Hopp til innhold

Kapasitet

Kapasitet

Da Ruter ble til for 15 år siden, hadde Oslo om lag 560 000 innbyggere. I 2023 var tallet over 717 000.

Prognosene fra Statistisk sentralbyrå viser at innbyggertallet vil runde 800 000 innen 2050. Også i Akershus har folketallet økt, fra over 518 000 i 2008 til over 716 000 i 2023.

Skal vi nå nullvekstmålet for biltrafikk i møtet med en større befolkning, må vi utvide kapasiteten i kollektivtrafikken.

Hva må til frem mot 2030?

På oppdrag for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, har Ruter utredet behovet for investeringer i kollektiv infrastruktur og materiell. Utredningen ligger til grunn for politiske prioriteringer i Oslopakke 3, Nasjonal transportplan og Byvekstavtalen.

Dette er Ruters anbefalinger frem til 2030:

Oppgradere Majorstuen stasjon: Nødvendig for å kjøre åtte tog i timen på den nye Fornebubanen, oppnå kortere stasjonsopphold og bedre tilgjengeligheten. Planlagt ferdig i 2029. (Les mer under).

Nye vognsett til åpningen av Fornebubanen: Anskaffe syv nye 3-vognesett, i tillegg til de 20 som allerede er finansiert.

Frekvens- og ruteendringer: Anbefaler at Holmenkollbanen snur på Majorstuen stasjon i en periode, samtidig som frekvensen øker. Ledig kapasitet i tunnelen benyttes til å doble frekvensen på Kolsåsbanen. Lambertseterbanen betjenes med bare lange tog. Da trengs anslagsvis ytterligere 19 3-vognsett, samt nye base- og parkeringsarealer for vognsettene.

Ny T-banetunnel gjennom sentrum

Ruter anbefaler å fortsette planleggingen av ny T-banetunnel gjennom sentrum. Ifølge våre analyser vil det være behov for ytterligere kapasitetsøkende tiltak i T-banesystemet rundt 2040. Per i dag mener vi ny T-banetunnel gjennom sentrum svarer ut det fremtidige behovet. Men, vi må være åpne for endringer i løpet av planleggingsperioden. Derfor er det avgjørende å jobbe systematisk med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget frem mot en investeringsbeslutning.

Mann med sykkel går ut av en t-banevogn mens passasjerer venter på å gå ombord på en stasjonsplattform om kvelden.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Erland Skui

Nye trikker

I 2002, 2023 og 2024 får Oslo i alt 87 nye, universelt utformede trikker. De erstatter alle gamle trikker, som tas ut av trafikk fortløpende. Med de nye trikkene forbedrer vi kollektivtilbudet, med økt kapasitet og tilgjengelighet. I januar 2024 hedret Design og arkitektur Norge (Doga) de nye trikkene med innovasjonsprisen for inkluderende design.

Les mer om hvordan Ruter jobber for å utvikle et inkluderende transporttilbud her.

En kvinne med barnevogn som går av en bytrikk.

Foto: Ruter As

Ny Hellerudtunnel

T-banestrekningen Brynseng–Hellerud er oppgradert med ny trasé, ny tunnel og to nye bruer. Arbeidet tok to år og ble ferdig i 2023. Bakgrunnen for etableringen av Hellerudtunnellen var behovet for oppgradering av en nær 100 år gammel infrastruktur. Den bratte og svingete traseen mellom Bryn bru og Hellerud var opprinnelig en trikketrasé. Ny trasé tilfredsstiller dagens krav og reduserer reisetiden.

Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, inne i en T-banevogn, klar til å klippe et bånd, mens han blir filmet og fotografert.

Foto: Ruter As / Øystein Dahl Johansen

Bygging av Fornebubanen

Bygging av ny grenbane på T-banen mellom Majorstuen og Fornebu er godt i gang. Banen skal stå klar i 2029. Til nå har arbeidet bestått i å sprenge ut banen, base og sjakter til stasjoner. I Bærum er det i stor grad ferdig, i Oslo fortsetter sprengingen i 2024. I Bærum startet innredningsarbeidet i 2023. Det arbeides også med innkjøp av nye tog til Fornebubanen, kontrakt med leverandør skal inngås våren 2024.

To bygningsarbeidere i gule jakker og bukser går mot tunge maskiner i en svakt opplyst tunnel.

Foto: Fornebubanen / Nicolas Tourrenc

Nytt signalsystem

T-banen i Oslo skal få nytt signal- og sikringssystem (CBTC). Det vil gi økt kapasitet i T-banenettet. Sammen med oppgraderingen av Majorstuen stasjon, vil det nye signalsystemet bidra til å skape plass for Fornebubanen i 2029. Til nå har arbeidet vært konsentrert om design og utvikling. Nå forberedes oppstart av de første testene på Lambertseterbanen i 2025. Arbeidet er omfattende: I hvert tog skal det installeres 5,4 km kabler og 4600 deler. Ombyggingen av de første togene er i gang.

En T-bane merket «3 mortensrud» nærmer seg en stasjon mens en person venter på å gå ombord, med grønt bladverk i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Oppgradering av Majorstuen stasjon

Sporveien skal oppgradere Majorstuen T-banestasjon. Målet er å redusere oppholdstiden for T-banevognene, så flere tog kan passere gjennom sentrumstunnelen hver time. Slik skaper vi også plass for Fornebubanen. Sporveien skal også forbedre tilgjengeligheten på stasjonsområdet, ved blant annet å bygge en ny gang- og sykkelbru mellom Sørkedalsveien og Slemdalsveien. Arbeidet har så smått startet og allerede i 2025 vil omfattende arbeider ta til.

To tog på en stasjon med passasjerer som venter på perrongen, urbane bygninger i bakgrunnen og en høyde med trær i det fjerne.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Øyvind Ganesh Eknes

Nye T-banebaser

T-banevogner trenger et sted å stå om natten, der de kan repareres og vaskes. Derfor skal det bygges en ny base til togene som kjøpes inn til Fornebubanen. Etter hvert som T-banetilbudet utvides, vil vi trenge enda flere baser. De må planlegges lang tid i forveien.

Konseptutvalgsutredningen (KVU) om Oslo-navet indikerer at en ny base bør ligge langs Grorudbanen. Også andre aktuelle steder pekes ut. Oslo kommune krever kvalitetssikring av KVUen, den ble påbegynt i desember 2023.

Trikk til Bjerke

I 2015 ble reguleringsplanforslag for trikk til Tonsenhagen oversendt til politisk behandling. Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget, og det ble aldri politisk behandlet. I etterkant har det vært dialog for å finne en løsning, uten resultat.

I juni 2022 fikk Ruter derfor i oppdrag å utarbeide et oppdatert forslag for trikk i Trondheimsveien, som avsluttes på Bjerke.

Ruter har i 2023 jobbet med å avklare prosess og samarbeid med relevante aktører.

En person i rullestol som går ombord på en moderne trikk, med en annen passasjer som går ved siden av, i solfylte urbane omgivelser.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Daniel Jacobsen

Trikk på Ring 2

Konseptutvalgsutredningen (KVU) om Oslo-navet anbefalte å etablere en ny trikkelinje på Ring 2. På oppdag fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel, arbeider Ruter videre med forslaget:

Fase 1: En forenklet KVU med sikte på å avklare transportbehov og driftsform.
Fase 2: Oppfølging av politiske føringer med videre regulering basert på ønsket alternativ.

I 2023 ferdigstilte Ruter fase 1. Ruter konkluderer at det ikke er grunnlag for å anbefale større investeringer i høykapasitetsbuss eller trikk langs Ring 2, basert på dagens kunnskap. Derfor mener Ruter det ikke er grunnlag for å fortsette arbeidet med reguleringsplanen (fase 2).