak lik 293 mill. kroner ble dekket opp av økt tjenestekjøp fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Høye strømkostnader for drift av trikk og T-bane hos Sporveien har også medført et ekstraordinært finansieringsbehov i 2023. Det er etter avtale med Oslo kommune inntektsført 168 mill. kroner i kompensasjon.

Konsernet hadde et resultat etter skattekostnad og minoritetens andel av resultatet på 25 mill. kroner.

Inntekter

Morselskapets samlede driftsinntekter i 2023 var på 12 191 mill. kroner, opp 10,5 % fra 11 036 mill. kroner i 2022. Tabellen under viser utviklingen av morselskapets driftsinntekter fra 2022 til 2023 på hovedpostnivå.

Fordeling driftsinntekter20232022Endring i %
Billettinntekter, inkl skolebilletter4 9714 5648,9 %
Statlige kompensasjonsmidler for bortfall av billettinntekter-776-100,0 %
Tjenestesalg Oslo kommune3 7632 80634,1 %
Tjenestesalg Viken fylkeskommune1 33898036,5 %
Oslopakke 3/Belønningsordningen1 1201 176-4,7 %
Andre inntekter inkl bussanlegg og gebyr snik99973535,8 %
Totalt12 19111 03610,5 %

Billettinntektene, eksklusiv skolebilletter, utgjorde 4 735 mill. kroner. Billettinntektene økte med 8,9 % sammenlignet med 2022, og sto for 41 % av inntektene til selskapet.

Tjenestesalg til Oslo kommune og Viken fylkeskommune sto i sum for 42 % av finansieringen av kollektivtrafikken i regionen i 2023. Legger en til driftsdelen av Oslopakke 3 og den statlige belønningsordningen, ble ca. 51 % av kollektivtrafikken i regionen finansiert gjennom tjenestekjøp og tilskudd. Tilsvarende tall for 2022 var 52 %. I 2023 har Oslo kommune og Viken fylkeskommune samlet bidratt med 753 mill. kroner i tilleggsfinansiering for å sikre opprettholdelse av et attraktivt kollektivtilbud.

Konsernets samlede driftsinntekter var på 12 201 mill. kroner i 2023.

Kostnader

De samlede driftskostnadene for morselskapet var på 12 236 mill. kroner, tilsvarende
en vekst på 9,5 % fra 2022. Fordeling av driftskostnadene, og utviklingen fra 2022, er oppsummert i tabellen under.

Fordeling driftskostnader20232022Endring i %
Sum transporttjenester8 9188 1749 %
Andre transportkostnader inkl billettkontroll og bussanlegg56146720 %
Drift av mobilitetstilbudet1 2231 02919 %
Prisavtaler tog og buss1 2951 2127 %
Brukerbetaling Oslopakker52136-62 %
Administrasjonskostnader Ruter18815224 %
Totalt12 23611 1699,5 %

Hos morselskapet utgjorde kostnader til kjøp av transporttjenester 8 918 mill. kroner i 2023. Dette er en økning på 9 % fra 2022 og utgjør en andel på 73 % av de totale driftskostnadene til selskapet. Av disse kostnadene stod busstjenester for 4 748 mill. kroner, 1 971 mill. kroner for T-bane, 1 231 mill. kroner for trikk, 257 mill. kroner for båt og 711 mill. kroner for spesialskyss og TT-tjenesten.

Drift av mobilitetstilbudet er kostnader for å utvikle, planlegge, analysere, samordne, anskaffe og markedsføre kollektivtransporttilbudet, samt ansvar for utvikling og drift av digitale tjenester knyttet til bl. Annet billettsalg, rutedrift og kunderettet informasjon og kommunikasjon. Disse kostnadene har økt med 19 % i 2023. At disse kostnadene har vokst raskere enn øvrige kostnadsarter, skyldes vekst i digitale tjenester og utvikling, som følge av strategiske prioriteringer og økt produktportefølje.

Ruters administrasjonskostnader utgjorde 188 mill. kroner i 2023, 1,5 % av den totale kostnadsbasen. Økningen fra 2022 skyldes i all hovedsak en omorganisering hvor enheten «Kommunikasjon og samfunnskontakt» nå er definert å være en del av Ruters administrasjon.

Konsernets samlede driftskostnader var på 12 236 mill. kroner i 2023.

Likviditet og kontantstrøm

Likviditetsbeholdningen i morselskapet var på 1 840 mill. kroner per 31.12.2023, og består i hovedsak av midler i bank. Samlet netto positiv kontantstrøm var 300 mill. kroner.

Konsernets likviditetsbeholdning var på 1 859 mill. kroner ved utgangen av 2023.

Balansen

Totalkapitalen til selskapet var ved utgangen av året på 3 152 mill. kroner i morselskapet og 3 175 mill. kroner i konsernet.

En oppsummering av eiendelssiden av balansen, og endringer fra 2022, kommer frem av tabellen under. Se Ruters årsregnskap med noter for ytterligere detaljer.

BalanseMorKonsern
20232022Endring i %20232022Endring i %
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler255294-13 %404448-10 %
Finansielle anleggsmidler146150-2 %0,10,10 %
Sum anleggsmidler401443-9 %404449-10 %
Omløpsmidler2 7512 35917 %2 7712 37417 %
Sum eiendeler3 1522 80212 %3 1752 82312 %

En oppsummering av egenkapitalen og gjelden i balansen, og endringer fra 2022, er presentert under.

BalanseMorKonsern
20232022Endring i %20232022Endring i %
Egenkapital674688-2 %691703-2 %
Langsiktig gjeld56544 %58564 %
Kortsiktig gjeld2 4222 06018 %2 4262 06318 %
EK og gjeld3 1522 80212 %3 1752 82312 %
EK-andel %21 %25 %-13 %22 %28 %-22 %
EK-andel % (eks. gjennomstrømningsposter)23,4 %26,5 %-12 %23,8 %26,9 %-11 %

Den kortsiktige gjelden består i hovedsak av ikke forfalt leverandørgjeld til operatørene (1 283 mill. kroner), avsetninger mot operatørene, inkludert avtale med Vy (499 mill. kroner) og foreløpig ubenyttede tilskudd til øremerkede oppgaver (350 mill. kroner). I hovedsak gjelder dette midler knyttet til Oslopakke 3 og belønningsordningen, som i hovedsak går til større prosjekter i skinnegående infrastruktur.

Styret har vurdert at egenkapitalandelen i selskapet, eksklusive gjennomstrømningspostene som inneholder midler tilknyttet Oslopakke 3 og belønningsordningen, over tid bør ligge i området 20 %. Egenkapitalandelen skal være solid nok til å sikre en forsvarlig fremtidig drift og vekst, men samtidig bør nivået ikke være så høyt at man kapitaliserer selskapet på bekostning av tilbudet til kundene. Ved utgangen av året ligger egenkapitalandelen eksklusive gjennomstrømningsposter på i overkant av 23 %. Til tross for positivt resultat i 2023 reduseres Ruters egenkapitalandel noe fra 2022. Dette skyldes en periodiseringseffekt av økt kortsiktig gjeld (leverandørgjeld); operatørkontrakter med forfall 31.12.23 ble betalt 02.01.24.

Finansiell risiko og insentiver

Ruter har etablert incentivavtaler med operatørene. Hensikten er å bedre kvaliteten på tilbudet, og dermed kundetilfredsheten, og ved dette bidra til trafikkøkning. Incentivavtalene er ledd i anbudskontrakter for buss og båt. I kjørekontraktene med bussoperatørene ligger det også finansiell risiko knyttet til endringer i indekser for lønn, rente, diesel, strøm og andre indikatorer. Ruter er kontraktforpliktet til å justere godtgjørelsen i henhold til endringer i disse indikatorene.

Det er etablert samarbeidsavtaler mellom Ruter og Vy for at kundene skal få et sømløst pris- og billettsystem. Avtalestrukturen med Vy representerer usikkerhet for Ruter, fordi det endelige oppgjøret mellom partene ikke er klart før om lag seks måneder etter årsavslutningen. Estimert oppgjør mot Vy for 2023 er beregnet med utgangspunkt i antall reiser og billettslagfordeling sammenlignet med 2019. Kundenes endrede reisemønster og mulig avvikende fordeling av reiser på billettslag, er en vesentlig usikkerhetsfaktor i beregningen. Komponentene i Vy-avtalen og usikkerheten i estimert oppgjør, er beskrevet i note 2 i regnskapet.
Det er regnskapsført 1 284 mill. kroner knyttet til avtalen i 2023.

Ruter har noe rentebærende gjeld, men samtidig en stor kontantbeholdning. Risikoeksponeringen for endringer i rentenivået ansees derfor som lav.

Kredittrisiko

Ruter handler kun med godkjente kredittverdige motparter. Alle kommersielle private motparter, som får kreditt hos konsernet, kredittvurderes og godkjennes. Dette gjelder spesielt forhandlere ved salg av billetter for Ruter. Risikoen ansees for relativt lav.

Pensjonsforpliktelse

Justering i estimatavvik for 2023 øker pensjonsforpliktelsen med 36,6 mill. kroner og er ført direkte mot egenkapitalen pr 31.12.2023.

Disponering av overskudd

Årets resultat i Ruter As på 23 mill. kroner foreslås disponert mot annen egenkapital.

Forutsetning om fortsatt drift

Styret bekrefter, i samsvar med regnskapslovens § 3-3, at årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av forutsetning om fortsatt drift.

Budsjettet for 2024 sikrer at attraktiviteten i kollektivtilbudet kan opprettholdes lik 2023-nivået. Budsjettvedtakene fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune legger samtidig til rette for at Ruter kan arbeide videre med å realisere bærekraftig bevegelsesfrihet for å levere på eiernes samferdselspolitiske målsetninger.

Miljø, klima og bærekraft

FNs bærekraftmål dreier seg om klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling. Målene er grunnlaget for Ruters visjon – bærekraftig bevegelsesfrihet for alle. Den handler om å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionutvikling innenfor jordens tålegrenser.

Ruters forretningsidé er etter styrets oppfatning svært godt tilpasset sirkulær-økonomiens prinsipper; en økonomi som utnytter ressursene bedre, mer effektivt og lengre. Som mobilitetsaktør er det Ruters oppgave å tilby delte løsninger for persontransport som utnytter både areal, energi og materiell på en bedre måte enn privatbilisme. Ruters viktigste klima- og miljøbidrag realiseres når en bidrar til å redusere biltrafikken.

Ruter bidrar også til et lavere klima- og miljøfotavtrykk fra persontransporten ved å tilby utslippsfrie transportmidler og forhandle frem kontrakter med et lavt klima- og miljøfotavtrykk. Lokalt betyr reduserte utslipp bedre luftkvalitet og mindre støy. Sterkt reduserte CO2-utslipp fra veitrafikken er nødvendig for at Ruters eiere skal nå sine klimamål.

Ruter har brukt nærmere ti år på å gradvis gjøre kollektivtransporten i Oslo tilnærmet utslippsfri, i tett samarbeid med operatører og leverandører. Ved utgangen av 2023 er 80 prosent av bussene i Oslo elektriske, og når de forsinkede bussene kommer er tilbudet på tilnærmet 100 prosent. I Akershus er man i rute med å bli utslippsfrie i løpet av 2028, som er den målsatte fristen.

For at Ruter skal klare å gjøre kollektivtransporten utslippsfri, er elektrifiseringen av kollektivflåten nødvendig. Selskapet har vært ambisiøse, og funnet gode løsninger. Samtidig har det sin pris å være en pådriver for utviklingen. I tillegg til leveringsutfordringer, har den kalde og snørike vinteren gjort at rekkevidden til eksisterende el-busser har blitt lavere og ladetiden har økt. Dette har i perioder gitt redusert kundeleveranse. Den raske omstillingen til utslippsfri kollektivtransport krever tett samarbeid og en løsningsorientert tilnærming. Styret støtter elektrifiseringsstrategien og mener at målet om utslippsfri kollektivtransport i hele regionen riktig og realistisk å gjennomføre. At den siste tiden har skapt utfordringer, endrer ikke dette etter styrets oppfatning.

Et grunnleggende prinsipp i selskapers bærekraftarbeid er at selskaper skal prioritere de temaene som er vesentlige for selskapet. I samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, operatører, ansatte og interesseorganisasjoner, har Ruter identifisert 13 vesentlige temaer – som omfatter klima og miljø, samfunn og selskapsledelse. Disse fungerer som utgangspunkt for selskapets bærekraftarbeid og selskapets bærekraftrapportering.

Ruter har en stor bevissthet rundt sine verdikjeder, og er opptatt av å stille spørsmål knyttet til vurderinger om menneskerettigheter og arbeidsvilkår. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og gjelder for selskapet. Loven forplikter Ruter til å utføre aktsomhetsvurderinger for å påse at selskapet selv, selskapets leverandører og forretningspartnere fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en forpliktelse Ruter har og skal ha fokus på både i egen virksomhet, i anbudsprosesser og i oppfølging av kontraktene med leverandørene. Ruter vil løpende offentliggjøre en styresignert redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen publiseres på Ruters hjemmesider.

En eldre mann med rullator står i midtgangen på en buss, med andre passasjerer rundt seg.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Daniel Jacobsen

Arbeidsmiljø

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2023 var 359, hvor 169 av de fast ansatte er kvinner, 1 ikke-binær og 189 er menn. Ved utgangen av året var det totalt 368 ansatte i Ruter. Selskapet har færre midlertidige ansatte enn i 2022.

Ruter jobber kontinuerlig med å tiltrekke, beholde og utvikle nødvendig kompetanse. I 2023 ble en ambisiøs HR-strategi utarbeidet, med konkrete handlingsplaner de neste tre årene, som bygger opp under visjonen til Ruter. Selskapet fortsetter med konkrete tiltak for å bygge en åpen, mangfoldig og inkluderende kultur. En mangfoldig sammensetning av ansatte, skal sikre at selskapet har et godt utgangspunkt får å utvikle et tilbud som skal være tilgjengelig for alle.

Som en del av den strategiske satsingen, ble det i 2023 igangsatt og gjennomført en stor separasjonsprosess for å etablere et nytt datterselskap for digital tjenesteutvikling fra 1.1.2024. Separasjonsprosessen og omorganiseringen av Ruter ble etablert som et eget prosjekt. Det var bred involvering i hele organisasjonen for å arbeide frem valgt løsning. Informasjonsflyt ble sikret gjennom jevnlige informasjonsmøter og individuelle møter for de berørte medarbeiderne. Det nye selskapet består av omtrent 80 ansatte, som alle kommer fra morselskapet Ruter.

Ruter har satt god struktur og fornyet det systematiske arbeidet knyttet til HMS i 2023. Tydelige målsettinger for videre arbeid er også satt gjennom miljøfyrtårnsertifiseringen. Ruters bedriftshelsetjeneste «Falck Norge AS» tilbyr tett oppfølging av arbeidsmiljøet, gjennomføring av arbeidsplassundersøkelser og vurdering av risiko for helsefare. Bedriftshelsetjenesten er også representert i AMU. Videre har selskapet en behandlingsforsikring som sikrer at de ansatte raskt får hjelp ved behov, hvilket bidrar til en raskere tilbakeføring til arbeid etter sykefravær. Forsikringen kan også bidra til å hindre sykefravær.

Ingen kjente ulykker eller skader i Ruter, og få sykdomstilfeller, var arbeidsrelatert i 2023. Gjennomsnittlig nærvær for året lå på 93,6 %, noe som tilsvarer 6,4 % fravær. Dette er en nedgang i nærvær på 0,4 % fra fjoråret, og innebærer at fraværet er høyere enn det bør være. Ruters mål for nærvær er 95,5 %, og selskapet vil fortsette arbeidet med å øke nærværet i organisasjonen fremover. Det har i 2023 blitt gjort en større gjennomgang av prosessen for sykefravær, og implementering av endringer går over i 2024.

Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.

Figur 3: Utvikling i årsverk (snitt for året) og nærvær i morselskapet

Likestilling og diskriminering

Ruter anser arbeidet med mangfold, inkludering og likestilling som naturlig og viktig, både internt og når selskapet velger leverandører. En arbeidsplass som gjenspeiler samfunnet ellers, vil gjøre selskapet i bedre stand til å levere et godt kollektivtilbud til de reisende. For å få med en bredde i perspektiver som forbedrer selskapets tjenester, jobber både Ruter og deres underleverandører med konkrete tiltak innenfor mangfold, inkludering og likestilling.

Det er gjort en vesentlighetsvurdering av selskapet når det gjelder mangfold, inkludering og likestilling internt i Ruter. Kort beskrevet er vesentlige faktorer for selskapet:

  • Ruter skal reflektere mangfoldet i samfunnet det opererer i, blant våre medarbeidere.
  • Det skal være kjønnsbalanse.
  • I rekrutteringsprosesser etterstreber selskapet å velge den beste kandidaten til stillingen, uavhengig av kjønn, etnisitet og bakgrunn.

Ruter dokumenterer og følger opp aktivitets- og redegjørelsesplikten i Likestilling- og diskrimineringslovens § 26. Her vises det til rapport om mangfold og likestilling på Ruters hjemmesider.

Bedre rustet for fremtiden

Gjennom en kraftig satsing på mobilitet fra Ruters eiere, og tett samarbeid mellom Ruter, Sporveien, operatører og andre samarbeidspartnere, har selskapet kommet langt med å få folk til å reise sammen i stedet for hver for seg.

Kollektivtrafikk er et samfunnsansvar og fremtidens kollektivtrafikk må styres av det offentlige. Oslo-regionen er en av Europas raskest voksende hovedsteder. Om transportsystemet vårt skal fungere godt i årene som kommer, må vi klare å endre reisevanene våre. Vi må få folk til å reise sammen så ofte de kan, og alene bare når de må. For å lykkes med det er det viktig å styrke dagens kollektivsystem, tilgjengeliggjøre Ruters tilbud på relevante måter i folks hverdag og presentere enda flere grønne mobilitetsalternativer for kundene. Men, vi må også redefinere selve begrepet kollektivtransport og tilby delte transportløsninger som ligner mer på privatbilen og som er mer bærekraftig enn at vi alle skal fortsette å kjøre hver vår bil. Først da kan vi forvente at det offentlige transporttilbudet blir så attraktivt og fleksibelt at en langt større del av befolkningen baserer sin reisehverdag på kollektive løsninger.

Styret takker for innsats og støtte i året som har gått

Styret vil berømme selskapets evne til å omstille seg i takt med nye utfordringer og muligheter, og også takke eierne for å ha gitt selskapet handlingsrom for å kunne gjøre dette. Det har gitt selskapet et godt utgangspunkt for å realisere visjonen bærekraftig bevegelsesfrihet for alle.

Styret ønsker videre å takke operatørene, infrastruktureiere, eierne og alle andre som yter sitt beste for mobilitetstilbudet og samfunnet. En særlig takk rettes til alle ansatte i Ruter som hver dag står på for å sørge for at kundene får et best mulig kollektivtilbud – ikke minst på dager hvor vær og føreforhold skaper ekstra krevende rammebetingelser. Styret vet at denne vinteren har vært tøff å stå i for selskapets ansatte, og ønsker å rette en særlig takk til de ansatte for innsatsen i denne perioden.

Et bilde som viser en samling av ulike signaturer fra ulike medlemmer av et styre, datert Oslo, 27. februar 2024.