Hopp til innhold

Finansiering

Finansiering

Kollektivtransporten i Oslo og Akershus finansieres gjennom Byvekstavtalen, Oslopakke 3, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og over driften av Ruter og Sporveien.

Byvekstavtalen

Byvekstavtalen for Oslo-området omfatter kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm, Nordre Follo og Akershus fylkeskommune. Nullvekstmålet betyr at klimautslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk, og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Diagrammet viser midler bevilget gjennom Byvekstavtalen i 2023.

Tilleggsavtale 1 – tilskudd til redusert bompengebelastning og bedre kollektivtilbud.
Tilleggsavtale 2 – tilskudd til reduserte kollektivsatser

Total bevilgning 2 946 millioner kroner.

Oslopakke 3 og byvekstavtalen

De årlige prioriteringene i Byvekstavtalen og Oslopakke 3 gis i fireårige handlingsprogram. Tabellen viser inntektene i Oslopakke 3 i 2023:

CBTC: Vogneselskapets bidrag til nytt signalsystem

Investeringer i kollektivtransporten i 2023

Oversikt over investeringer i kollektivtransporten i Oslo kommune og i Akershusdelen av daværende Viken fylkeskommune i 2023 – finansiert gjennom Byvekstavtalen, Oslopakke 3, Oslo kommune, Viken fylkeskommune og over driften av Ruter og Sporveien.

 

Investeringer i kollektivtrafikken

7,3 milliarder kroner
investert i kollektivtransport i 2023