Hopp til innhold

Ruter går foran: Skoleskyss

Gratis skoleskyss – en rettighet

Opplæringslovens regler om gratis skoleskyss skal gi lik rett til grunnopplæring uavhengig av økonomisk bakgrunn, fysiske forutsetninger, bosted og geografi.

En ung gutt og jente som smiler og snakker på en buss, både sittende og med bilbelte. jenta virker underholdt, og gutten står vendt mot henne.

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

940000
reiser med tilrettelagt skoleskyss i Akershus i 2023
0
elever i Akershus hadde rett på gratis skoleskyss ved utgangen av 2023
84 %
reiste med ordinær kollektivtrafikk styrket med egne skolebusslinjer
0 %
hadde behov for individuelt tilrettelagt skyss

Skoleskyss i Akershus

Gratis skoleskyss innebærer at elever som tilfredsstiller gitte avstandskrav mellom bosted og skole får gratis skyss; normalt i form av en skolebillett som gjelder for aktuell reise med Ruter. Elever med særskilte behov og elever med farlig skolevei kan også få gratis skoleskyss.

Ansvaret for skoleskyssen ligger hos fylkeskommunen eleven er bosatt i, men er delegert til Ruter for elever som er folkeregistret i Akershus. Hos Ruter er saksbehandling av skyssretten organisert i en skoleskyssavdeling, som fatter vedtak for elever både i videregående skole, grunnskole og privatskoler.

Skyssen skjer i all hovedsak med det ordinære kollektivtilbudet.

Tilrettelagt skoleskyss tilbys elever som bor slik til at det ikke finnes et dekkende kollektivtilbud, eller til elever med særskilte behov. Denne utføres i all hovedsak med minibusser etter oppdrag fra Ruter, og med taxi der det er mest effektivt.

Krevende rundt skolestart

Ved skolestart høsten 2023 opplevde mange elever i deler av Akershus utfordringer med tilrettelagt skoleskyss. Et stort volum av endringer i bestillinger og i skolenes timeplaner like før skolestart gjorde planleggingen svært krevende.

I 2023 sammenfalt dette med flere utfordringer, blant annet mangel på sjåfører og nytt saksbehandlingssystem. Det gjorde situasjonen ekstra vanskelig. Mot slutten av året var kvaliteten på tjenesten tilbake på et mer normalt nivå.