Hopp til innhold

Fremkommelighet

Fremkommelighet

God fremkommelighet gir kortere og mer forutsigbar reisetid, som er avgjørende for et attraktivt og velfungerende kollektivsystem. God fremkommelig bidrar også til bedre utnyttelse av transportressursene, mindre trengsel, økt trafikksikkerhet, lavere driftskostnader og en bedre arbeidshverdag for bussjåfører og trikkeførere.

Slik så fremkommeligheten ut i 2023

2023 var et utfordrende år, med redusert fremkommelighet for bybuss, regionbuss og trikk sammenlignet med 2022.

Flere faktorer bidro:

  • Store byggeprosjekter påvirket trafikkbildet, som Østensjøbaneprosjektet og E18 Lysaker-Ramstadsletta.
  • En stadig økende andel elbiler reduserte bussens fremkommelighet i kollektivfeltet.
  • Ruter har faset inn nye busser og trikker, som førerne måtte bli kjent med.

Forsinkelse i prosent

BybyssRegionbussTrikk
Morgen26 %14 %26 %
Ettermiddag33 %19 %32 %
Utenom rush18 %9 %23 %
Totalt21 %11 %24 %

Fremkommelighet i årene som kommer

Kollektivtransporten i Oslo og Akershus står foran noen utfordrende år, med blant annet stengingen av Ring 1 og omfattende vedlikehold av skinnegående infrastruktur. Derfor blir det desto viktigere å jobbe systematisk med fremkommelighet, for å opprettholde et robust og attraktivt kollektivtilbud.

En rød buss og forskjellige biler som kjører på en flerfelts vei avgrenset av grønne trær og steinete terreng, med et lite hvitt hus til venstre.

Foto: Ruter As / Nucleus, Øyvind Ganesh Eknes

«Flyt 100»

I 2023 gjennomførte Ruter prosjektet «Flyt 100» i samarbeid med Statens vegvesen, daværende Viken fylkeskommune og Lørenskog, Lillestrøm og Oslo kommuner. Hensikten var å identifisere utfordringer og fremkommelighetstiltak for kortere og mer forutsigbar reisetid på linje 100 og 360 på Nedre Romerike og i Oslo. I prosjektet ble det identifisert 36 tiltak.

Passasjerer som går ombord på en grønn buss merket rute 360 ved et busstopp på en solrik dag, med en folkemengde som står i kø.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Øyvind Ganesh Eknes

Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT)

Gjennom prosjektet KFT identifiserer Ruter og Bymiljøetaten i Oslo kommune utfordringer og gjennomfører fremkommelighetstiltak. KFT prioriterer tiltak som ikke krever omregulering eller større ombygginger, slik som etablering av kollektivfelt eller ruteomlegginger. Målet er å korte ned reisetiden og øke forutsigbarheten for buss og trikk i Oslo. Gjennom ti år med KFT har vi gjennomført nesten 100 tiltak i Oslo, som har gjort kollektivtransporten mer effektiv og punktlig.

Aktiv signalprioritering

Aktiv eller trafikkstyrt signalprioritering er et viktig verktøy for å skape god fremkommelighet. Systemet oppfatter når en buss eller trikk nærmer seg et lyskryss og prioriterer kollektivtransporten. Det fungerer best der kollektivtransporten har egne kjørefelt inn mot krysset, slik at busser og trikker ikke blir ventende bak andre kjøretøy.

Trafikkscene i en by med biler, busser og en trikk som beveger seg langs en gate, med fotgjengere som venter på å krysse i et lyskryss.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Erland Skui

Forberedelse for stenging av Ring 1

Byggingen av nytt regjeringskvartal fører til stenging av Ring 1 fra sommeren 2024 til 2027. Ruter har i 2023 samarbeidet aktivt med Bymiljøetaten og Statens vegvesen for å forberede stengingen, med linjeomlegginger og fremkommelighetstiltak i berørte traseer. Målet er å opprettholde et attraktivt og robust kollektivtilbud under stengeperioden.